FLITSEN

FLITSEN APRIL 2021 - NR. 216

EN HET WERD MEIMAAND...

Wat hebben we ze gemist, de pelgrims en de parochianen in de meimaand van vorig jaar! Er waren weliswaar live-stream-uitzendingen op de zondag en mensen konden dag en nacht een kaarsje opsteken want kerken en kapellen waren open en toegankelijk. Maar toch, de meimaand van 2020 was geen meimaand van beleving en ontmoeting zoals we die in onze parochie en met name in Elshout gewend zijn. Mogelijk kunnen we in de komende meimaand met 30 personen of, naar gelang de versoepelingen, met meer mensen deelnemen aan de eucharistievieringen. Elke zondagochtend zijn er zoals vanouds weer drie heilige missen in de kerk van Sint Jan-Evangelist te Elshout, te weten om 8.00 uur, 9.30 uur en 11.30 uur. In Drunen zijn er in de St. Lambertuskerk in de meimaand alleen op de zondagen 9, 16 en 23 mei vieringen, op 2 en 30 mei komen de vieringen te vervallen. De zaterdagavondviering van 1 mei komt daar ook te vervallen. Dan is de opening van de meimaand om 19.00 uur in Elshout.

Voor alle vieringen dient vooraf gereserveerd te worden. Liefst voor vrijdag 12.00 uur. Dit kan via de mail, de website, telefonisch of persoonlijk op de pastorie. Houd a.u.b. onze parochiewebsite in de gaten voor de actuele informatie (www.wonderbaremoeder.nl).      

Jezus en zijn moeder, Maria en Christus

Hoewel nog steeds anders dan gewoonlijk, nodigt de meimaand, waarin ook Moederdag (9 mei a.s.) valt, ons weer uit na te denken over de plaats van Maria. Wat betekent zij in de geschiedenis van God met ons mensen? Aandacht voor Maria betekent direct ook aandacht voor Jezus. Meer nog: de aandacht voor de moeder heeft alles te maken met de Zoon. Maria speelt een bijzondere rol bij de menswording van God in Jezus Christus. Zij is beschikbaar om Hem de wereld binnen te dragen. Juist om die reden zegt haar nicht Elisabeth in het Lucas-evangelie dat Maria door alle geslachten zalig zal worden geprezen. In het licht van Gods menswording heeft Maria in haar litanie ook de titel ark van het verbond gekregen. Hier weerklinkt een gedeelte uit het Oude Testament. Zoals in het boek Exodus een wolk de tent van samenkomst met de ark van het verbond overschaduwt als teken van Gods aanwezigheid, zo wordt nu Maria als nieuwe verbondsark door Gods Geest overschaduwd. Zij draagt in haar schoot Jezus, de Zoon van God, de langverwachte. Op de bruiloft van Kana, aan het begin van het openbaar leven van Jezus, zegt Maria in het Johannes-evangelie tot de bedienden: ‘Doe maar wat Hij u zeggen zal’. Ook nu in de meimaand van 2021 spreekt, naar mijn inzicht, Maria nog steeds deze woorden tot ons. Maria verwijst altijd naar Christus. Zij hoopt dat wij doen wat Hij ons te zeggen heeft. Maria brengt ons zo steeds opnieuw bij haar Zoon. Maria is ook aanwezig bij de kruisiging van haar geliefde Zoon. Talrijk zijn de afbeeldingen van Maria met het lichaam van de gestorven Christus op haar schoot. Voor ieder mens een aangrijpend beeld. Als u ooit in Rome in de Sint-Pieter bent geweest hebt u ongetwijfeld de Pieta gezien. Het beeld laat zien dat deze vrouw weet wat het is een volwassen kind te verliezen. Veel katholieken die zelf een kind hebben verloren of dreigen te verliezen aan de dood, vinden troost bij Maria. Maar de Kerk gelooft ook dat Maria, als eerste van de gelovigen, Jezus heeft mogen navolgen in de opstanding. Waar de Zoon is, daar mag ook de moeder zijn. Maria is als voorbeeldige gelovige onze voorspreekster bij God. In deze, naar wij hopen, nadagen van een lange en onzekere crisistijd mogen wij ons toevertrouwen aan haar gebed bij God. We merken telkens weer hoeveel passanten er een kaars opsteken bij de beeltenis van Maria in onze kerken en kapellen in onze parochie, maar zeker bij de Mariakapel aan de Gaarsweide. Deze laatste is na deze meimaand toe aan een flinke opknapbeurt met fraaie uitbreiding. De werkgroep Mariabedevaart zal er zorg voor dragen dat het proces van renovatie goed zal verlopen. Verderop leest u meer over het verloop van het renovatie- en bouwproces van de Mariakapel.    

