FLITSEN

FLITSEN NOVEMBER 2021 nr 222

UW RIJK KOME

Maandagnacht was er een unieke bijeenkomst: de Amerikaanse president sprak er met de Chinese leider via het scherm, een gesprek van 3,5 uur. Twee grootmachten willen de banden goed houden maar tegelijkertijd de lijnen trekken waar de ander niet overheen mag komen. President Biden uitte zijn zorgen over de ​​praktijken van de Communistische Partij in Xinjiang, Tibet en Hongkong, net als over de mensenrechten in het algemeen en natuurlijk het pijndossier Taiwan. Ook Xi Jinping bracht o.a. nadrukkelijk een punt naar voren: „De VS moeten ermee stoppen om Chinese bedrijven te dwarsbomen onder het valse voorwendsel van nationale veiligheid.” Zo ziet hij het. Hij voegde daar nog aan toe dat de wereld groot genoeg is voor twee grootmachten.

Al bij al is het goed dat de spanning - al is het maar gedeeltelijk - uit de lucht wordt gehaald door zo een gesprek maar ik vraag me af waar het naartoe gaat. Er is natuurlijk veel te zeggen over de Amerikaanse politiek maar de Chinese overheid (dus niet de Chinezen zelf) boezemt me angst in. Ik vertrouw het niet.
Is de wereld groot genoeg voor twee grootmachten? Is de wereld überhaupt groot genoeg voor één wereldse grootmacht? Neen, het is nooit genoeg. Ze willen altijd meer. Laten we niet vergeten te bidden om een vredevolle oplossing in al die spanningen tussen grootmachten.

Dit weekend is het Christus Koning waar we herinnerd mogen worden aan het feit dat zoals de naam van het feest zegt Christus Koning is, koning over hemel en aarde. De werkelijke grootmacht is Hijzelf omdat Zijn Vader Hem alle macht gegeven heeft. Als we belijden in de geloofsbelijdenis ‘Ik geloof in God de Almachtige Vader’, wat bedoelen wij daarmee? Almacht wil iets zeggen over God zelf. Hij is onafhankelijk, absoluut volmaakt, heeft geen oorzaak buiten Hem (wij wel). Hij is altijd geweest en zal altijd zijn (Hij heeft de tijd gemaakt). Hij bestaat in Zichzelf (Hij is het zijn), kent geen verandering (wel dynamiek). En ten tweede wil almacht iets zeggen over de band met het geschapene: niets kan zich uiteindelijk aan Zijn heerschappij onttrekken. God staat boven ons en is een mysterie, God heeft het laatste woord. Echter, we zeggen niet: ‘ik geloof in God de almachtige’. We zeggen: ‘ik geloof in God de almachtige Vader’ en dat is een verschil. Het woord vader zegt veel over de wijze van almachtig zijn. Het is een almacht in liefde die onze vrijheid als mens geheel respecteert.

Wanneer de bijbel God almachtig noemt, hanteert zij geen simpel machtsbegrip van ‘God kan alles’. De engel zegt wel aan Maria: ‘voor God is niets onmogelijk’, maar dat is anders dan ‘God kan alles’ in de zin van willekeur. Gods almacht is een almacht van zijn mededogen met de naaste. God zijn almacht zit hem in zijn betrokkenheid en dat staat haaks op onze neiging alles te richten op ons eigen wel en wee, soms ten koste van anderen. Dat is vaak wanneer we aan macht denken. Maar…de God die geen behoefte heeft aan het schepsel en er geen zorg voor heeft bestaat niet. De God die te ver weg en verborgen is om Hem te kennen bestaat niet. De God die te machtig is zodat we hem slechts kunnen vrezen bestaat niet. De God die op een afstand ons bekijkt als ongeïnteresseerde toeschouwer bestaat niet. De God die wij ons voorstellen als alleen met Zichzelf bezig, bestaat niet. Dat zijn valse goden die wij ons inbeelden en die ons losmaken van God die Jezus ons heeft geopenbaard.

Binnenkort is het advent als voorbereiding op kerstmis waar we vieren dat God onder ons is gekomen als een kwetsbare baby zonder wereldse macht. De armoede en het hout van de kribbe is ook al een verwijzing naar de machteloosheid op het hout van het kruis maar ook de verrijzenis waar God zijn almacht laat zien op een voor ons onvatbare wijze: de liefde overwint de haat. Laten we in die Geest bidden voor de vrede in de wereld en bidden opdat Gods rijk moge komen.

Pastoor Hedebouw

RENOVATIE EN UITBREIDING MARIAKAPEL ELSHOUT

Bent u ook al gaan kijken hoe ver we reeds zijn?

Het buiten- en binnenschilderwerk wordt nu afgerond, het opknappen van het Mariapark en het straatwerk rond de Mariakapel is in voorbereiding.    

