RENOVATIE KERKHOF ELSHOUT

28 december 2022

Parochie Wonderbare Moeder heeft twee parochiekerkhoven waar nog begravingen plaatsvinden: in Elshout en in Hedikhuizen. Het parochie-kerkhof in Hedikhuizen is klein en omvat 23 graven; in Elshout zijn nu in totaal 375 graven. Op deze beide kerkhoven worden nog over-ledenen begraven, in tegenstelling tot het kerkhoven van Drunen en Herpt. Op het kerkhof in Drunen (Schoolstraat)  kan alleen nog as uitgestrooid worden, bij de 7 bomen die nu nog niet bestemd zijn. Per boom kan er van maximaal 2 personen de as worden uitgestrooid, mits die een directe familieband hebben. 

Op de begraafplaats achter de kerk in Elshout worden nog regelmatig parochianen begraven. Het kerkhof is inmiddels niet meer uitsluitend voorbehouden aan inwoners van Elshout, maar staat open voor alle parochianen van de Wonderbare Moeder Parochie.

Het kerkhof is vroeger in twee delen tot stand gekomen: het oude gedeelte bij de bouw van de kerk en een uitbreiding meteen na de Tweede Wereldoorlog. Dit zogenaamde “nieuwe” deel is destijds meer dan een meter opgehoogd met zand wat door de leden van de “Jonge Boerenstand” uit die tijd met paard en kar is aangevoerd. Toen is ook de huidige calvarieberg met daarop het beeld van Christus aan het kruis gebouwd. Ook was ooit het plan om een complete kruisweg op het kerkhof aan te leggen; daarvoor is door de pastoors destijds ijverig geld ingezameld. De kruisweg is er nooit gekomen, maar wellicht is de calvarieberg, met daarin de graven van vele pastores, een eerste aan-zet geweest.

Omdat zowel de paden op het kerkhof, de indeling van het kerkhof en de calvarieberg ernstig toe zijn aan groot onderhoud en renovatie, is er een werkgroep opgezet. Vanuit het kerkbestuur is Anne-Marie Rombouts betrokken als verantwoordelijke voor de begraafplaatsen en gronden, Piet Jonkers als beheerder van het kerkhof, Jan Brok als begraafplaats-administrateur en John Nederhof en Toon van Mook voor technische ondersteuning voor o.a. de bestrating.

De indeling van het kerkhof is in 1990 op tekening gezet en daarna op enkele plaatsen aangepast met o.a. het urnenveld. Omdat er vanwege veiligheid (instortingsgevaar) niet meer met de hand gegraven mag worden, is er meer ruimte tussen de graven nodig om dit met een minigraver te kunnen doen. De nieuwe indeling is alleen van toepassing op het “nieuwe” deel omdat in het oude deel een behoorlijk aantal graven tot funerair erfgoed gerekend wordt. Dit betekent dat deze historische waarde hebben en dus niet mogen worden geruimd, naast nog oude graven met zogeheten eeuwigdurend grafrecht. Natuurlijk blijven de bestaande graven gehandhaafd op het nieuwe deel, maar nieuwe begravingen vinden voortaan op basis van de nieuwe maat-voering plaats.

Op basis van bovenstaande en omdat de paden niet meer in goede staat verkeren, te smal zijn op sommige plaatsen en/of te laag liggen, is het plan om de indeling van het kerkhof weer up to date te maken. Dat doen we door de bestrating van de paden te vernieuwen en voor een deel breder te maken en/of wat hoger te leggen. Waar nodig worden aan de paden noodreparaties uitgevoerd. Een behoorlijke investering, die nog voor goedkeuring aan het bisdom moet worden voorgelegd. Dat kan pas als er offertes zijn aangevraagd voor de nieuwe paden. De voorlopige planning is dat de offertes begin 2023 aangevraagd worden waarna het onderhoud, na goedkeuring door het bisdom, medio 2023 kan starten.

 

De calvarieberg en de beelden hierop moesten ook nodig worden gerenoveerd en hier is al een begin mee gemaakt. De “berg” zelf is gereinigd en zal, samen met de omliggende graven, medio 2023 hersteld worden. Het Mariabeeld kon op locatie gerepareerd worden en heeft een eerste verflaag gekregen. Deze kan in 2023 verder worden hersteld. De twee overige beelden zijn verwijderd omdat deze ter plekke niet hersteld konden worden. Bij het verwijderen van het Christusbeeld bleek dat dit ernstig door betonrot is aangetast. Mede door gebrekkige reparaties in het verleden zijn de armen in stukken eraf gevallen en ook andere delen zijn ernstig gescheurd. Het is de vraag of het beeld te repareren is; een nieuw beeld is realistisch gezien onbetaalbaar.

Of het mogelijk is ergens een bestaand beeld te kopen wordt onderzocht, de meeste beelden die eventueel beschikbaar zijn komen uit gesloten kerken en zijn ongeschikt voor buitenopstelling.

Jammer van deze tegenvaller, maar het parochiekerkhof bij de kerk in Elshout zal toch toekomstbestendig moeten worden.

Naast het bestaande begraafplaats is de parochie, na goedkeuring van het bisdom, in 2021 al gestart met de aanleg van een natuur-begraafplaats. Deze is voor een groot deel gereed, maar moet nog worden afgerond met een hekwerk, inclusief poort, nog wat beplanting e.d. Deze begraafplaats kan nog niet in gebruik worden genomen omdat er nog overleg gaande is met de gemeente Heusden over een aanpassing van het bestemmingsplan. Behalve de bestrating zullen de vrijwilligers de groenvoorziening en opknapwerkzaamheden voor hun rekening nemen.

 

 

 

Wie weet raad?

Het Christusbeeld van de calvarieberg is in de huidige staat niet terug te plaatsen op het kerkhof.

Bent u, of kent u iemand die het beeld zou kunnen restaureren?

Weet u misschien ergens een passend Christusbeeld te koop?

Let wel: het beeld moet bestand zijn tegen alle weersinvloeden.