FLITSEN

FLITSEN NOVEMBER 2020 - NR. 212

VERWACHTINGSPATRONEN

Het is advent. De tijd van verlangend uitkijken naar de komst van Christus. En in de tijd van Jezus werd duidelijk dat de mensen die een Messias verwachtten iets heel anders kregen dan ze verwacht hadden. Die Messias bleek heel anders te zijn en dat was meteen al vanaf het begin zoals het kerstgebeuren verhaalt. Wanneer wij verlangend naar iets uitkijken hebben we vaak een bepaalde voorstelling, een bepaalde verwachting. En het leven leert ons voortdurend dat het vaak anders loopt dan gedacht, verwacht. Soms beter, soms minder. Maar ook soms minder maar later bleek dat beter te zijn of soms beter en later bleek dat toch niet zo goed te zijn. Het leven kan soms bepaalde wendingen krijgen. Dat anders verlopen dan men had gepland brengt dikwijls verdriet mee en toch zegt men soms na jaren dat het gelopen is zoals het moest lopen. En misschien vraagt men zich in de stilte af: zou het Plan van God met mijn leven misschien anders geweest zijn dan ik had gedacht? Ik las een verhaal bij een collega en dat wil ik in dit kader toch vertellen. Het is een beetje sprookjesachtig maar goed, dat mag ook een keer. Ook geschikt voor kinderen.

Lang geleden stonden er op een heuvel drie kleine bomen; ze stonden daar en droomden van wat ze later wilden worden wanneer ze groot waren. De eerste kleine boom keek naar de sterren en zei: "Ik wil een schat bewaren. Ik wil bekleed worden met goud en gevuld met kostbare stenen. Ik word de mooiste schatkist in de hele wereld!" De tweede kleine boom keek naar de kleine stroom die beneden voorbij kronkelde op weg naar de oceaan. "Ik wil over verre wateren reizen en machtige koningen vervoeren. Ik wil het machtigste schip ter wereld worden!" De derde kleine boom keek naar de vallei daar beneden waar mannen en vrouwen aan het werk waren in een stadje. "Ik wil helemaal niet weg van deze heuveltop. Ik wil zo groot worden dat de mensen later, wanneer ze hier voorbijkomen en naar me kijken, hun ogen naar de hemel richten en aan God denken. Ik wil de grootste boom van de wereld worden!"

Er gingen veel jaren voorbij. De regen kwam, de zon scheen, de kleine bomen groeiden en groeiden. En op een dag kwamen de houthakkers de heuvel opgewandeld. De eerste houthakker keek naar de eerste boom en zei: "Dit is een prachtige boom. Het is echt de volmaakte boom voor mij". En met een paar zwaaien van zijn bijl viel de eerste boom tegen de grond. "Nu gaan ze een mooie kist van mij maken; ik zal een kostbare schat bevatten", dacht de eerste boom. De tweede houthakker keek naar de tweede boom en zei: "Dit is echt een sterke boom. Perfect". En met een paar zwaaien van zijn blinkende bijl ging ook die tweede boom tegen de grond. "Nu ga ik verre oceanen kunnen bevaren", dacht de tweede boom. "Ik zal een groot schip worden dat machtige koningen vervoert". Maar de derde houthakker keek niet eens op. "Elke boom is goed voor mij", gromde hij. En met een paar zwaaien van zijn blinkende bijl viel ook de derde boom om.

De eerste boom was blij toen hij in de werkplaats van de timmerman werd binnengebracht. Maar de timmerman maakte uit zijn hout een voederbak voor dieren. De eens zo fiere boom werd niet met goud bekleed en hij werd ook niet gevuld met een kostbare schat. Hij hing vol zaagsel en werd gevuld met hooi voor de hongerige dieren. De tweede boom glimlachte toen de houthakker hem binnenbracht op een scheepswerf. Maar er werd die dag helemaal geen machtig zeilschip gebouwd. De eens zo sterke boom werd in stukken gezaagd en er werd een eenvoudige vissersboot mee gebouwd. Hij was te klein en te zwak om op oceanen, of zelfs op een stroom te varen. In de plaats daarvan werd hij naar een meer gebracht. De derde boom was totaal in de war toen de houthakker hem in een paar grote stukken hakte en hij zo werd achtergelaten op een grote houtstapel. "Wat gebeurt er toch met me?", dacht de eens zo machtige boom. "Al wat ik wilde was om op die heuvel te blijven staan en mensen naar God te wijzen".

Er gingen weer heel wat dagen en nachten voorbij. De drie bomen waren hun vroegere dromen helemaal vergeten. Maar op een nacht werd de eerste boom verlicht door een helder sterrenlicht toen een jonge vrouw haar pasgeboren kind in die voederbak legde. En plots besefte de eerste boom dat hij op dit moment de kostbaarste schat van de hele wereld bevatte.

Op een andere avond nam een vermoeide man met zijn vrienden plaats in de oude vissersboot. De man viel in slaap terwijl de tweede boom langzaam over het grote meer voer. Plots begon het te bliksemen en stak er een vreselijke storm op. De kleine boot kraakte. Hij wist dat hij niet sterk genoeg was om zoveel reizigers veilig door dit stormweer te vervoeren. De vermoeide man werd wakker. Hij stond recht, strekte zijn hand uit en zei: "Weest stil". Toen ging de storm even plots liggen als hij was begonnen. En toen begreep de tweede boom dat hij de Koning van hemel en aarde mocht vervoeren.