Een donatie kan worden overgemaakt op rekening nr.: NL92 RABO 0112605214 t.n.v. Vrienden van Mariabedevaart Elshout of via de bijgaande QR-code.

Doneren in contanten kan natuurlijk ook. Voor meer informatie kunt u terecht bij de voorzitter van de werkgroep Mariabedevaart, de heer Jos Geelen, via ons emailadres: vrienden@wonderbaremoeder.nl  en tel. 0416-372215 (pastorie).

Werkgroep Mariabedevaart Elshout

MARIAGEDACHTE

ADVENT 2021

Vader, wilt U dezer dagen
nu het juist zo donker lijkt
velen worstelen met vragen
heel gewoon maar helpen dragen
zorg dat ‘t licht elk hart bereikt.

Wilt U ieder vrede geven
nu verdriet en ook gemis
met de toekomst is verweven
en herinneringen leven
nu de pijn aanwezig is.

Laat U heil en liefde stromen
naar de innerlijke smart
laat het Woord tot ieder komen
in ieder mensenhart
nu de Advent is waargenomen.

NIEUWE MAATREGELEN CORONATIJD

De Nederlandse bisschoppen vragen om een aantal coronamaatregelen die eerder al golden opnieuw toe te passen in de R.-K. Kerk.

  • Gelovigen worden gevraagd tijdens vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten anderhalve meter afstand te houden.
  • Het verplicht dragen van een mondkapje wanneer gelovigen zich verplaatsen in de kerk of de ruimte waar de kerkelijke bijeenkomst wordt gehouden.
  • Gelovigen moeten de handen ontsmetten bij binnenkomst
  • Gelovigen moeten plaatsnemen op de gemarkeerde plaatsen.
Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten.

Voorlopig blijft volkszang nog toegestaan en mogen ook koren blijven zingen. De bisschoppen houden er rekening mee dat de komende tijd verdere aanscherping van de coronamaatregelen nodig zal blijken.

Respectvolle omgang
De bisschoppen hebben eerder al iedereen opgeroepen om zich te laten vaccineren. Tegelijk willen zij aan alle gelovigen, gevaccineerd en niet-gevaccineerd, vragen om respectvol met elkaar om te blijven gaan.

BETAALMOGELIJKHEDEN IN CORONATIJD

Instandhouding Erediensten en pastoraat

Voor de instandhouding van de eucharistievieringen, kerkgebouwen en pastoraat collecteren we wekelijks in de weekendvieringen. Om ook in deze Coronatijd te kunnen geven, kunt u meerdere collectes bij elkaar tellen en dat bedrag overmaken naar NL05 RABO 0112 6040 64 t.n.v. Parochie Wonderbare Moeder Drunen met vermelding ‘collectebijdrage’.

QR-code scannen

Op de binnentoegangsdeur van de kerk hangt deze QR-code die u kunt scannen.

Met de camera-app op uw mobiele telefoon kunt een foto maken en dan krijgt u meteen de regel:

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=n_BGlnz2TMmzNd89pyY1mQ

Als u daar op klikt wordt u gelijk doorgestuurd naar uw bankapp en volgt de rest van zelf.

De kerk heeft uw gift hard nodig. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gift.

CARITAS WONDERBARE MOEDER

ADVENTSACTIE

Tijdens de periode van vier weken voorafgaand aan Kerstmis - vragen we via de Adventsactie aandacht voor de hoop. Hoop op de komst van het Licht. Hoop op een betere wereld. Hoop dat iedereen kan delen in overvloed en dat op een dag alle mensen een waardig leven kunnen leiden. Hoop is nooit vanzelfsprekend. Wij kiezen in deze periode projecten voor moeder en kind. In 2021 is dit een project in Gazastrook.

Wat is er aan de hand?

De Gazastrook is een smalle strook land, ingeklemd tussen de Middellandse Zee en Israël. De mensen in de Gazastrook lijden onder een combinatie van problemen: een slepend politiek conflict, instabiliteit, hoge werkeloosheid, diepe armoede en beperkingen in hun gaan en staan. Ze leven veelal van humanitaire hulp die momenteel echter fors afneemt, onder andere door covid-19 restricties. Zwangere vrouwen en jonge kinderen zijn extra kwetsbaar. Bijna 20% van de zwangere vrouwen is ondervoed en meer dan 30% lijdt aan bloedarmoede en heeft aanvullende voeding nodig. Ook een groot deel van de kinderen tot één jaar kampt met bloedarmoede. Covid-19 verergert de situatie: nu de gezondheidszorg zich met name richt op het bestrijden van het virus, kan dit ten koste gaan van de zorg aan zwangere vrouwen en jonge kinderen.

