FLITSEN

FLITSEN FEBRUARI 2021 - NR. 215

MINDER SNOEPEN OM BETER TE ETEN

Vasten. Ik denk aan de snoeptrommel van vroeger. Als kind was ik ijverig wat dat betreft kan ik me herinneren. Ik stopte het snoep dat ik kreeg in de 40-dagentijd keurig in een trommel. Maar mijn broers redeneerden anders. Het is zonde om dat snoep zo lang in de trommel te laten zitten, straks wordt het slecht. Dus gaan we wat ‘helpen’. Ze vonden mijn verstopte trommel en ge kunt raden wat er gebeurde. Het was voor mij vasten door dat snoep niet meteen op te kunnen eten. Maar het was extra vasten om mijn broers te verdragen die zo iets deden, al kon ik er later om lachen. Misschien hebt u van uw jeugd soortgelijke ervaringen met snoeptrommels of andere zaken.

We zijn nu volwassenen maar het komt toch op hetzelfde neer. Het gaat dan niet meer om snoep maar om andere zaken die je dierbaar zijn. We hebben allemaal onze kleine afgodjes: dingen die wij heel leuk, lekker of zalig vinden: bepaalde voedsel of drank, smartphone, tv-kijken, films kijken, hobby’s, kleding, shoppen, sport, werk, feestjes, uitgaan, vakantie. Of soms zit het meer op psychologisch terrein: waardering willen krijgen of bevestiging, belangrijk geacht willen worden, schouderklopjes willen krijgen, eer willen ontvangen, dat er gelachen wordt om de grapjes die je maakt, dat er aandachtig geluisterd wordt naar de verhalen die je vertelt, enz... Het zijn allemaal dingen die ons leven smaak geven, die als snoepjes zijn in ons leven. In de vastentijd worden we uitgenodigd enkele van deze snoepjes in een trommel te doen. Waarom? Om zo meer ruimte te maken om het werkelijke dat het leven ten diepste smaak geeft: Gods liefde en de liefde tot de naaste. Onze band met Christus die we willen navolgen. We kunnen zo ervoor zorgen dat al die snoepjes die op zich goed zijn ons toch niet teveel gaan inpakken, in slaap sussen of onze honger wegnemen zodat we het werkelijke voedsel van het leven te weinig tot ons nemen.

In de veertigdagentijd geven we aan die oproep van de Heer gehoor door in ons leven meer tijd en aandacht te hebben voor drie belangrijke zaken: soberheid (vasten), vrijgevigheid (aalmoezen) en gebed. Jezelf iets ontzeggen kan ons de ogen weer openen voor de zo dikwijls als vanzelfsprekend aanvaarde welstand, om niet te zeggen luxe waarin we leven. Vrijgevigheid kan ons de ander weer laten ontdekken bijzonder de zwakkeren en noodlijdenden. Bidden kan ons weer in gesprek, in contact brengen met God. Het moge ons uitnodigen om die band met de Heer te intensiveren. Ik wens jullie allen een gezegende en vruchtbare veertigdagentijd toe.

Pastoor Hedebouw

VERKOOP KERK HERPT

'Parochiekerk van Herpt behouden als 'Huis voor het dorp'.

De formele overdracht van de Sint Catharinakerk te Herpt naar Stichting Dorpshuis Herpt is een feit en vond plaats op vrijdag 12 februari 2021. Deze belangrijke mijlpaal hebben we na een periode van vier jaar gesprekken voeren gezamenlijk kunnen bereiken. Het was een proces van soms afstand nemen en weer toenadering zoeken. Parochie Wonderbare Moeder vindt het belangrijk dat het kerkgebouw wat oorspronkelijk zo'n honderd jaar geleden is opgericht en door de Herptse geloofsgemeenschap is ondersteund zoveel mogelijk ten goede komt aan de hedendaagse Herptse bevolking. De doelstellingen die Stichting Dorpshuis Herpt met Dorpshuis 2.0 nastreeft sluiten uitstekend aan bij dit streven.

