FLITSEN

FLITSEN FEBRUARI 2022 nr 224

AFSTAND HOUDEN

Eindelijk. Het mag binnenkort: we hoeven de 1,5 meter niet meer in acht te nemen. Al moeten we niet roekeloos deze vrijheid uitbuiten en kwetsbaren beproeven. Gezond verstand, aangedreven door een liefde voor elke mens en zeker de kwetsbare, moet hierin leidraad zijn. En hopelijk blijft het zo en komen we na carnaval niet opnieuw zodanig in de problemen dat maatregelen weer nodig zijn. En hopelijk zal een nieuwe variant (die toch eens zal komen) ons opnieuw genadig zijn zoals omikron.
Maar fysieke afstand is natuurlijk op zich niet verkeerd. Ik denk dat velen nog een beetje zullen wachten met het kussen en omhelzen van mensen die niet tot hun bubbel behoren.

Maar ook geestelijk gezien is afstand in bepaalde zaken goed. Als het gaat om naastenliefde is het belangrijk de balans te houden tussen nabijheid en afstand. Hoe kan bijvoorbeeld de ander in vrijheid handelen als we niet de afstand bewaren om de ander daarin ruimte te geven? En respect voor een ander heeft alles te maken met die balans. Als een leraar in de klas de tv uitzette omdat ze niet wilde dat leerlingen zouden horen wat er allemaal geroepen werd naar elkaar in het politieke debat in de Kamer, tja, dan moet er echt iets gebeuren. (De Tweede Kamer debatteert trouwens binnenkort over parlementaire omgangsvormen). Elkaar bedreigen, kleineren, onwelvoeglijk taalgebruik  en uitschelden is een kwalijke vorm van ‘nabijheid’. Waarom zou een politicus iemand beledigen als men het niet met de ander eens is? De redenen kunnen zijn: (veronderstelde) fouten van de ander uitvergroten, aandacht trekken, beter overkomen en je afzetten. Maar even los van de immoraliteit van zoiets, bereik je dat ook met deze verruwing? Een onderzoek (universiteit Tilburg, 2010) heeft uitgewezen dat bij gebruik van ruwe taal we ingeschat worden als minder betrouwbaar, wat logisch lijkt. En dat lijkt me een stempel die je als politicus niet wilt.
Maar wat als je ruw taalgebruik hanteert, niet om bewust de tegenpartij onder druk te zetten, maar omdat men het ‘gevoel’ volgt en zijn of haar ‘mening‘ uit. De liefde vraagt juist een zelfbeheersing die afstand houd van de ander om de ander niet in contact te brengen met kwalijkheden die in onze gedachten kunnen voorkomen of emoties die ons inpakken. Wat in boze opwellingen ontstaat, vaak product van verontwaardiging of frustratie, mag niet zomaar in de nabijheid van de ander komen. Tenzij bij iemand waar het echt kan en het veilig is. Er moet dus een afstand zijn. Niet dat we alle emoties moeten overcontroleren want spontaniteit is ook een zegen. Maar toch is het zeker bij boosheid en verontwaardiging oppassen geblazen.
Als christenen hebben we dan het voordeel dat we in ons gebed onze donkere kanten van onze gedachten kunnen uitspreken naar God en het aan Zijn zuivere werking van de liefde kunnen toevertrouwen, al vraagt dat wel oefening om dat te leren. Het sacrament van verzoening kan hierin ook wonderlijk werken. Ten tweede nodigt het evangelie ons uit steeds aan onszelf te werken om die boze opwellingen de baas te blijven, niet uit eigen kracht maar in de kracht van de heilige Geest. Het is misschien wel een heftig voorbeeld maar ik moet denken aan de passage uit Genesis waar Kaïn jaloers is op zijn broer Abel. God komt tussenbeide en zegt tot Kaïn: `Waarom zijt gij woedend en waarom staat uw gezicht zo grimmig? Als gij het goede doet, is er opgewektheid maar doet gij het goede niet, dan loert de zonde als belager aan uw deur, begerig u te grijpen. Zult gij hem meester kunnen blijven?’(Gen4,6-7). Vaak zijn boze gedachten of emoties een zegen als we ze plaatsen in hun rol van signaalfunctie. Ze nodigen ons uit dieper te kijken en te speuren naar pijnpunten of knopen in ons eigen hart. Het is een verkwikking als we het licht van Gods tederheid erop laten schijnen. Want gelukkig hebben we een God die ons door en door kent. Hij vertrekt van waar we staan. Hij weet waar we mee zitten en Hij wacht tot we het Hem toevertrouwen. Hij wil ons omhoog trekken uit dat putje van negativiteit.