Wat willen we bereiken?

Het doel van het project is om zwangere vrouwen in het Wadi Al Salga-district medische zorg te bieden en om de gezondheid van moeders en jonge kinderen te verbeteren. In het gebied is geen medisch centrum en veel zwangere vrouwen moeten naar een ander district reizen om medische zorg te krijgen. De meeste gezinnen kunnen zich de reiskosten en de medische behandelingen echter niet veroorloven en krijgen dus geen enkele medische ondersteuning tijdens en na hun zwangerschap. De lokale caritasorganisatie Caritas Jeruzalem voert het project uit met hulp Vastenactie.

Hoe doen we dat?

Het medische team van Caritas Jeruzalem zal zo’n 200 zwangere vrouwen in het district Wadi Al Salga uitgebreide prenatale zorg bieden. Daarbij komen de vrouwen voor ze bevallen ten minste vier keer op consult bij het medische team.
Caritas zal ook 1.400 zieke kinderen tot vijf jaar behandelen. Verder leren zij de ouders (meestal de moeders) hoe ze thuis hun zieke kinderen het best kunnen verzorgen.

In het weekend van 18 en 19 december vragen wij uw aandacht voor dit project en zal de collecte voor dit project bestemd zijn.

 

DE KAARS

In de halfduistere kapel
brandt een kaars voor Maria.
De vlam wijst naar boven
naar de God waarin we geloven.

Voor alle mensen
- Zelden zonder zorgen -
brandt deze kaars voor hoop
en persoonlijke wensen.

De kaars in de kapel geeft licht.
Ze brandt voor Maria en zijn als
woorden van een gedicht.

Geloof is een kostbaar bezit en
maakt dat we optimistisch in dit leven staan.
Geeft hoop als het even tegenzit.

VAN BIJBEL NAAR LEVEN

Bijeenkomsten van bijbel naar leven

De bijbel. Het is het belangrijkste boek in ons geloof. Maar eerlijk gezegd is het niet altijd zo toegankelijk. De bijeenkomsten ‘van bijbel naar leven’ zijn bedoeld om inzicht te krijgen in bijbelteksten en de relevantie voor ons dagelijks leven te duiden. Iedereen is welkom en de bijeenkomsten vinden plaats in een open sfeer waar u vragen kunt stellen en opmerkingen met anderen kunt delen maar zonder dat dit moet.
Kennis van de bijbel is geen voorwaarde. U hoeft ook geen bijbel mee te nemen en u hoeft zich ook niet op voorhand in te schrijven. De bijeenkomsten vinden plaats in de pastoor Vermeulenzaal in Drunen (links naast de kerk) van 19.30 uur tot 21.00 uur.

De eerste volgende bijeenkomsten:
Woensdag 1 december

Wees welkom!

Pastoor Hedebouw

AVOND VOOR TIENERS GROEP 8 AFGELAST

Helaas hebben we moeten besluiten om de avond voor tieners op 26 novermber niet door te laten gaan. Dit in verband met de hoge besmettingsgraad met corona.

Beste tieners uit groep 8,

Wij, de Parochie Wonderbare moeder gaan een leuke en gezellige avond organiseren voor alle tieners uit groep 8.

Of je nu gelooft of niet, iedereen uit Drunen-Elshout-Heusden-Herpt en Hedikhuizen is van harte welkom op deze avond.

Wat gaan we doen? Een speurtocht, kraak de code én een graffiti-workshop. En natuurlijk gaan we ook gezellig met elkaar in gesprek met wat lekkers erbij.

Wanneer?  Op 26 november 2021 van 19.30 tot 21.15 uur.

Naderhand als je het leuk vindt hebben wij nog twee bijeenkomsten gepland staan.

Geef je op voor deze leuke avond via de link of scan de QR-code. https://forms.office.com/r/PQH08Sr7Bx

Heb je vragen dan kun je bellen of mailen met Mariet v.d. Bruggen.

E-mail: pietvdbruggen@home.nl – telefoon: 06-31165663

Wij hopen dat jullie met z’n allen reageren.
Voordat de avonden beginnen krijgen jullie nog persoonlijk een uitnodiging.

Pastoor Hedebouw en werkgroep Tieneravonden.

 

 

 

 

 

KLIEDERKERK

Jullie zijn weer allemaal van harte welkom bij de kliederkerk op de volgende zondagen

  • 28 november  (deze komt te vervallen i.v.m. corona)
  • 30 januari 2022

Aanvang 13.00 uur in de aula van basisschool Wereldwijs aan de Beukstraat (voorheen de Bolster). 