Op een vrijdagochtend werd de rust van de derde boom ruw verstoord toen de twee stukken van zijn stam werden weggehaald van die grote houtstapel. Hij wist niet wat er gebeurde toen hij verder gedragen werd langs die woedende menigte. Hij sidderde toen de soldaten de handen en voeten van een man aan zijn stam vastnagelden. Hij voelde zich angstig, schuldig en ellendig. Maar de volgende zondagochtend, toen de zon opkwam en de aarde beefde van vreugde, toen besefte die derde boom dat Gods liefde alles had veranderd. Het gebeuren had de derde boom sterk gemaakt. En iedere keer wanneer de mensen opkeken naar die boom zouden ze aan God denken. Dit was veel beter dan de grootste boom in de wereld te zijn. Hij was de boom die voor altijd naar de hemel mocht wijzen!

Pastoor Hedebouw

 

ONBEKEND MAAKT ONBEMIND

Hervormingsdag 31 oktober te Heusden

Op zondag 25 oktober jl. was ik als diaken van de R.K. Parochie Wonderbare Moeder uitgenodigd om mee voor te gaan tijdens de herdenking van de Hervormingsdag in de Protestantse Catharijnekerk te Heusden. Hervormingsdag ofwel Reformatiedag is een herdenkingsdag op 31 oktober in verschillende protestantse kerken. Deze dag staat in het teken van Maarten Luther die op 31 oktober 1517 zijn 95 stellingen tegen situaties in de Rooms-Katholieke Kerk heeft gepubliceerd. Uiteindelijk leidde het verzet van Luther tot de Reformatie; een breuk met de kerk van Rome. In de 16e eeuw zijn toen de protestantse kerken ontstaan. Het is vrij uniek dat een Rooms Katholiek voorganger deelneemt omdat het in de regel een aangelegenheid is van Reformatoren en Lutheranen. Er was echter een goede reden om mij als vertegenwoordiger van onze parochie uit te nodigen. Jaarlijks bidden wij namelijk gedrieën in januari om de eenheid onder de christenen – daarom wilden wij dit jaar ook eens gezamenlijk de reformatie gedenken. De centrale vraag van de ochtenddienst was: ‘Wat heeft de reformatie betekend voor de Lutherse, Rooms-Katholieke en Calvinistische geloofstraditie?

Hieronder vindt u een weergave van een deel van mijn overweging tijdens deze Hervormingsdag:  

Verdronken kalf

Ik ben hier om iets te zeggen wat de Hervorming, officieel begonnen op 31 oktober 1517, zo’n 503 jaar geleden, heeft betekend voor de Rooms Katholieke kerk, de kerk waarin ik zo’n 15 jaar geleden tot diaken werd gewijd. Waarin ik als Rooms Katholiek-gelovige een van de pastores ben van de Parochie Wonderbare Moeder (dat is Drunen, Elshout, Heusden, Herpt en Hedikhuizen). Laat ik zeggen dat ik in eerste instantie blij ben met het initiatief dat de monnik Maarten Luther uit Eisleben in Duitsland genomen heeft. En ik denk dat de gehele Katholieke Kerk, in ieder geval het grootste deel ervan ook vond dat er hervormingen moesten plaatsvinden. Het ging niet goed. Een te grote afstand tussen clerus en het volk. Vooral tussen paus, bisschoppen en het volk. Deze bisschoppen gedroegen zich eerder als aristocraten en veldheren en moesten weer echte herders (pastores) worden. Maar u kent het spreekwoord ‘als het kalf verdronken is, dempt men de put…’ en zo was het ook met de hervormingen binnen de Katholieke Kerk. De hervormingen binnen de Katholieke Kerk lieten te lang op zich wachten en de standpunten verhardden zich en zo ontstond de Contra-Reformatie.

Concilie van Trente

Maarten Luther maakte het een jaar voor zijn sterven nog mee dat in 1545 het concilie van Trente begon….alleen was het niet het concilie waarop hij gehoopt had want bij de kerkvergadering waren bij voorbaat protestanten van deelname uitgesloten. Heel jammer, eigenlijk een regelrecht drama, een gemiste kans om de eenheid binnen de Westerse kerk te bewaren. De Oosterse christenen waren inmiddels al afgescheiden. Het concilie van Trente (1545-1563) waarvan dus Maarten Luther eigenlijk de katalysator was, tekende de grondlijnen uit voor de kerkelijke hervormingen in het katholicisme gedurende de volgende twee eeuwen. Tevens verscherpte het, door een striktere formulering van de katholieke geloofsleer, het onderscheid met het protestantisme.

Twee soorten besluiten

Het concilie vaardige twee soorten besluiten uit: theologische aard en binnenkerkelijke hervormingen. Zo werd het reformatorisch beginsel ‘Sola Scriptura’ (alleen de Schrift) binnen het katholieke geloof twee bronnen: De Schrift en Traditie ofwel kerkelijke overlevering. Voorts leerde het concilie samen met Luther dat de rechtvaardiging geschiedt door de genade. Echter genade gaat vooraf aan iedere menselijke inspanning van goede werken en genade en goede werken veronderstellen elkaar. En niet onbelangrijk zeker voor Luther: bepaalde wantoestanden rond de aflaten werden afgeschaft. Ik denk niet, sterker: ik weet zeker dat Luther dit bij leven niet meer heeft vernomen. En dat is jammer want inmiddels werd vooral de nadruk gelegd op de verschillen alhoewel die veel minder groot waren dan het kerkvolk steeds meer ging geloven.