Even terug naar die balans. Als we zowel nabijheid als afstand moeten waarderen is er toch een volgorde. Afstand is niet het eerste. Nabijheid is dat wel. Eerst is er het verlangen naar nabijheid, naar verbinding en samen zijn. Vanuit die basis van nabijheid moeten we de nodige afstand bewaren om rekening te houden met de ander maar ook met onze eigen emoties en gedachten. Binnenkort is het veertigdagentijd.  Een ideale oefentijd voor deze deugden. Ik wens u allen hierin veel zegen.

Pastoor Hedebouw

 

RENOVATIE EN UITBREIDING MARIAKAPEL ELSHOUT

Een donatie voor de renovatie en uitbreiding van de Mariakapel is nog steeds van harte welkom! Maak uw gift over op het volgende rekeningnummer:
NL92 RABO 0112605214 t.n.v. Vrienden van Mariabedevaart Elshout of via de QR-code.

Doneren in contanten kan natuurlijk ook. Voor meer informatie kunt u terecht bij de voorzitter van de werkgroep Mariabedevaart, de heer Jos Geelen, via ons emailadres: vrienden@wonderbaremoeder.nl en tel. 0416-372215 (pastorie). 

MARIAGEDACHTE

Vasten is op tocht durven gaan.

Weg uit je vertrouwde zekerheden ;

Je gewoonten, comfort, rust en welvaart

op spel durven zetten.

Vasten is de grafsteen

van je hebzucht, eerzucht, heerszucht

durven wegwentelen

zodat ze niet verpletteren.

Vasten is durven ervaren,

wat honger lijden is.

Het is vrijwillig doen

wat miljoenen hongerlijders

gedwongen doen.

Het is onrecht durven herstellen

en het niet langer toelaten.

Het is kritisch durven denken

over je eigen leven

En jezelf vragen durven stellen

In de komende 40-dagen tijd.

EINDE MAATREGELEN CORONATIJD

De bisschoppenconferentie heeft bepaald dat in de kerken vanaf 25 februari het grootste deel van de coronamaatregelen worden opgeheven. Dat betekent dat u geen mondkapje meer hoeft te dragen en dat er geen anderhalve meter afstand gehouden hoeft worden. U kunt dus overal in de kerk plaatsnemen. Het plexiglazen scherm, dat gebruikt wordt bij de communie, blijft nog wel in gebruik.

BETAALMOGELIJKHEDEN IN CORONATIJD

Instandhouding Erediensten en pastoraat

Voor de instandhouding van de eucharistievieringen, kerkgebouwen en pastoraat collecteren we wekelijks in de weekendvieringen. Om ook in deze Coronatijd te kunnen geven, kunt u meerdere collectes bij elkaar tellen en dat bedrag overmaken naar NL05 RABO 0112 6040 64 t.n.v. Parochie Wonderbare Moeder Drunen met vermelding ‘collectebijdrage’.

QR-code scannen

Op de binnentoegangsdeur van de kerk hangt deze QR-code die u kunt scannen.

Met de camera-app op uw mobiele telefoon kunt een foto maken en dan krijgt u meteen de regel:

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=n_BGlnz2TMmzNd89pyY1mQ

Als u daar op klikt wordt u gelijk doorgestuurd naar uw bankapp en volgt de rest van zelf.

De kerk heeft uw gift hard nodig. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gift.

CARITAS WONDERBARE MOEDER

Vastenactie 2022

‘Je land is je leven’ is het thema van de komende Vastenactiecampagne. Inheemse volken wonen al generaties lang op de gronden van hun voorouders. Toch worden hun rechten vaak met voeten getreden als het gebied waar ze wonen wordt opgeëist door grote bedrijven of overheden. Vastenactie 2022 staat daarom in het teken van landrechten. Het is een belangrijk onderwerp dat grote invloed heeft op mensen, maar ook op natuur en milieu.