ZANGERS EN ZANGERESSEN GEZOCHT

Hallo zanger(es),

Het is weer november, het loopt tegen het einde van het jaar. Dat betekent dat Kerstmis er aan komt en daarmee de kerstviering in de kerk. Op vrijdag 24 december is er weer een gezinsviering om 17.30 u in de Lambertuskerk.

Wij zoeken voor die viering nog kinderen die mee willen zingen in het kinderkoor. Vind jij het ook leuk om te zingen? En zou je het leuk vinden om met Kerst mooie liedjes te zingen? Kom dan met ons meezingen in ons Kerstkoor.

We zingen om 17.30 u in de kerk. Om mooie liedjes te kunnen zingen, repeteren we een aantal keer van te voren. Dit doen we op maandag van 15.30 u tot 16.30 in het zaaltje naast de kerk in Drunen. De kerstrepetities zijn 22 en 29 november, 6 en 13 december en op 20 december de generale repetitie. Mocht je een keertje niet kunnen, hoeft dat geen probleem te zijn.

Als je het leuk vindt om mee te doen, stuur dan een mailtje naar kinderkoordrunen@gmail.com. Dan nemen we verder contact met je op.

Tot zings.

Groetjes,

Mascha Bonenkamp (dirigente)
Ruud Klerks (organist)

VOOR DE KINDEREN

Het feest van Christus Koning is voor de kerk een grote feestdag. We denken aan Jezus, die de koning, de vorst is over de hele wereld. Alles wat bestaat moet Hem dienen.

Maar Jezus is een heel andere vorst dan de koningen op de aarde. Jezus was de dienaar van allen. Zijn koningschap is niet van deze wereld. Dat kunnen mensen zich maar moeilijk voorstellen. De koning Jezus werd zelfs ter dood veroordeeld door Pontius Pilatus. Hij werd gekruisigd. Dat zeggen we elke keer als we de geloofsbelijdenis bidden.

Wij zijn dienaren van een gekruisigde Koning, de Heerser van het heelal. Alles is van Hem. Ook ikzelf. Daarom bid ik Jezus, dat Hij meer mag heersen in mijn hart. Ik moet de Vader in de hemel en de mensen hier op aarde dienen, juist zoals Jezus. Dan is Hij ook ten volle mijn koning.

LIEF EN LEED

In Drunen is de uitvaart geweest voor:

24 oktober                    Annie Spee-van Sluisveld (86), Joost van den Vondellaan 2

 

In Elshout is de uitvaart geweest voor:

21 oktober                    Thijs Vermeulen (15), Past. Beckersstraat 35
21 oktober                    Piet Vermeer (85)
  8 november                Toon Tausch (87), Zorgcentrum Zandley 

In Drunen is gedoopt:

  7 november                Daley van Ooijen, Amalia van Solmsstraat 13

In Elshout is gedoopt:

24 oktober                    Vick Jansen, H. v.d. Geldplantsoen 2 

MISTIJDEN

                           Drunen                                                            Elshout

zaterdag             19.00 uur     eucharistieviering                      

zondag                                                                                        09.30 uur eucharistieviering

                          11.00 uur     eucharistieviering

maandag           18.30 uur     Uur van stilte en gebed

                                                met aanbidding (event.

                                                eucharistieviering)

dinsdag             08.15 uur  eucharistieviering

woensdag         14.45 uur     eucharistieviering in

                                                Zandley (allleen voor bewoners)          

donderdag                                                                                 18.00 uur rozenkransgebed

                                                                                                   18.30 uur eucharistieviering

                                                                        19.00 uitstelling Allerheiligste

                                                                        met aanbidding

vrijdag                18.30 uur     eucharistieviering

 

                           Heusden                                                                                        

zaterdag             17.00 uur     eucharistieviering in de kapel van zorgcentrum St. Antonius

                                                (alleen voor bewoners)

 

Op zaterdag is er van 13.30 – 14.30 uur gelegenheid om te biechten in de

St. Lambertuskerk. U kunt daarvoor aanbellen bij de biechtstoel.

Bereikbaarheid

Op werkdagen is het secretariaat  ’s morgens van 09.00 – 12.00 uur bereikbaar.

Pastorie:         Raadhuisplein 2, 5151 JH Drunen
Telefoon:        0416 - 372215
E-mail:             parochie@wonderbaremoeder.nl    
Website:         www.wonderbaremoeder.nl

Bankrekeningnummer voor kerkbijdrage

Indien u zelf uw kerkbijdrage over wilt maken naar de parochie dan kunt u dit doen op rekeningnummer NL17 RABO 0112 6053 03 t.n.v. Parochie Wonderbare Moeder.

VOLGENDE UITGAVE

Volgende uitgaven

Het parochieblad van Kerstmis zal zo rond half december thuis worden bezorgd. De volgende ‘Flitsen’ verschijnt weer in het weekeinde van 22-23 januari.