In ons geloof wordt vaak gesproken over het belang van de immateriële waarden in ons leven. Bij de verkoop van een kerkgebouw ontkom je niet aan concrete materiële – en ook financiële aspecten.

Door de belangen van de inwoners van Herpt in dit kader voor dergelijke voorzieningen met de nodige vasthoudendheid onder de aandacht van gemeente Heusden te brengen slaagde Stichting Dorpshuis Herpt erin om draagvlak te creëren en de benodigde middelen toegezegd te krijgen. Dat hiervoor de nodige tijd en geduld van partijen voor gevraagd werd spreekt voor zich.
 

Het afstand moeten doen van een kerkgebouw is voor de parochie een zeer moeilijke beslissing. Vele mensen moeten met pijn in het hart hun vertrouwde kerkgebouw als kerk loslaten. Die pijn kun je niet zomaar wegnemen. Maar de parochie blijft zoveel mogelijk aanwezig en nabij voor de dorpsgemeenschap van Herpt. In de zorglocatie Sint Antonius Heusden (hemelsbreed dichtbij Herpt) wordt normaal elke zaterdag de liturgie gevierd. Er is ook een busje om mensen naar een kerk te brengen in Heusden of Drunen. Het pastorale contact zoals ziekenbezoek of huisbezoeken, communie brengen, huis of objecten zegenen enz… gaat allemaal gewoon door.

En als laatste en zeker niet als onbelangrijkste zijn afspraken gemaakt met Stichting Dorpshuis Herpt over de realisatie van een Mariakapel in het voormalige kerkgebouw, zodat de geloofsgemeenschap in de gelegenheid wordt gesteld om in zo'n ruimte een moment van bezinning, gebed, stilte, aanbidding te kunnen ervaren.

We wensen Stichting Dorpshuis Herpt veel succes toe met de realisatie van de plannen voor Dorpshuis 2.0.

Vicevoorzitter parochiebestuur, Ton van Gaal

THEOLOGIE STUDEREN AAN HET ST. JANSCENTRUM

Medio december jl. werden voor de tweede maal vanwege de coronamaatregelen de deuren van het Sint-Janscentrum gesloten voor alle (opleidings)activiteiten. Vorig jaar hadden we daar voor de eerste maal mee te maken. Om toen toch te informeren over de opleidingen, werden er enkele korte filmpjes over de opleidingen gemaakt. Deze zijn te bekijken via de website van het Sint-Janscentrum.

Dit jaar zetten we de deuren van het Sint-Janscentrum gewoon open: vooreerst digitaal en vervolgens – zo hopen we – fysiek.
Er kan online deelgenomen worden aan de Open Dag op vrijdagavond 12 maart a.s.
Zaterdagmorgen 22 mei willen we alle geïnteresseerden in de diocesane opleidingen welkom heten in het Sint-Janscentrum, aan de Papenhulst nr. 4.

U ontvangt dit bericht met de vraag of u de Open Dag van het Sint-Janscentrum 2021 onder de aandacht wilt brengen in uw parochie. Dit kan door het breed bekend te maken middels website, parochieblad en / of mededeling tijdens de (online)vieringen. Het kan ook door gericht het gesprek met een parochiaan over het volgen van een opleiding aan te gaan. Wellicht kent u een parochiaan waarvan u vermoedt dat er een roeping tot priester of diaken-zijn is, maar waar een antwoord nog uitblijft en waar deelname aan de online Open Dag kan helpen om de roeping verder te overdenken. U zult vast één, twee of meer vrijwilligers hebben, die misschien niet geroepen zijn tot het ambt maar wel ‘onmisbaar’ zijn in de parochie en die het in zich hebben om te studeren en zich te ontwikkelen tot lid van het pastorale team. Voor hen, mannen en vrouwen, is de catechistenopleiding.