In Guatemala steunt onze lokale partner drie Maya-gemeenschappen die opkomen voor hun rechten. In de voor de gemeenschappen belangrijke rivier worden waterkrachtcentrales gebouwd. Dat betekent dat de toegang tot water beperkt wordt en kostbare landbouwgrond verdwijnt. Onze lokale partner steunt de dorpen bij het opbouwen van duurzaam watermanagement, leert ze wat hun rechten zijn en hoe ze die kunnen verdedigen. Drie leiders die dreigen gevangenisstraf te krijgen vanwege hun verweer tegen de landonteigeningen, krijgen juridische bijstand.

In Libanon leven 884.000 Syrische vluchtelingen. Ze hebben geen eigen plek om te wonen in hun nieuwe land. Bijna 90% van hen leeft op de armoedegrens. In de kampen is het leven hard en zwaar. Er is onvoldoende eten, slechte huisvesting, geen school voor de kinderen en geen werk voor de volwassenen. We steunen via Vastenactie 250 gezinnen in tentenkampen in de Bekaa-vallei bij het opbouwen van een beter, menswaardig bestaan.

De kleine boeren in het noordoosten van Brazilië staan voor verschillende uitdagingen. Er is een groep die voldoende voedsel produceert, maar die zijn producten nauwelijks kan verkopen. Daardoor zijn hun inkomsten laag en is hun sociaaleconomische positie zwak. Veel mensen, vooral jongeren, trekken daarom naar de stad, om daar van de regen in de drup te belanden. Er zijn ook families zonder landrechten. Zij produceren onvoldoende voedsel: ze kunnen nauwelijks investeren in goed materiaal en zaaigoed, omdat ze ieder moment verdreven kunnen worden. Deze groepen leven van dag tot dag en verbouwen alleen enkele snelgroeiende gewassen. Ondervoeding ligt daardoor op de loer. Via Vastenactie krijgen 60 families uit beide groepen ondersteuning: ze ontvangen kassen, bassins voor wateropvang, gereedschap, zaaigoed én training en begeleiding.

In de viering van 20 maart om 9.30 uur in Elshout en om 11.00 uur in Drunen vragen wij aandacht voor de Vastenactie. Caritas Wonderbare Moeder verzorgt samen met Chantemble een mooie viering met aandacht voor bovenstaande projecten.

Vastenkalender:

Aswoensdag 2 maart                         19.00 uur St. Lambertuskerk eucharistieviering
Maandagen 7, 14, 21,
28 maart en 4 april                             19.30 uur Oecumenische Vastenmeditatie huiskamer pastorie
Zondag 20 maart                               11.00 uur halfvastenviering St. Lambertuskerk
Witte Donderdag 14 april                  19.00 uur St. Lambertuskerk eucharistieviering
Goede Vrijdag 15 april                       14.00 uur Kruisweg St. Antonius Heusden
                                                              15.00 uur Kruisweg St. Lambertuskerk Drunen  
                                                              15.00 uur Kruisweg St. Jan Evangelist Elshout

                                                              16.00 uur Kruisweg Zandley Drunen

 

 

WANDEL VOOR EEN ANDER

Altijd al eens door de tropische oerwouden van Panama willen wandelen? De gevaarlijkste weg ter wereld willen ervaren in Bolivia? Willen kennismaken met de Inca’s en hun eeuwenoude cultuur? Loop dan met ons mee! Op woensdag 2 maart starten we met de virtuele wandeltocht ‘Wandel voor een ander’. We lopen in ruim zes weken van Guatemala door Latijns-Amerika via onder andere Brazilië en Argentinië, maar liefst 30.000 kilometer!

Hoe werkt het?

U kunt in uw eigen omgeving uw wandelingen maken - of uw hardloop-ronde/fietsronde – en u meldt vervolgens op de speciale actiewebsite hoeveel kilometer u hebt afgelegd. De kilometers van alle deelnemers worden toegevoegd aan de virtuele reis en zo leggen we samen de 30.000 kilometer in ruim zes weken af. U ontvangt tussentijds regelmatig updates over de landen en plaatsen waar we doorheen lopen. Ook kunt u uw wandelervaringen delen met de andere wandelaars.