Broeders en zusters

Inmiddels werken wij hier in onze gemeente Heusden aan oecumene. En ik kan u zeggen dat dit in een prettige sfeer verloopt. Wij hebben samen goede zelfs vriendschappelijke contacten. Dat is bemoedigend want ik denk dat het de opdracht van Jezus zelf is die in de Schrift zegt: ‘Opdat gij allen één zijt….’. Het is een lange weg maar een weg die de moeite waard is, waar we hopelijk ooit weer geheel samen in verbondenheid met Hem kunnen optrekken, als broeders en zusters, in Christus de Heer, in de Here Jezus. Aan paus Franciscus zal het trouwens niet liggen. Hij heeft onlangs op 3 oktober jl. een nieuwe Rondzendbrief ondertekend met de naam ‘Fratelli Tutti’ dat betekent ‘Allen broeders’. Het is een pleidooi tegen de onverschilligheid in de maatschappij en een oproep om de spirituele krachten in de wereld te bundelen, en vooral wij als christenbroeders en -zusters zouden daarbij het voortouw moeten nemen…. Amen.     

Diaken Albert Soeterboek


 

ALLERZIELENGEDACHTE

Samenkomen met Allerheiligen en Allerzielen in Coronatijd is anders dan anders. Minder mensen in de kerk, velen thuis, soms achter de computer of TV. Maar zeker met niet minder verdriet. Rondom de kaarsjes en de kruisjes van onze overledenen komt ook ons verdriet bij elkaar. De kleine lichtjes van de kaarsjes van onze overledenen gaan op naar het grote licht van de paaskaars. Al onze onmachtige liefde voor onze dierbaren spreken wij met Allerzielen uit. Zo houden wij samen de namen van onze overledenen levend. De eer die zij in de kerk vinden, is voor ons gelovigen een heilig teken van de eeuwige liefde die hen omringt. Door onze tranen heen belijden wij dat God alle scheiding kan overwinnen.

Allerzielen is begonnen als een gedachtenis van de 'zielen in het vagevuur'. Uit de tijd van mijn vader en moeder hoor ik verhalen dat in de namiddag van Allerheiligen het feestelijk wit plaats maakte voor het diepe zwart van de rouw. Het overwinningsgezang rondom de heiligen die Gods glorie zijn binnengegaan, veranderde plots dramatisch in meeleven met de overledenen die weliswaar in Gods hand zijn, maar nog niet geheel en al met Hem verenigd.

Nu, anno 2020, ligt de nadruk meer op onze verbondenheid met onze gestorven dierbaren én op de scheiding die zo veel pijn kan doen. Allerzielen is een viering geworden van hoop en vertrouwen - omdat de dood is overwonnen; tegelijkertijd zijn wij ons bewust van de scheiding. Wat wij doen, is onze dierbaren herinneren en hen aanbevelen in de liefde die alle ontbinding en alle scheiding teniet kan doen. En wij spreken uit dat de dood niet bet laatste woord heeft, maar dat God alle tranen zal afwissen uit hun ogen en uit de onze. Onze arm is te kort om tot aan onze dierbaren te reiken. Maar God houdt ons allen, levenden en doden, bijeen. En zo vieren wij samen met hen - door gebrokenheid heen - gemeenschap: de gemeenschap van 'alle heiligen Gods'…

Diaken Albert Soeterboek

MARIAGEDACHTE

ADVENTSTIJD          

Advent is een tijd is om te verwachten om verzonken te zijn in gedachten.

Advent is een tijd om stil te staan bij wat God voor ons heeft gedaan.

Advent is een tijd om  voor te bereiden dat ons naar het kindje Jezus mag leiden.

Advent is een tijd van het licht dat zich op ons zoekende mensen richt.

Advent is een tijd van hoop en moed wat de verlossende boodschap met ons doet.

Advent is een tijd om bij jezelf te rade te gaan wat moeten we met de kerst boodschap aan.

Advent is een tijd om te danken voor het Kind waarin onze mensheid verlossing vindt.

NIEUWE MAATREGELEN IN CORONATIJD

WEER RESERVEREN

Helaas mogen we nog steeds maar maximaal 30 kerkgangers toelaten. Zowel voor Drunen als voor Elshout moet u nu weer voor de weekendvieringen reserveren. Dit kan 's morgens van 09.00-12.30 uur telefonisch (0416-372215) of persoonlijk op de pastorie, via de mail (parochie@wonderbaremoeder.nl) maar kan ook via de homepage van onze website www.wonderbaremoeder.nl.

Bij de doordeweekse vieringen bent u zonder aanmelding welkom.

Gastheren en gastvrouwen zijn in het weekend bij de ingang van de kerk aanwezig om u wegwijs te maken. Volg hun aanwijzingen op.

MONDKAPJE

Een van de nieuwe maatregelen is ook dat u in de kerk een mondkapje moet dragen dat alleen afgedaan mag worden bij het ontvangen van de H. Communie.

VIERINGEN BIJWONEN VIA LIVESTREAM

Ook is het weer mogelijk om een viering vanuit onze parochie bij te wonen via de livestream. Elke week wordt op zondag de viering van 11.00 uur in de Lambertuskerk in Drunen live uitgezonden via internet. U vindt hiervoor een knop op de homepage van onze website (www.wonderbaremoeder.nl)

BETAALMOGELIJKHEDEN IN CORONATIJD

Instandhouding Erediensten en pastoraat

Voor de instandhouding van de eucharistievieringen, kerkgebouwen en pastoraat collecteren we wekelijks in de weekendvieringen. Om ook in deze Coronatijd te kunnen geven, kunt u meerdere collectes bij elkaar tellen en dat bedrag overmaken naar NL05 RABO 0112 6040 64 t.n.v. Parochie Wonderbare Moeder Drunen met vermelding ‘collectebijdrage’.

De normale weekendcollectes in november en december zijn: 28/29 november, 5/6 december, 12/13 december, 19/20 december, Kerstmis 25/26 december en zondag 27 december.