Het programma zal als volgt zijn:

18.40 uur: ontvangst

19.00 uur: welkom, door rector Norbert Swagemakers en aansluitend bisschop Gerard De Korte over het belang van diocesane opleidingen;

19.15 uur: studierector Jan Van Reeth over de waarde van een theologie-studie in deze tijd en aansluitend de spirituaal(s) Dieter Hedebouw / David Lebrun over de waarde van studeren aan het Sint-Janscentrum;

19.40 uur: uiteen in drie groepen (in drie lokalen) om nader te informeren over opleidingen en daarover in gesprek te gaan:

1)                  priester- en diakenopleiding intern (seminarie en via opleiding godsdienstwetenschappen

2)                  priester- en diakenopleiding extern (zgn. Korte Route naar het ambt),

3)                  de lekenopleidingen: catechistenopleiding en opleiding Godsdienstwetenschappen

20.30 uur:          de lokalen worden gesloten… indien gewenst kan er een afspraak  worden gemaakt om op een later moment verder te praten.

Ieder die belangstelling heeft voor een studie aan het Sint-Janscentrum is van harte welkom om deel te nemen. Vooraf aanmelden is wel noodzakelijk.

Stuur uw naam, woonadres, emailadres én lokaal van voorkeur naar: aanmelding@bisdomdenbosch.nl

MARIAGEDACHTE

VEERTIG DAGEN     

Veertig dagen,
om intenser te leven,
te genieten van het “ gewone”
en stil te staan bij wat je vanzelfsprekend vindt
en dankbaar te zijn voor alles
wat je” normaal” noemt.

Veertig dagen,
om nog meer dan anders blij te zijn
om de mensen die van je houden.
Gelukkig te zijn met hen
die je jouw vrienden noemt
en die je niet wilt missen.

Veertig dagen,
Om weer op zoek te gaan
naar zin en betekenis van je bezig zijn.
Om te herademen
als liefdevolle mens
in een vredevolle wereld.

Veertig dagen,
om kracht te vinden en
zicht te krijgen
op de weg wij te gaan hebben
in deze vastentijd.
Stap voor stap naar Pasen.

NIEUWE MAATREGELEN IN CORONATIJD

WEER RESERVEREN

Helaas mogen we nog steeds maar maximaal 30 kerkgangers toelaten. Zowel voor Drunen als voor Elshout moet u nu weer voor de weekendvieringen reserveren. Dit kan 's morgens van 09.00-12.30 uur telefonisch (0416-372215) of persoonlijk op de pastorie, via de mail (parochie@wonderbaremoeder.nl) maar kan ook via de homepage van onze website www.wonderbaremoeder.nl.

Bij de doordeweekse vieringen bent u zonder aanmelding welkom.

Gastheren en gastvrouwen zijn in het weekend bij de ingang van de kerk aanwezig om u wegwijs te maken. Volg hun aanwijzingen op.

MONDKAPJE

Een van de nieuwe maatregelen is ook dat u in de kerk een mondkapje moet dragen dat alleen afgedaan mag worden bij het ontvangen van de H. Communie.

VIERINGEN BIJWONEN VIA LIVESTREAM

Ook is het weer mogelijk om een viering vanuit onze parochie bij te wonen via de livestream. Elke week wordt op zondag de viering van 11.00 uur in de Lambertuskerk in Drunen live uitgezonden via internet. U vindt hiervoor een knop op de homepage van onze website (www.wonderbaremoeder.nl)

BETAALMOGELIJKHEDEN IN CORONATIJD

Instandhouding Erediensten en pastoraat

Voor de instandhouding van de eucharistievieringen, kerkgebouwen en pastoraat collecteren we wekelijks in de weekendvieringen. Om ook in deze Coronatijd te kunnen geven, kunt u meerdere collectes bij elkaar tellen en dat bedrag overmaken naar NL05 RABO 0112 6040 64 t.n.v. Parochie Wonderbare Moeder Drunen met vermelding ‘collectebijdrage’.

De kerk heeft uw gift hard nodig. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gift.