Voor meer informatie en aanmelden: https://www.vastenactie.nl/wandel-voor-een-ander

ZONDAG VAN DE ARMEN

Zondag van de Armen, 14 november 2021 hebben wij aandacht geschonken aan het project Nsobe Community School in Zambia. Kees Janson, die het project goed kent en meerdere keren in Zambia is geweest heeft een bedankbrief ontvangen waaruit wij u hieronder een stukje laten lezen.

‘Beste mensen, wat fijn dat de school in Zambia weer zo’n groot bedrag mag ontvangen. Hartverwarmend en hartelijk dank. Volgens mij is dat de school naast het onderwijs ook zoveel doet aan het sociale aspect bij de opgroei van de leerlingen.

Hier onder vindt u een brief van een jongen die bijna van de Nsobe Community School af is. Op die school ervaren de kinderen dat er een andere wereld is dan thuis. Die school is de redding om als persoon je te verrijken met kennis en om misschien uit de armoe te komen en HEEL belangrijk: iets te gaan betekenen voor  de samenleving.’

Mijn naam is Banda M Gift, geboren 4 april 2001. Ik ben de oudste van zes broers en één zus. Voor ik geboren werd hebben mijn ouders twee baby’s verloren door overlijden. En nu word ik gezien als de eerstgeborene in ons gezin.

Dankzij de goedheid van God  overleefde ik deze weg van de dood  en in mijn naam klinkt door dat ik een geschenk van God ben. Een geschenk voor ons gezin en voor onze gemeenschap. Ik ben een Christen uit overtuiging en zet mijn vertrouwen op Jezus mijn heiland.

Ons gezin is compleet, ouders en kinderen bij elkaar. Kunst en muziek, daar geniet ik van. Heel graag repareer ik kapotte elektrische apparatuur zoals telefoons, radio’s etc. Ook interesseer ik me in proeven en experimenten betreffende biologie.

We zijn arm en hebben wisselende inkomsten.Net zoals iedereen in ons kleine dorpje. We maken houtskool en kweken mais. Mijn vader werkt op de farm bij Fiona (Nsobe Community). Hij verdient ons schoolgeld en de rest van het geld is voor ons gezin.

Ik ging naar school in 2009 en eindigde de lagere school in 2011 (Let op: zes klassen!!). Ik werd aangewezen als de top leerling in het Masaiti District.

In 2018 was ik de beste examenkandidaat van onze school. Ik werd gekozen tot leerling vertrouwenspersoon op school. Ik ben nu bevorderd tot hoofd van de jongens op school.

De school heeft mij goed ontwikkeld, geestelijk, sociaal, mentaal alsmede in mijn relatie met God als een Christen.

Mijn ambitie is een internationale zakenman te worden met een eigen bedrijf. Een bedrijf dat veel werk biedt aan medemensen.

Dit is de uitdaging welke ik voel om armoede in onze samenleving te overwinnen.

VAN BIJBEL NAAR LEVEN

Bijeenkomsten van bijbel naar leven

De bijbel. Het is het belangrijkste boek in ons geloof. Maar eerlijk gezegd is het niet altijd zo toegankelijk. De bijeenkomsten ‘van bijbel naar leven’ zijn bedoeld om inzicht te krijgen in bijbelteksten en de relevantie voor ons dagelijks leven te duiden. Iedereen is welkom en de bijeenkomsten vinden plaats in een open sfeer waar u vragen kunt stellen en opmerkingen met anderen kunt delen maar zonder dat dit moet.
Kennis van de bijbel is geen voorwaarde. U hoeft ook geen bijbel mee te nemen en u hoeft zich ook niet op voorhand in te schrijven. De bijeenkomsten vinden plaats in de pastoor Vermeulenzaal in Drunen (links naast de kerk) van 19.30 uur tot 21.00 uur.

De eerstvolgende bijeenkomsten:

donderdag 10 maart
donderdag 21 april
woensdag 1 juni

Wees welkom!

Pastoor Hedebouw

MEDITATIE TIJDENS DE 40 DAGENTIJD

Evenals eerdere jaren organiseren parochie Wonderbare Moeder en protestantse kerk ´de Open Hof´ samen een meditatie in de 40 dagentijd.