De eerste weekenden (5/6 dec.) hebben we altijd een extra collecte met het rode mandje speciaal voor het onderhoud van de kerken. Op 1e Kerstdag is er ook altijd een extra collecte.

In de maanden november en december zijn er ook afdrachtcollecten (collectes bestemd voor een ander doel dan onze eigen parochie):

28 nov. t/m 20 dec.: Bisschoppelijke adventsactie

Wij zullen een evenredig deel naar die doelen overmaken.

De kerk heeft uw gift hard nodig. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gift.

DIGITALE MOGELIJKHEDEN IN CORONATIJD

Een kaarsje laten aansteken

Veel mensen hebben behoefte aan het opsteken van een kaarsje in onze parochiekerken of de Mariakapel in Elshout. In deze onzekere tijden wilt u misschien liever niet persoonlijk naar de kerk of kapel komen om een kaarsje op te steken. Daarom kunt u ons vragen om daadwerkelijk een kaarsje aan te steken in de St. Lambertuskerk in Drunen of de Mariakapel in Elshout. Dit wordt geregeld via een andere website kerkwinkel.nl, waarvan u de link op de homepage van onze website vindt (www.wonderbaremoeder.nl). Wij wijzen u er op dat u per bestelling € 0,50 extra betaalt voor de betalingskosten.

Collecte

Ook kunt u digitaal bijdragen aan de collecte. Dat wordt eveneens geregeld via kerkwinkel.nl. Een link hiervoor vindt u ook op de homepage van onze website. Wij wijzen u er op dat bij elke collectebijdrage die u overmaakt er € 0,50 extra bijkomt voor de betalingskosten.

Maar u kunt natuurlijk ook rechtstreeks naar het rekeningnummer van de parochie overmaken. Hiervoor is het rekeningnummer: NL05 RABO 0112 6040 64.

SUCCESVOLLE VOEDSELBANKACTIE CARITAS WONDERBARE MOEDER EN OPEN HOF

Caritas Wonderbare Moeder heeft samen met de protestante gemeente van 9 t/m 18 oktober een actie gehouden voor de cliënten van de Voedselbank Den Bosch e.o. waar ook Heusden onder valt. Inwoners van de gemeente konden in die periode levensmiddelen afgeven bij de katholieke en protestante kerken in Drunen en Elshout.

In totaal verzamelden Caritas Wonderbare Moeder en de Open Hof 46 volle kratten, vooral ook dankzij de leerlingen van de Olof Palme-school die samen 27 goed gevulde kratten bijeenbrachten. Geweldig om te zien dat deze leerlingen en hun ouders zo begaan zijn met het lot van plaatsgenoten die het duidelijk minder getroffen hebben in het leven: zij lieten hun hart spreken.

Zeker in deze coronatijd is alle hulp voor de Voedselbank hard nodig. Caritas Wonderbare Moeder en de Open Hof willen alle gulle gevers danken voor hun bijdrage! De 46 kratten zijn inmiddels overgedragen aan de Voedselbank Den Bosch e.o.

U kunt trouwens nog altijd dagelijks (overdag) houdbare levensmiddelen voor de Voedselbank deponeren in de kratten die staan opgesteld in de portalen van de katholieke kerken in  Drunen en Elshout en het Stiltecentrum Sint Catharina in Heusden. Op iedere eerste woensdag van de maand kunt u bij de protestante kerk de Open Hof ook producten inleveren.

Alle hulp is welkom, dus van harte aanbevolen.

WEEK VAN DE SCHEPPING

In september 2020 is de jaarlijkse 'Week van de Schepping' gevierd. Vanuit de bisschoppen zijn de parochies opgeroepen ter gelegenheid daarvan een fruitboom te planten: deze boom symboliseert de oproep om de vruchten van de aarde te delen.

Caritas Wonderbare Moeder heeft daarvoor een appelboom aangeschaft die op 15 november (tijdens de Zondag van de Armen)tijdens de mis is gezegend en nadien in de parochietuin geplant is.

ADVENTSACTE 2020 CARITAS WONDERBARE MOEDER

Akkers voor ontheemde gezinnen in DR Congo
De armoedeval wordt het ook wel genoemd: de vicieuze cirkel van armoede, ondervoeding, ziekte, gebrekkige opleiding en weer armoede. Ondervoeding is een belangrijke schakel in deze cyclus. Adventsactie wil daar iets aan doen. Zo steunen we dit jaar een project in het Masisi gebied in DR Congo waarbij ontheemde gezinnen gezamenlijk gevarieerde groenten verbouwen.
Help mee de vicieuze cirkel te doorbreken!

Wat is er aan de hand?
In april vorig jaar sloegen mensen in het oosten van DR Congo massaal op de vlucht voor extreem politiek geweld. Ruim 20.000 ontheemden hebben hun toevlucht gezocht in het Masisi gebied. Hun meest dringende probleem is gebrek aan eten. In de dorpen die ze moesten achterlaten leefden ze van de opbrengst van hun land. Mogelijkheden om op hun nieuwe woonplek werk te vinden zijn er nauwelijks.

Wat willen we bereiken?
CAJED is een lokale ngo in de regio Goma en werkt al jarenlang met kwetsbare kinderen en jongeren. Zij willen de levensomstandigheden verbeteren van minimaal 250 kinderen en jongeren uit 50 ontheemde en kwetsbare gezinnen in de gemeenten Butare en Mweso in het Masisi gebied. Daartoe is het noodzakelijk de voedselzekerheid te verbeteren. Gebrek aan eten maakt namelijk dat kinderen weglopen van huis, verzuimen van school, in de prostitutie terecht komen, diefstallen plegen of zich aanmelden bij gewapende groepen. Voedselzekerheid is essentieel voor de stabiliteit van het gezin en daarmee voor het leven van kinderen en jongeren.

