Legende Wonderbare Moeder van Elshout

In de twaalfde eeuw, aldus de legende, was een Drunense boer op zijn akker aan de Garsweide, vlas aan het zaaien. Vermoeid van zijn werk en door dorst gekweld, zag hij opeens een majestueuze vrouw voor zich verschijnen. Hij vroeg haar om drinken en het water, dat zij uit de nabijgelegen sloot schepte, was het smakelijkste, dat hij ooit had gedronken. Terwijl hij zijn dorst lest, voelt hij de liefde voor Maria in zijn hart ontbranden en hij besluit, wanneer het vlas gerijpt is, een kapel ter ere van haar te zullen bouwen. Als hij de volgende dag bij zijn akker komt, ziet hij dat het vlas op wonderbaarlijke wijze tot rijpheid is gekomen. Hij plukte een handvol vlas en spoedde zich ermee naar de pastoor. Nauwelijks had dit gerucht zich onder de dorpsbewoners verspreid, of zij ijlden naar de Garsweide om zich te overtuigen. Spoedig verrees een kapel met op het altaar een beeld van de moedermaagd. Hier verhoorde Maria de gebeden van haar kinderen.

Aldus de mondelinge overleveringen, want oude geschriften hierover zijn niet bekend. Jaarlijks trekt de kerk van Elshout vele pelgrims. Zij komen om de Wonderbare Moeder te vereren.

De Onze Lieve Vrouwe Schuts van Elshout is nauw met de Mariaverering verbonden. Uit het bestaan van een Mariakapel reeds in de 14e eeuw concluderen we dat er een Mariabroederschap of gilde moet zijn opgericht om de Mariaverering te bevorderen.