Elke maandagavond gedurende de 40 dagentijd van 19.30 tot 19.50  is er de gelegenheid om aan de hand van de app ´Bidden onderweg´ na te denken over de teksten die we ontvangen. Dit is een manier om in alle rust wekelijks en in oecumene toe te leven naar de stille week.

Iedereen die interesse heeft is van harte welkom! Maandag 7, 14, 21 en 28 maart en 4 april a.s.

De meditatie vindt plaats in de huiskamer van de pastorie van de Parochie Wonderbare Moeder, Raadhuisplein 2.

De bijeenkomsten worden georganiseerd door de leden van de Oecumenische werkgroep Drunen

KLIEDERKERK

Jullie zijn weer allemaal van harte welkom bij de kliederkerk op 

zondag 27 maart 2022

Aanvang 13.00 uur. Dit keer wordt het een leuke buitenactiviteit. Voor meer informatie kijk op facebook of op Drunen4you.

MEDITATIE KRUISWEGSTATIES

Tijdens de vastentijd houden we elke vrijdag een meditatie bij de
kruiswegstaties in de kerk van Drunen. De eerste keer is vrijdag 4
maart. We willen telkens beginnen om 15.00 uur. Een symbolisch uur omdat
we dan de dood van Jezus gedenken. Zo kunnen we o.a. door deze
geestelijke oefeningen ons voorbereiden op Pasen.
U mag de processie meelopen langs de 14 staties of u kunt zitten in de
kerk. Dat is geheel naar keuze. Iedereen is van harte welkom.

Pastoor Hedebouw

INZAMELING SAM’S KLEDINGACTIE: 9 APRIL

Dit voorjaar is de opbrengst van Sam’s kledingactie bestemd voor schoolkinderen in Oeganda.

Op 9 april a.s. kunt u in Drunen kleding en schoenen  -die u niet meer draagt, maar waar iemand anders misschien nog wel blij van wordt-  inleveren bij de R.K. Sint Lambertus Parochie aan het Raadhuisplein 2.

De Sam’s vrijwilligers zijn dan van 09.00-11.30 uur aanwezig om de goederen  -geheel coronaproof-  in ontvangst te nemen.

Kapotte en vuile kleding, speelgoed en knuffels, handdoeken, kussens en dekbedden mogen zij helaas niet aannemen.

Uw steun is onbetaalbaar

Een financiële bijdrage van € 75.000,- biedt kinderen in Oeganda iets onbetaalbaars: door naar school te gaan, maken zij kans te kunnen ontsnappen uit de armoedecirkel en een betere toekomst voor zichzelf te creëren! Met uw steun in de vorm van kleding en schoenen zorgt Sam’s Kledingactie er samen met Cordaid voor dat de kinderen die niet (meer) naar school gaan of na Covid-19 niet terug zouden komen, na de heropening toch weer naar school gaan of op school blijven. Hoe meer kinderen naar school toe gaan, hoe meer kans ze hebben op betaald werk en hoe beter hun toekomstperspectief wordt. En dit geven zij weer door aan hun kinderen.

We hopen samen met u hiervoor te kunnen zorgen.

VAN DE IDENTITEITSBEGELEIDER

Katholieke school houdt gesprek tussen katholieken en moslims levend

In navolging van Franciscus van Assisi en Kamil al Malek in 1219

Achthonderd jaar geleden maakte Franciscus in Egypte een letterlijk ontwapenende ontmoeting mogelijk met de moslimleider Kamil al Malek. Deze door verdriet verbitterde sultan liet zich raken door de oneindige liefde die Franciscus uitstraalde en zei: “Eindelijk een echte christen die een waar volgeling van Isa (Jezus), onze tweede grootste profeet, is”. Sinds die tijd voerden met name Franciscanen en Franciscanessen het gesprek met moslims door de eeuwen heen ( die tijd is ook de rozenkrans als idee van de moslims overgenomen: de tasbith, een kralensnoer met 33 kralen die ook drie keer rondgebeden moest worden (ter overweging van de 99 heilige Namen van de Allerhoogste).