Hoe doen we dat?
In het Masisi gebied verbouwen 50 gezinnen voedsel op gemeenschappelijke akkers. De lokale parochie heeft daarvoor grond beschikbaar gesteld. CAJED weet uit ervaring dat een focus op vrouwen bij landbouwactiviteiten een positief effect heeft op hun kinderen. Daarom krijgen de moeders van elk gezin een startpakket voor eigen gebruik, dat bestaat uit zaden voor aubergine, ui, knoflook, kool, amarant (een zeer voedzaam pseudo-graan) en een schoffel. De 50 gezinnen werken samen in vijf groepen, die elk gieters, harken en een pakket met groenten krijgen om te verbouwen op de gemeenschappelijke akkers. De opbrengst is bestemd voor extra voeding voor de kinderen, de aankoop van zaden voor het volgende seizoen en om voor de kinderen de gezondheidszorg te betalen in het lokale ziekenhuis. De deelnemers krijgen les in agrarische technieken en leren van elkaars ervaringen. Ze krijgen ook les in verkooptechniek, zodat ze hun producten op de lokale markten goed kunnen verkopen.

In de adventsperiode, van zondag 29 november tot en met donderdag 24 december, vragen wij uw aandacht voor bovenstaand adventsproject. In de viering van 13 december zal extra informatie gegeven worden over dit project, de collecte zal eveneens bestemd zijn voor het project CAJED in het oosten van DR Congo.

CARITAS WONDERBARE MOEDER ZET ACTIVITEITEN ONTMOETEN VOORT

U heb in de media kunnen lezen dat de Stichting Ontmoeten haar activiteiten per 1 januari 2021 stopt. Caritas Wonderbare Moeder zal twee projecten van deze stichting overnemen.

“Ontmoeten in de Wijk”: Op een centrale plek in de wijk worden inloopochtenden georganiseerd. iedereen is welkom voor een kopje koffie of thee, een luisterend oor of een goed gesprek.

"Gast aan tafel”: Iemand nodigt thuis een aantal gasten uit om samen Kerstmis te vieren. Op zijn of haar eigen manier. Samen geniet je van een avond of middag vol mooie verhalen, lekker eten, nieuwe ontmoetingen.

Meer informatie over deze projecten in de parochiewijzer.

NOVEENKAARSEN CARITAS WONDERBARE MOEDER

Vanaf nu kunt u Caritas Wonderbare Moeder (CWM) Noveenkaarsen kopen. De opbrengst van deze kaarsen komt ten goede aan projecten die CWM ondersteunt zoals o.a. de voedselbank, de ziekenbezoekgroep van de parochie, Stichting Leergeld, de advents- en de vastenactie.

Per noveenkaars € 5,-- overmaken op bankrekeningnummer: NL 81 RABO 033 451 55 13 t.n.v. Caritas Wonderbare Moeder. Vermeld uw naam en adres en wij bezorgen uw noveenkaarsen thuis.

AANDACHT VOOR ELKAAR

Een waterig coronazonnetje breekt door…

De meeste berichten rondom de coronacrisis stemmen niet vrolijk. Maar gelukkig is er ook goed nieuws. Begin november brak een er een waterig coronazonnetje door. Twee grote farmaciebedrijven hebben mogelijk goed werkende vaccins. Heel fijn, zeker voor alle kwetsbaren onder u. Zijn hiermee de problemen de wereld uit? Wij denken van niet. Velen van ons zijn eenzaam. Dit is in de corona tijd zeker niet minder is geworden.

Helaas bestaat er niet zo iets als een eenzaamheid vaccin. Maar dat betekent niet dat we niks kunnen doen tegen eenzaamheid.

Doe gewoon wat je kunt… Maar doe vooral!

We kunnen allemaal eens nadenken wie wij zouden kunnen bezoeken. Het hoeft geen lang bezoek te zijn. We geven een paar ideeën: ga eens na, wie bij wie u – liefst in uw eigen buurt - een kort bezoekje aan de deur zou kunnen brengen? Of wie zou een kaartje in de brievenbus waarderen? Kent u mensen voor wie u boodschappen kunt doen? Misschien houdt u van wandelen en kent u mensen die dit ook leuk vinden. Of u kookt graag en u nodigt iemand uit waarvoor u kookt en eet samen gezellig de maaltijd op. Bel of app wat meer met uw kinderen of vrienden dan u normaal doet! Iedere mens beleeft deze tijd anders. Maar aandacht vinden we allemaal fijn. We kunnen dus veel voor elkaar doen. Misschien heeft u nog een ander idee. Het allerbelangrijkste is dat u het gewoon doet…

Geef aandacht aan elkaar!

Caritas Wonderbare Moeder.

“ Veranderingen maar vooral een crisis stellen ons mensen op de proef. Voor de meeste mensen is dit ook een ultieme kans om ingesleten gewoonten te evalueren. Deze Corona crisis zet ons aan het denken, we kunnen er veel van leren…”

 

VAN DE IDENTITEITSBEGELEIDER

Leerlingen geven hun visie over bidden

In mijn derde klassen havo-vwo bespreek ik altijd het thema ‘bezinning”. Hierbij komen onderwerpen aan bod als zelfreflectie, mediteren en mindfullness. Ook het bidden komt op alle mogelijke manier aan bod: vanuit jodendom, islam, christendom, hindoeïsme en vanuit modern onderzoek naar bidden. Leerlingen mogen bij hun SO of PW altijd een bonus opschrijven over iets waar ze meer over willen vertellen. Nogal wat leerlingen vertelden iets over hun ervaring met / hun visie op bidden. Hieronder treft hun hun bijdragen aan. Als de afkorting van hun naam erbij staat, is dat met expliciete toe- en instemming van hen. Graag wil ik deze leerlingen bedanken voor hun mooie inbreng. Hun dankbare docent Bill Banning