DIGITALE MOGELIJKHEDEN IN CORONATIJD

Een kaarsje laten aansteken

Veel mensen hebben behoefte aan het opsteken van een kaarsje in onze parochiekerken of de Mariakapel in Elshout. In deze onzekere tijden wilt u misschien liever niet persoonlijk naar de kerk of kapel komen om een kaarsje op te steken. Daarom kunt u ons vragen om daadwerkelijk een kaarsje aan te steken in de St. Lambertuskerk in Drunen of de Mariakapel in Elshout. Dit wordt geregeld via een andere website kerkwinkel.nl, waarvan u de link op de homepage van onze website vindt (www.wonderbaremoeder.nl). Wij wijzen u er op dat u per bestelling € 0,50 extra betaalt voor de betalingskosten.

Collecte

Ook kunt u digitaal bijdragen aan de collecte. Dat wordt eveneens geregeld via kerkwinkel.nl. Een link hiervoor vindt u ook op de homepage van onze website. Wij wijzen u er op dat bij elke collectebijdrage die u overmaakt er € 0,50 extra bijkomt voor de betalingskosten.

Maar u kunt natuurlijk ook rechtstreeks naar het rekeningnummer van de parochie overmaken. Hiervoor is het rekeningnummer: NL05 RABO 0112 6040 64.

CARITAS WONDERBARE MOEDER

Vastenactieprojecten 2021

“Werken aan je toekomst” en “Wandelen in Afrika!”

 

Geen Carnaval gevierd en dan toch wel een vastentijd?

Inderdaad dat voelt een beetje vreemd aan, maar is dat ook zo?

Zeker dit jaar vraagt Caritas Wonderbare Moeder om uw aandacht en financiële bijdrage voor een tweetal projecten van Vastenactie Nederland. De allerarmsten zijn immers door de coronapandemie het hardst getroffen, dus het zou mooi zijn als u hen een helpende hand kunt bieden.

Werken aan je toekomst

Het eerste project laat ziet hoe belangrijk het is dat kinderen niet alleen naar de basisschool kunnen, maar ook een vervolgopleiding krijgen om een vak te leren. Dat vergroot  hun kansen op werk, waarmee ze een redelijk inkomen kunnen verdienen. In de campagne maakt u ondermeer kennis met Dennis uit Zambia. Hij vertelt hoe graag hij weer naar school wil, omdat hij leraar wil worden. In de livestream van de viering van 14 maart heeft een spreker van de Vastenactie verder uitleg gegeven van dit project. Bekijk “Werken aan je toekomst” op www.Vastenactie.nl en doneer op NL21 INGB 0000 0058 50 (t.n.v. Stichting Bisschoppelijke Vastenactie).

Wandelen voor een ander

Dit project is leuk en leerzaam. U gaat - van achter uw computer - met veel anderen “Wandelen voor een ander”. Dit project past in deze coronatijd en is vooral bedoeld voor mensen die graag (in dit geval virtueel) op pad gaan, veel willen ervaren en goed willen doen. Voor € 25 doet u al mee en u kunt uzelf ook laten sponsoren.

Dus als u altijd al eens in de prachtige natuur van Kenia had willen wandelen.

De mensen in Sierra Leone wilde ontmoeten. De zon wil zien ondergaan in Zambia. Vastenactie gaat het gewoon doen! Op (As)woensdag 17 februari 2021 start de virtuele wandeltocht ‘Wandel voor een ander’: U loopt van Sierra Leone naar Zambia, dwars door Afrika via onder andere Congo, Kameroen en Burkina Faso.

De wandeltocht is maar liefst 9200 kilometer! Gelukkig loopt u samen met anderen: u kunt thuis ‘gewoon’ uw wandelingen maken – of uw fietstocht of hardloopronde - en u meldt vervolgens op de speciale actiewebsite hoeveel kilometer u hebt afgelegd. Uw kilometers worden toegevoegd aan de reis en zo leggen de deelnemers samen de duizenden kilometers in ruim zes weken af. U ontvangt tussentijds regelmatig updates over de landen en plaatsen waar de tocht langskomt en over de ervaringen van mede-wandelaars.

Aanmelden en kosten
De deelnamekosten aan de wandeltocht zijn (minimaal) € 25,00. U kunt uw bijdrage overmaken op NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Stichting Bisschoppelijke Vastenactie onder vermelding van 'Wandelen voor een ander'. 