Pas sinds het Tweede Vaticaans Concilie in de zestiger jaren van de vorige eeuw laat de Katholieke Kerk zich officieel veel positiever uit over de moslims. In de verklaring 'Nostra aetate' (‘In onze tijd’) spreekt de kerk zich uit over de Islam: “De Kerk beschouwt met hoogachting de moslims, die de éne, levende en uit zichzelf bestaande, barmhartige en almachtige God aanbidden, de Schepper van hemel en aarde, die gesproken heeft tot de mensen. Zij trachten zich met heel hun hart ook aan zijn verborgen raadsbesluiten te onderwerpen. Hoewel zij Jezus niet als God erkennen, vereren zij Hem toch als profeet, en zij eren zijn maagdelijke Moeder Maria, die zij soms zelfs met godsvrucht aanroepen. Bovendien verwachten zij de dag van het oordeel, waarop God de mensen zal doen verrijzen en hun zal vergelden naar werken. Daarom staat een hoogstaand zedelijk leven bij hen zeer in achting en vereren zij God, vooral door gebed, aalmoezen en vasten”.

Verbanden leggen tussen katholiek en moslim: umma, gezin en zakaat

Bij de godsdienstlessen op de basisscholen en op de middelbare school probeer ik altijd linken te leggen tussen beide godsdiensten. Dit jaar heb ik speciale aandacht aan drie vormen van gemeenschap in de islam. Ten eerste aan de umma, de wereldwijde gemeenschap van moslims, ten tweede aan de gemeenschap in het klein: het gezin. Ten derde aan de zakaat, de naastenliefde (het geven van aalmoezen). Net als katholieken kennen moslims het idee van een wereldwijze geloofsgemeenschap. Zo mocht ik die gemeenschap een paar keer in zowel Rome en Lourdes ervaren: met meer dan tienduizend mensen uit de hele wereld samen bijv. het CREDO zingen (hoogtepunt was het pausbezoek lang geleden in Krakau met anderhalf miljoen vooral jonge mensen). Zo hebben de moslims ook hun wereldwijde geloofsgemeenschap, heel duidelijk te zien in Mekka bij het bezoek aan de Kaaba. En net als christenen hebben moslims de opdracht om van hun bezit te delen met de armen.

Meningen van leerlingen

UMMA: ik denk dat bij elk geloof wel iemand is die aan het bidden is waar je ook bent op de wereld. Ik vind het ook mooi dat de moslims elkaar steunen en zakaat afdragen om de armen te helpen en de armen zijn daardoor dankbaar en willen ze elkaar steeds meer helpen.

Ik vind het zo leuk dat hun cultuur veel meer is verbonden met elkaar, zelfs al zie je elkaar niet, zelfs al ken je elkaar niet. Ik vind dat mooi, en denk dat onze cultuur daar nog eens iets van kan leren.

GEZIN: De liefde tussen man en vrouw en het goede wat daaruit voortkomt wordt benadrukt in de Koran: zij zijn - als het goed is - elkaar tot zegen en zo hun omgeving tot zegen.  ZEGEN is de oneindige liefde van God waarin het echtpaar mag delen, die liefde maken ze concreet en geven ze aan elkaar, aan hun (eventuele) kinderen en aan hun omgeving. 

Ik vind het mooi dat ze zo met elkaar verbonden zijn door liefde en geloof. Ze mogen als ze kinderen krijgen die liefde ook met hun delen. De liefde die God hun schenkt verspreid zich zo overal. Door God gaat de liefde ook door in de evolutie via ouders op kinderen. Hierdoor krijg je een positieve vicieuze cirkel.

Ik vind het goed dat ze zo samen zijn, ze zijn echt 1 gezin. Ze geven elkaar veel liefde voor elkaar, ook tonen ze veel respect naar elkaar. Ik vind de gedachten achter hun manier van leven, mooi, en dat zelfs in het gezin. Ik vind het mooi omschreven, de liefde tussen man en vrouw, maar wat nou als het niet liefde tussen man en vrouw is, maar bijvoorbeeld tussen vrouw en vrouw, of man en man?

Ik vind het ook leuk dat ze God in hun gezin betrekken, omdat je gezin, je gezin is, en mensen die je niet kent, je daar niet zomaar bij wil hebben, maar God is gewoon familie voor ze, en dat vind ik zo mooi, dankbaar en gastvrij.

ZAKAAT: ik vind het heeeeeeeel erg goed en vooral goed en knap dat ze zo dankbaar zijn, en al helemaal als ze dan andere mensen helpen die het iets minder hebben.

