GEEN MAAKBAARHEID MAAR RAAKBAARHEID

18 juli 2023 door Bill Banning

Het boek “Geen maakbaarheid maar raakbaarheid” nodigt ons uit om kritisch te kijken naar ons onderwijs en te reflecteren op hoe we jonge mensen voorbereiden op de uitdagingen van deze tijd. Onderwijs gaat niet alleen om het overdragen van kennis en vaardigheden, maar ook om het bijdragen aan het zoeken naar zin van jonge mensen. Dr. Bill Banning beschouwt onderwijs als een middel om jongeren te helpen bij het vinden van betekenis in hun leven. Zijn benadering wil uitdagen en ook inzichten en handvatten bieden voor iedereen die betrokken is bij het onderwijs, waarbij expliciet aandacht wordt besteed aan de levensbeschouwelijke dimensie van het onderwijs.

Dit boek laat zien waarom een waardengedreven onderwijsbenadering, die een tegenwicht biedt aan de prestatiegerichte cultuur van vandaag, belangrijk is en hoe deze kan worden gerealiseerd in de praktijk. Het vraagt van de lezers van het boek dat zij reflecteren op hoe we jonge mensen voorbereiden op de uitdagingen van deze tijd en hoe we hen kunnen ondersteunen bij het ontdekken en volgen van hun roeping, gevoed door hun eigen levensbeschouwelijke identiteit. Het vraagt van de leraar dat hij zich met zijn hele persoonlijkheid inzet en een voorbeeldrol vervult voor zijn leerlingen. Op deze manier leren zij betekenisvol te zijn en worden zij uitgenodigd als burgers een waardevolle eigen bijdrage te leveren aan de samenleving.

Dit boek kan dan ook gelezen worden als een bijdrage aan het gesprek over de betekenis van (katholiek) onderwijs en hoe het kan bijdragen aan de vorming van verantwoordelijke burgers in onze samenleving. Sint Bonaventura nodigt iedereen die in het onderwijs werkzaam is uit om te reflecteren op deze belangrijke vragen en zo bij te dragen aan het bieden van onderwijs dat bijdraagt aan het goede leven en goede samenleven.

Dit boekje is - gratis - te downloaden via de volgende internetlink: 
Geen maakbaarheid maar raakbaarheid (Bill Banning) - Thomas - Godsdienstonderwijs.be (kuleuven.be)

Raymond Hintjes (uitgever)
voorzitter van de lerarenvereniging Sint Bonaventura,
de katholieke afdeling van de Algemene Onderwijsbond