Meer informatie en aanmelden op https://www.vastenactie.nl/wandel-voor-een-ander

U kunt uzelf natuurlijk ook laten sponsoren door familie, vrienden en kennissen.

Namens Caritas Wonderbare Moeder en Vastenactie Nederland: Bedankt!

40 DAGEN 40 VRAGEN (tip vanuit het pastorale team)

Collega pastor Frits Hendriks van de Johannes XXIII uit Berkel Enschot heeft het initiatief ontwikkeld: 40 dagen, 40 vragen. In deze Veertigdagentijd elke dag een vraag ter reflectie. Deze vraag wordt dagelijks per e-mail toegezonden. Wellicht ook iets voor u/voor jou.

Wil je je inschrijven voor het project en de dagelijkse e-mail, ga dan naar www.40dagen40vragen.nl en geef je op. Misschien dat je ook nog anderen kent die er interesse in zouden kunnen hebben?

Maak er een goede tijd van.

Wat is de belangrijkste regel in het leven?
Dat hebben mensen een keer aan Jezus gevraagd.
Hij antwoordde: “Houd van God met alles wat je in je hebt. En houd van je medemens als van jezelf.” (Marcus 12,28-31)
Liefde, dat is de belangrijkste regel. Maar hoe zit het daarmee in mijn leven, in jouw leven?

De veertigdagentijd -tussen Carnaval en Pasen- is een goed tijd om daar eens bij stil te staan.
Het project 40 dagen 40 vragen wil je daarbij helpen.

Elke dag staat hieronder (of in je mail) een nieuwe vraag. Je wordt uitgenodigd om er vier keer veertig seconden mee bezig te zijn.
Aan het begin van de dag, op de middag en aan het begin van de avond denk je er over na.
Aan het einde van de dag kun je er dan iets over opschrijven. Er zijn geen foute en goede antwoorden, maar wees eerlijk tegen jezelf.
Op zondag, wanneer er geen nieuwe vraag is, kun je terugkijken op de vragen en antwoorden van de afgelopen week.

Het overkoepelende thema van de vragen is de liefde: liefde voor God, liefde voor de naaste, liefde voor jezelf.

Vraag van de dag
Geloof je dat je alleen op deze wereld bent? #liefdevoorjenaaste

Als je de vraag van de dag wil ontvangen via e-mail, klik dan hier.

Als je wil, kun je je gedachten digitaal opschrijven. Je antwoord wordt gelezen; het wordt niet gepubliceerd.

Als je wil, kun je deelnemen aan een digitale bijeenkomst op zondag om 15.00 uur. Hier is er de mogelijkheid om samen te reflecteren en je ervaringen te delen. Meld je hiervoor aan. Je krijgt dan vlak van tevoren een link voor Microsoft Teams gemaild.

 

STILLE OMGANG

Evenals vorig jaar zal ook dit jaar de Stille Omgang online plaatsvinden. De huidige coronamaatregelen laten een live processie niet toe. Dat heeft de organisatie bekend gemaakt.

 

Het Gezelschap van de Stille Omgang ziet geen kans om, mochten de coronamaatregelen versoepelen, op korte termijn alsnog de pelgrimage live te organiseren. Daarom besloot men definitief om op het zogenaamde ‘rode scenario’ over te gaan.

Gefilmde Stille Omgang

Dit houdt in dat de Stille Omgang enkel en alleen online georganiseerd wordt. Er zullen geen toiletwagens en leiders langs de route staan en de Lutherse Kerk blijft gesloten. De organisatie vraagt de zustergezelschappen dringend om thuis te blijven. Mochten de coronamaatregelen versoepelen, dan kunnen deelnemers op eigen initiatief de route lopen.

Als alternatief zal het gezelschap een speciale Mis in Amsterdam organiseren die online te volgen zal zijn. Na afloop van deze Mis zal een gefilmde Stille Omgang te zien zijn.

De processie trekt jaarlijks duizenden katholieken naar de binnenstad van Amsterdam. Vorig jaar werd op de valreep ook voor een virtuele pelgrimage gekozen.