Een leerling schreef over het bidden van de moslims: “Ze feliciteren de Koran.” Dit snapte ik niet, totdat ik doorkreeg dat hij bedoelde: ze (de moslims) reciteren de Koran. (SF)

MS: Mijn gebed gaat als volgt: je pakt iets heel simpels. Bijvoorbeeld een flesje water en je knielt en je zet dat flesje water voor je neer. En dan ben je dus dankbaar voor dat er in Nederland schoon water uit de kraan komt. En in sommige landen is iets heel simpels zoals een flesje water niet vanzelfsprekend. Wij moeten dankbaar zijn dat dat hier wel zo is. En dan kniel je dus voor een flesje water en het mag ook met je ogen dicht. En met gevouwen handen.

JdB: Ik ben zelf katholiek. De katholieken bidden meestal met een gebed of ze vragen om hulp. Wat niet vaak gebeurt is dat mensen alleen bidden om het volledige contact en geloof te krijgen van God. Iedere zaterdag is er in de kerk een dienst om te volgen. Dit volgen veel mensen die erg gelovig zijn. Op het einde van een gebed zegt u altijd ‘amen’. Je kan overal bidden waar je maar wilt. God zal luisteren. En hij zal je helpen door het leven te komen. Katholieken en christenen lezen de bijbel. Je kan als katholiek christen ook je communie en je vormsel doen om je aan God te geven. Bij de katholieke kerk zijn er de doop, communie, vormsel, trouwen en de begrafenis. Een ding is: God is er altijd voor je. Ook al wil je geen hulp, hij helpt toch! Amen, God zij met u!

JP:  Ik heb zelf een paar keer gebid omdat ik toen in zware tijden zat. Mijn ouders hielpen me daar goed bij. Dus daarvoor ging ik in een rustige plek gaan zitten, mijn ogen dicht gedaan, mijn handen gevouwd en begon ik. Mijn beste vriend op de basisschool die had geen zin meer in het leven. Dat vertelde hij tegen mij. Diezelfde dag vroeg ik of die bij mij wou komen spelen. Ondertussen vertelde ik hem allemaal verhalen van mijn vader. Bijv. hoe mijn vader ging vissen of hoe die ging boogschieten en dat gaf 'hem weer zin in het leven.

Anoniem: Tijdens het voetballen ben ik druk bezig met goals proberen te scoren. Wanneer ik een goal heb gescoord ga ik juichen. Na het juichen ga ik op mijn knieën op de grond zitten en wijs ik met mijn vingers omhoog. Zelf zeg ik dan ‘Bedankt God!’, omdat ik dankbaar ben dat God mij geholpen heeft om mijn team op voorsprong te zetten. Deze houding brengt dankbaarheid tot uitdrukking, omdat ik naar boven wijs  met mijn vingers (waar God waarschijnlijk zit) en ik Hem bedank voor zijn hulp bij dit doelpunt.

LK: Verder ben ik dankbaar voor al mijn vrienden en familie waar het altijd gezellig mee is en dat ik altijd mijn hobby’s mag doen zoals skiën en korfbal. God heeft mij deze toets gezegend en ik bedank hem daarvoor; in de naam van de vader, zoon, heilige geest. AMEN!

ANONIEM: Een gebedshouding waarin je je dankbaarheid toont is door bijvoorbeeld te knielen of de handen tegen elkaar te doen. Veel mensen doen dit al bewust of onbewust. Knielen uit respect en handen plat tegen elkaar als teken van dank. Dankbaarheid is erg breed en komt vaak terug in het leven. Het is erg belangrijk dat we dankbaar zijn, ook voor de kleinere dingen. We hebben het vaak niet eens door. Maar dingen zoals dat er elke avond warm te eten is daar zouden we al erg dankbaar voor moeten zijn. Al zulke kleine dingen maken het leven een stukje makkelijker. Of je nou dankbaarheid toont door te bidden, het te vertellen of te belonen. Dankbaarheid is erg goed en we zouden het misschien wel eens vaker moeten zijn.

IvB: Ik bid niet in het dagelijks leven, maar ik vind het wel mooi als mensen het doen. Als ik naar de kerk ga met mijn familie ieder jaar met kerst en pasen, dan bidden we wel natuurlijk tijdens de mis met de pastoor en alle andere mensen in de kerk op dat moment.

Idem: Bidden is vragen om een gunst of hulp / vertrouwen van boven af, van de goden die in de hemel zijn. En dat doen vaak de mensen die echt een sterk geloof hebben en met alles daarboven met luisterend oor gehoorzamen. En de goden daarboven gehoorzamen jou dan ook en helpen je wel maar wel als je een goed mens bent in het leven en ook zelf mensen helpt en respecteert.

PC: Een vast gebed spreekt mij het meeste aan als ik er een zou moeten kiezen. Dat komt omdat mijn oma vroeger toen we klein waren 1 x per week als ze ons in bed legde altijd het gebed Onze Vader voor zei. Dus daarom zou ik zelf die kiezen.

WvK: Nee, ik bid eigenlijk nooit. Soms hoop ik  wel iets, maar dat is niet echt bidden. Ik heb zelf mijn communie gedaan en daar deed ik wel altijd bidden voor God. We zijn zelf wel katholiek, maar we bidden eigenlijk nooit. Soms als iemand moet slagen voor zijn schoolexamen steken wij wel eens een kaarsje op. Maar dan doen we geen gebed voor diegene.