Het is heel erg goed dat je deelt met mensen die iets niet hebben. Zolang jij het zelf overbodig hebt, is het goed dat je het gunt aan iemand anders.

Ik vind het goed dat de moslims geld afstaan voor de armen en dat de moskee het dan aan de armen geeft. (Je moet iemand geen vis geven, maar een hengel of nog beter laten zien hoe hij een hengel moet maken).

Ik vind het belangrijk dat de moslims dat voor de arme doen zo helpen de rijkeren de armen.

Mening van moslim-leerlinge havo-4 over lessen godsdienst-levensbeschouwing

Ik vind het altijd interessante en waardevolle lessen. Ik weet veel over mijn eigen religie, maar vind het enorm belangrijk om ook dingen te weten te komen over andere religies. Hierdoor breek je de vooroordelen en krijg je respect voor elkaar. Buiten dit om vind ik dat mijn docent levensbeschouwing veel tijd en liefde in zijn vak steekt, dit zie je altijd terug in de lessen. Dat maakt meteen de les wat leuker (ZK).

Bill Banning – docent d’Oultremontcollege en levensbeschouwelijk identiteitsbegeleider katholieke basisscholen SCALA in onze mooie gemeente Heusden

VOOR DE KINDEREN

Beste jongens en meisjes,

Het is natuurlijk niet moeilijk om goede vriend te zijn van iemand, die jou ook vriendelijk vindt. Misschien zitten er bij je in de klas wel jongens of meisjes die je helemaal niet aardig vindt. Maar om vriendelijk te zijn voor mensen, die je plagen of die je uitlachen: dat is soms wel erg moeilijk. Toch vraagt Jezus ons vandaag, om goed te zijn voor onze vijanden. “Heb je vijanden lief en doe goed aan de mensen die jullie haten.” En hoe kun je goed doen? Jezus vraagt ons de anderen hun schuld niet te verwijten, maar te vergeven. Dat zeggen we ook iedere keer in het gebed van “Onze Vader”: welke zin is dat? Denk er eens over na wie het je moeilijk maken en voor wie je nog te weinig gebeden hebt. En met wie moet je nog vrede sluiten? 

LIEF EN LEED

In Elshout is de uitvaart geweest voor:

30 januari                     Jo Kolmans-Pullens (90), Kapelstraat 17

MISTIJDEN

                           Drunen                                                            Elshout

zaterdag             19.00 uur     eucharistieviering                      

zondag                                                                                        09.30 uur eucharistieviering

                            11.00 uur     eucharistieviering

maandag           18.30 uur     Uur van stilte en gebed

                                                met aanbidding (event.

                                                eucharistieviering)

dinsdag             08.15 uur  eucharistieviering

woensdag         14.45 uur     eucharistieviering in

                                                Zandley (allleen voor bewoners)          

donderdag                                                                                 18.00 uur rozenkransgebed

                                                                                                   18.30 uur eucharistieviering

                                                                        19.00 uitstelling Allerheiligste

                                                                        met aanbidding

vrijdag                18.30 uur     eucharistieviering

 

                           Heusden                                                                                        

zaterdag             17.00 uur     eucharistieviering in de kapel van zorgcentrum St. Antonius

                                                (alleen voor bewoners)

 

Op zaterdag is er van 13.30 – 14.30 uur gelegenheid om te biechten in de

St. Lambertuskerk. U kunt daarvoor aanbellen bij de biechtstoel.

Bereikbaarheid

Op werkdagen is het secretariaat  ’s morgens van 09.00 – 12.00 uur bereikbaar.

Pastorie:         Raadhuisplein 2, 5151 JH Drunen
Telefoon:        0416 - 372215
E-mail:             parochie@wonderbaremoeder.nl    
Website:         www.wonderbaremoeder.nl

Bankrekeningnummer voor kerkbijdrage

Indien u zelf uw kerkbijdrage over wilt maken naar de parochie dan kunt u dit doen op rekeningnummer NL17 RABO 0112 6053 03 t.n.v. Parochie Wonderbare Moeder.

VOLGENDE UITGAVE

Volgende uitgaven

Het parochieblad van Kerstmis zal zo rond half december thuis worden bezorgd. De volgende ‘Flitsen’ verschijnt weer in het weekeinde van 21-22 mei.