Eeuwenlange traditie

De organisatie laat weten “ongelooflijk bedroefd te zijn om te moeten breken met een eeuwenlange traditie van pelgrimage van grote groepen naar Amsterdam”. Ze spreekt de hoop uit dat de online editie, die op 21 maart 2021 zal plaatsvinden, toch nog voor een gevoel van “saamhorigheid en verbondenheid” zal zorgen.

Oud-voorzitter overleden

In hetzelfde bericht maakte de organisatie bekend dat oud-voorzitter van Het Gezelschap van de Stille Omgang, Maarten Elsenburg, afgelopen maandag 25 januari is overleden. Hij was van 1982 tot 2010 voorzitter en gold voor veel mensen als het gezicht van de organisatie.

Via de volgende link is een filmpje van de Stille Omgang te volgen:

https://youtu.be/CVaJEP8f7ws 

Contactpersonen:
Stephan en Eugenie van Rinsum
Telefoon Eugenie 06 81 981 297 

VAN DE IDENTITEITSBEGELEIDER

Met wie kun je het delen? Een leerling leert ons…

Als je je verdriet niet kunt delen wat voor een invloed heeft dat dan op jou?

Ik denk dat als je je verdriet niet kunt delen het zich opkropt in je hart. Maar ook je hart kent grenzen en dat komt op een gegeven moment ook vol te zitten. En zal er ooit een keer allemaal in een uitkomen. Verdriet kun je niet alleen aan, je hebt iemand nodig. Je hebt vrienden, liefde en warmte nodig in het leven.

Verdriet kun je niet alleen hebben bij overlijden, maar ook als je iemand mist, niet meer ziet of lang niet meer gaat zien. Ook als je bijvoorbeeld wilt dat het weer zoals vroeger wordt of als je oude tijden mist. Het verdriet en de tranen zullen er dan nooit wel uitkomen. Dat zal er alleen uit komen bij iemand bij wie je je goed voelt en bij iemand die jij vertrouwd.

Want als je het eens tegen iemand half hebt verteld en die vertelt het door, dan wordt je verdriet groter en meer. Je voelt je gekwetst, je denkt dat er nog meer dingen tegen je gekeerd zijn en je krijgt moeite om mensen weer te vertrouwen. Ook wordt het moeilijker om je gevoel, verdriet en je tranen te uiten en laten tonen. Wat op zichzelf al moeilijk is, jezelf kwetsbaar maken en stellen tegenover anderen, daar heb je durf voor nodig en vertrouwen. En dan nog het is moeilijk.

Ook al zeggen mensen: “Sterkte en ik ben er voor je”, kan dat nog niet voldoende zijn om deze stap te zetten. Maar ik onthoud wel dat God er voor je en er voor je zal blijven zijn in goede en in kwade tijden, aan hem kan ik alles wel kwijt…

Dus zit je met problemen, schaam je niet, en vraag God om hulp of steun of gewoon om even je ei kwijt te kunnen. God is er voor je! En Hij zal er voor je blijven zijn, altijd!

Marloes Willemse, havo 4, d’Oultremontcollege (inmiddels gewaardeerd docente Aardrijkskunde en ICT-coördinator op Dr. Mollercollege  met toe- en instemming, BB) 

EERSTE COMMUNIE EN VORMSEL

Op dit moment bereiden zich 22 kinderen voor op het ontvangen de Eerste H. Communie. Dit gaat niet zoals andere jaren met voorbereidingsbijeenkomsten in de Past. Vermeulenzaal maar de kinderen worden digitaal via het beeldscherm voorbereid.

Op zondag 18 april is voor hun de grote dag. Het wordt dan een drukke zondag want ook de kinderen die in 2020 de Eerste Communie zouden doen zijn dan aan de beurt. Door het hele coronagebeuren is dat tot dit jaar uitgesteld.