ANONIEM: Ik vind bidden erg belangrijk want ik heb het gevoel dat dat de enige plek is dat je met God in contact kan komen om even je hart te luchten. Ik vind ook dat het een soort van een bedankje is voor wat je hebt gekregen.

ANONIEM: Ik vind bidden een manier om tot rust te komen of je voor te bereiden op iets dat je spannend vindt of niet zeker weet of het goed gaat komen. Dan is het heel fijn dat sommige mensen door even snel een gebed te doen tot rust kunnen komen en weer hoop krijgen. Hopelijk steunt de god waar zij in geloven hun.

JB: Ik vind dat bidden geloven is. Je volgt en gelooft in God. Hij zal jou helpen. Hij zal luisteren naar jouw gebeden. God zal alleen spreken als jij hem het hardste nodig hebt, maar hij is er altijd. Als je vraagt zal hij helpen via acties om met die vraag te helpen. Als je maar gelooft. Ook als je even niet in hem gelooft, zal hij je helpen en leiden naar de goede kant. Het maakt ook niet uit waar en hoe je bidt: hij zal luisteren en horen. De meeste mensen doen psychologische gebeden, maar er zijn ook de meditatieve gebeden. Amen, God zij met u.

ANONIEM: Bidden is God bedanken voor het leven. Bijvoorbeeld voor het eten dat je hebt. Je bent dan dankbaar voor alles wat je hebt gekregen en alles wat je hebt. Dat laat je dan onder andere merken door te bidden. Daar neem je even de tijd voor en dan respecteer je dat. Soms doe je het ook met meerdere mensen en bedank je alles samen. Soms doe je er langer over dan een andere keer, maar dat ligt eraan wat je allemaal kwijt wilt en waar je allemaal dankbaar voor bent.

LvL: Eigen bedachte gebed: Als ik een houding moest bedenken, zou ik op mijn hoofd gaan staan. Want: dan komt er extra bloed naar het hoofd voor extra concentratie, net zoals de Joden doen.

SvB: Erkenning en waardering zijn ook belangrijk, vooral psychisch. Als er nooit iemand je zegt dat je iets goeds gedaan hebt of een compliment geeft, voel je je zinloos en word je eenzaam. Als iedereen zegt zo van ‘Dat kan je beter’, doe het de volgende keer beter en zegt het betreffende persoon weer ‘Dat kan beter’, dan ga je je er niet goed door voelen. Het voelt dan alsof je niet goed genoeg bent.

SvH: Als ik een dankbare houding zou mogen verzinnen, dan zou ik het cirkeltje van Yin en Yang namaken, terwijl je buigt. Omdat Yin en Yang staan voor de balans tussen vrede en kwaad, kan het natuurlijk ook tegenzitten. Maar je blijft altijd dankbaar voor het leven dat je hebt. Als het een keert mee zit, dan ben je extra dankbaar. Door dit teken sta je zelfs met tegenslagen positief in het leven. 

VOOR DE KINDEREN

Beste jongens en meisjes!

Het gewone jaar begint op 1 januari. Dat is niet altijd en overal zo. De joden bijvoorbeeld vieren nieuwjaarsfeest in september. Onze kerk begint het jaar op de eerste zondag van de advent. Het woord “Advent” betekent: “Komst”. Jezus komt. Met Kerstmis vieren wij de komst van Jezus, die geboren werd in Bethlehem. Maar in de tijd vóór Kerstmis bereiden wij ons voor op die komst. Dat gebeurt in de tijd van de advent, met vier zondagen. Grote feesten vragen altijd een goede voorbereiding.

Maar in de advent maken wij ons niet alleen klaar voor de komst van Christus met Kerstmis. Wij weten ook dat Christus later eens zal terugkomen. Dat gebeurt op het einde van de wereld. Niemand weet wanneer dat zal zijn. Daarom moeten wij ook goed opletten en waakzaam zijn.

De advent is een tijd van goed opletten, van voorbereiding. Zorg dat je goed wakker bent als Jezus komt. 

 

ADVENTSPROJECT OP SCHOLEN

Zondag 29 november jl. begon de Advent weer. Misschien zal het sommige kinderen niet zo bekend in de oren klinken, maar op die dag begint de aanloop naar Kerstmis. Waarschijnlijk zullen de Advents- en Kersttijd voor ons allen en ook voor de scholen heel anders zijn dan vorige jaren vanwege de Coronacrisis. Iedereen wordt er op een of andere manier door geraakt.

Daarom juist hebben we in de Parochie Wonderbare Moeder ook dit jaar weer een Adventsthema. In de weekendvieringen (met een beperkt aantal bezoekers) en de live-streamen wordt daar aandacht aan besteed. Dit jaar is het thema ‘Delen smaakt naar meer’. Het thema sluit aan bij de landelijke Adventsactie waaraan onze parochie deelneemt. Het project van de Adventsactie richt zich op gemeenschappelijke akkers voor ontheemde gezinnen in Congo (Centraal Afrika). De lokale Ngo CAJED in de regio Goma wil de levensomstandigheden verbeteren van minimaal 250 kinderen en jongeren uit 50 ontheemde en kwetsbare gezinnen in de gemeenten Butare en Mweso in het Masisi gebied. Daarvoor is het nodig om de voedselzekerheid te verbeteren. Gebrek aan voedsel maakt namelijk dat kinderen weglopen van huis, verzuimen van school, in de prostitutie terecht komen, diefstallen plegen of zich aanmelden bij gewapende groepen. Het thema kan ons aanspreken omdat Jozef en Maria, die zwanger was, op weg gingen naar Bethlehem en ook afhankelijk waren van de gastvrijheid en de hulp van anderen.    

Als symbool voor dit thema hebben we gekozen voor de ‘zwangere buik van Maria’. Haar buik staat symbool voor de verwachting van veiligheid en voedsel. Ook dit jaar hopen wij weer een beroep op u als scholen te mogen doen om mooie ‘kunstwerken’ aan te leveren. Evenals voorgaande jaren komen die weer prominent in de kerk te hangen. Het is iets wat door alle kerkgangers en kijkers, groot en klein, zeer gewaardeerd wordt. Het maken van deze ‘Advents-buiken’ sluit aan bij de Bijbelverhalen die in de Advent in elke groep verteld worden. Het maken van zo’n kunstwerk zou een mooie verwerkingsvorm zijn. Het verzoek is om per groep één ‘Advents-buik’ aan te leveren met daarop allerlei soorten van groenten en fruit verwerkt. Liefst groot, zodat het vanuit de kerk goed zichtbaar is. Als het kan, zou het fijn zijn als de ‘Advents-buik’ met veel kleuren zou worden gemaakt. Eventueel 2- of 3-dimensionaal. Met liefst veel duurzame en ‘groene’ materialen, want het behoud van het milieu, de schepping, speelt met het oog op de klimaatveranderingen een steeds grotere rol. Creëer samen dus de mooiste, kleurrijkste en ‘groenste’ ‘Advents-buik’!  

KERSTWANDELING VOOR JONG EN OUD

Ga mee op een wonderlijke tocht door Heusden en beleef het kerstverhaal op een originele, creatieve wijze door kunst, spel en vertellingen!

Op de volgende data en tijden kan de wandeling gelopen worden:

Datum:                               Tijd:                                                               Start uiterlijk:

woensdag 16 december      vanaf 16.00 tot 20.00 uur                          19.15 uur

vrijdag 18 december            vanaf 16.00 tot 20.00 uur                          19.15 uur

zaterdag 19 december         vanaf 16.00 tot 20.00 uur                          19.15 uur

zondag 20 december            vanaf 16.00 tot 20.00 uur                         19.15 uur

woensdag  23 december      vanaf 16.00 tot 20.00 uur                          19.15 uur

donderdag 24 december      vanaf 16.00 tot 19.15 uur                          18.30 uur

Het vertrek is vanuit de Catharijnekerk, Burchtstraat 2 te Heusden.

In de kerk ontvangen kinderen een lampion, begeleiders een routekaart en een tasje. Wandelaars dienen zelf een smartphone met werkend internet mee te brengen om de QR-codes onderweg te kunnen scannen. (Heeft u die niet, laat het dan de organisatie in de kerk weten).

De wandeling kan coronaproof gelopen worden en de wandelaars dienen de coronaregels na te leven.

Graag tot ziens bij één van de kerstwandelingen!

LIEF EN LEED

In Drunen is de uitvaart geweest voor:

22 oktober           - Harrie Verhoeven (88), zorgcentrum Zandley
15 november       - Ida van Loon-de Bekker (95), zorgcentrum Zandley|
19 november       - Riek Klerx-Aerts (91), Schoolstraat 2-22
22 november       - Thea van der Sanden-de Laat (77), Grotestraat 262

In Elshout is de uitvaart geweest voor:

  8 november       - Ellen Galesloot-Dirksen (82), Sprang-Capelle

In Drunen is gedoopt:

  1 november       - Revi van der Sanden, Torenstraat 111

MISTIJDEN

Aanmelden vieringen:

Voor alle weekendvieringen moet men zich aanmelden. Dit kan via de website, de mail of op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur telefonisch of persoonlijk op de pastorie.

Voor de doordeweekse vieringen hoeft u zich niet aan te melden.

Het maximum aantal is 30 personen per viering. Bij overschrijding van dit aantal kunnen wij u helaas geen toegang meer geven tot de viering.

En bij verkoudheid, koorts of griep blijft u thuis.

 

                    Drunen                                           Elshout

zaterdag  Drunen  19.00 uur  eucharistieviering            

zondag Elshout  09.30 uur eucharistieviering
zondag Drunen  11.00 uur  eucharistieviering

maandag  Drunen 18.30 uur  Uur van stilte en gebed met aanbidding (event. eucharistieviering)

dinsdag Drunen  08.15 uur  eucharistieviering           

donderdag  Elshout 18.00 uur rozenkransgebed
donderdag  Elshout 18.30 uur eucharistieviering
donderdag  Elshout 19.00 uitstelling Allerheiligste met aanbidding

vrijdag  Drunen  18.30 uur  eucharistieviering

Heusden                                                                  

Op de 3e zaterdag van de maand zal er weer maandelijks op zaterdag om 17.00 uur een eucharistieviering zijn in de Soos in Heusden.

Op zaterdag is er van 13.30 – 14.30 uur gelegenheid om te biechten in de St. Lambertuskerk. U kunt daarvoor aanbellen bij de biechtstoel.

Bereikbaarheid

Op werkdagen is het secretariaat  ’s morgens van 09.00 – 12.00 uur bereikbaar.

Pastorie:     Raadhuisplein 2, 5151 JH Drunen
Telefoon:    0416 - 372215
E-mail:        parochie@wonderbaremoeder.nl    
Website:     www.wonderbaremoeder.nl

Bankrekeningnummer voor kerkbijdrage

Indien u zelf uw kerkbijdrage over wilt maken naar de parochie dan kunt u dit doen op rekeningnummer NL17 RABO 0112 6053 03 t.n.v. Parochie Wonderbare Moeder.

VOLGENDE UITGAVE

Volgende uitgaven

De volgende ‘Flitsen’ verschijnt in het weekeinde van 23-24 januari.