En dan hebben we ook nog 11 vormelingen die zich aan het voorbereiden zijn. Omdat dit zo’n kleine groep is hebben zij 4 voorbereidingsavonden in de St. Lambertuskerk, waar ze ver genoeg uit elkaar kunnen zitten. Zij ontvangen op vrijdagavond 12 maart het Sacrament van het Vormsel in de kerk van Elshout. Enkele dames van de Jeugdcantores zullen deze viering met zang verzorgen. Hulpbissschop Mutsaerts zal het sacrament toedienen. 

VOOR DE KINDEREN

Beste jongens en meisjes,

Op aswoensdag is de veertigdaagse vasten begonnen. Waarom duurt de http://paradijskerk.okkn.nl/fman/290.pngvasten veertig dagen? Veertig dagen is een heel bijzonder getal in de bijbel. Het Joodse volk trok na de uittocht uit Egypte veertig jaar door de woestijn om bij het Beloofde Land aan te komen. En Jezus vastte veertig dagen in de woestijn, voordat Hij begon op te treden en het evangelie te verkondigen. Op de eerste zondag van de veertigdagentijd vertelt het evangelie over het verblijf van Jezus in de woestijn. De duivel wilde het Jezus toen heel moeilijk maken, om Hem uit te testen: Hij stelde Jezus op de proef. Maar er kwamen engelen om Jezus te dienen.

Sluit je in deze veertig dagen van vasten aan bij de engelen en stel je in dienst van Jezus. Hoe dat moet? Verbeter je leven, bekeer je en gedraag je als iemand die gelooft. Maak een nieuw begin, zoals Noach na de grote watersnood.

LIEF EN LEED

In Drunen is de uitvaart geweest voor:

21 januari                       - Mien van Delft-de Gouw (101), Zorgcentrum Zandley

In het crematorium hebben we afscheid genomen van:

  8 februari                     - Riek van Esdonk-van Oers (80), Zorgcentrum St. Janshof

MISTIJDEN

Aanmelden vieringen:

Voor alle weekendvieringen moet men zich aanmelden. Dit kan via de website, de mail of op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur telefonisch of persoonlijk op de pastorie.

Voor de doordeweekse vieringen hoeft u zich niet aan te melden.

Het maximum aantal is 30 personen per viering. Bij overschrijding van dit aantal kunnen wij u helaas geen toegang meer geven tot de viering.

En bij verkoudheid, koorts of griep blijft u thuis.

 

                    Drunen                                           Elshout

zaterdag  Drunen  19.00 uur  eucharistieviering            

zondag Elshout  09.30 uur eucharistieviering
zondag Drunen  11.00 uur  eucharistieviering

maandag  Drunen 18.30 uur  Uur van stilte en gebed met aanbidding (event. eucharistieviering)

dinsdag Drunen  08.15 uur  eucharistieviering           

donderdag  Elshout 18.00 uur rozenkransgebed
donderdag  Elshout 18.30 uur eucharistieviering
donderdag  Elshout 19.00 uitstelling Allerheiligste met aanbidding

vrijdag  Drunen  18.30 uur  eucharistieviering

Heusden                                                                  

Op de 3e zaterdag van de maand zal er weer maandelijks op zaterdag om 17.00 uur een eucharistieviering zijn in de Soos in Heusden.

Op zaterdag is er van 13.30 – 14.30 uur gelegenheid om te biechten in de St. Lambertuskerk. U kunt daarvoor aanbellen bij de biechtstoel.

Bereikbaarheid

Op werkdagen is het secretariaat  ’s morgens van 09.00 – 12.00 uur bereikbaar.

Pastorie:     Raadhuisplein 2, 5151 JH Drunen
Telefoon:    0416 - 372215
E-mail:        parochie@wonderbaremoeder.nl    
Website:     www.wonderbaremoeder.nl

Bankrekeningnummer voor kerkbijdrage

Indien u zelf uw kerkbijdrage over wilt maken naar de parochie dan kunt u dit doen op rekeningnummer NL17 RABO 0112 6053 03 t.n.v. Parochie Wonderbare Moeder.

VOLGENDE UITGAVE

Volgende uitgaven

De volgende ‘Flitsen’ verschijnt in het weekeinde van 24 en 25 april.