Geschenk van de Geest

In deze Paastijd leven wij toe naar het Pinksterfeest (23 mei a.s.), het feest van de Geest. Het geschenk van de Geest op Pinksteren geldt als de geboorte van de Kerk. Na de terugkeer van Jezus naar de Vader met Hemelvaart, verblijven Maria en de apostelen in een bovenzaal te Jeruzalem. Het is dan ook niet zo vreemd dat, op schilderijen en iconen over Pinksteren, Maria vaak te midden van de apostelen wordt afgebeeld. Uitkijkend naar de Geest is Maria zo het beeld van de geduldige gelovige. Haar beschikbaarheid, eenvoud en Godsvertrouwen vormen een voorbeeld voor ieder van ons. Maria is stevig verbonden met Christus maar evenzeer met de geloofsgemeenschap. Maria is toonbeeld en model voor alle leden van de Kerk, in het bijzonder door haar geloof, haar liefde en volmaakte eenheid met Christus. Ik hoop dat wij in deze nog steeds lastige tijd bemoediging en kracht zullen putten uit ons geloof dat God in Jezus een vernieuwd en altijddurend verbond met ons heeft gesloten. Maria heeft Jezus, Gods definitieve en onovertrefbare openbaring, onze wereld binnengedragen. Ik hoop en bid dat Maria, behalve bemoediging, troost en veerkracht, Jezus

Christus ook ons eigen bestaan mag binnendragen. Hij is degene die ons bevrijding en redding schenkt. Bij Hem vinden wij geborgenheid en veiligheid telkens weer, ook als we het niet verwachten en Maria kan ons daarbij op de ‘bloemen’ langs de weg wijzen...

Diaken Albert Soeterboek 

WE ZIJN ER NOG NIET!!!

Afgelopen weken is de brochure over de renovatie van de Mariakapel huis aan huis bezorgd in Elshout. Daarmee zijn alle inwoners op de hoogte gebracht van de komende bouwactiviteiten die we willen starten na de meimaand.

Vele vrijwilligers zullen de komende maanden hun handen uit de mouwen steken om tot een mooi resultaat te komen.

Onze thermometer wordt langzamerhand gevuld met de bijdragen voor de benodigde stenen.

Diverse bedrijven in Elshout hebben ons al geholpen met grote stenen die nodig zijn voor de Mariakapel.

Echter we zijn er nog niet. Wij komen nog vele kleine steentjes te kort. Het zou leuk zijn als heel veel inwoners van Elshout een klein bedrag zouden willen bijdragen aan de realisering van een intieme kapel in Elshout voor alle bedevaartgangers en natuurlijk ook voor de gehele parochie Wonderbare Moeder.

De bouwcommissie is ervan overtuigd dat de nieuwe kapel een plaats zal worden waar iedereen zich thuis voelt.

Met deze oproep hopen wij dat u over uw hart strijkt en we kijken ook uit naar jouw kleine bijdrage. Vele kleintjes maakt een groot.

De vrijwilligers staan te trappelen om na Onze Dag te kunnen beginnen.

Ook u kunt zorgen dat DE SCHOP IN DE GROND GAAT.

Voor meer informatie kunt u mailen naar vrienden@wonderbaremoeder.nl.

Uw bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer: NL92RABO0112605214 t.n.v. Vrienden van Mariabedevaart Elshout.  U kunt voor het betalen van uw bijdrage ook gebruik maken van deze QR-code.

MARIAGEDACHTE

MARIA- MOEDER

 

 

 

Stil en onopvallend, bescheiden op de achtergrond
en een beetje verlegen, vind je haar overal terug.
In kerken en kapellen, op hoeken van straten
verkleurd door regen en wind.

In huiskamers oud of modern van vorm.
Maria, de vrouw zo menselijk nabij.
Een jonge vrouw uit Galilea met een leven,
getekend door het lijden van haar Zoon.

Moeder van een kind, anders dan andere,
dat van kleins af aan  zijn eigen weg ging.
Maria een vrouw,
waarin elke moeder zich kan herkennen.

Bij haar komen mensen met zorgen en verdriet.
Bij haar worden mensen opnieuw eenvoudig.
Haar beeld zal mensen blijven troosten
en wegen laten vinden naar elkaar.
Zij leert ons dat leven is …..
willen vasthouden en moeten loslaten.

NIEUWE MAATREGELEN IN CORONATIJD

WEER RESERVEREN

Helaas mogen we nog steeds maar maximaal 30 kerkgangers toelaten. MET INGANG VAN 8 MEI IS HET TOEGESTAAN OM 40 KERKGANGERS IN ELSHOUT EN 70 KERKGANGERS IN DRUNEN TOE TE LATEN. Zowel voor Drunen als voor Elshout moet u nu weer voor de weekendvieringen reserveren. Dit kan 's morgens van 09.00-12.30 uur telefonisch (0416-372215) of persoonlijk op de pastorie, via de mail (parochie@wonderbaremoeder.nl) maar kan ook via de homepage van onze website www.wonderbaremoeder.nl.

Bij de doordeweekse vieringen bent u zonder aanmelding welkom.

Gastheren en gastvrouwen zijn in het weekend bij de ingang van de kerk aanwezig om u wegwijs te maken. Volg hun aanwijzingen op.

MONDKAPJE

Een van de nieuwe maatregelen is ook dat u in de kerk een mondkapje moet dragen dat alleen afgedaan mag worden bij het ontvangen van de H. Communie.

VIERINGEN BIJWONEN VIA LIVESTREAM

Ook is het weer mogelijk om een viering vanuit onze parochie bij te wonen via de livestream. Elke week wordt op zondag de viering van 11.00 uur in de Lambertuskerk in Drunen live uitgezonden via internet. U vindt hiervoor een knop op de homepage van onze website (www.wonderbaremoeder.nl)

BETAALMOGELIJKHEDEN IN CORONATIJD

Instandhouding Erediensten en pastoraat

Voor de instandhouding van de eucharistievieringen, kerkgebouwen en pastoraat collecteren we wekelijks in de weekendvieringen. Om ook in deze Coronatijd te kunnen geven, kunt u meerdere collectes bij elkaar tellen en dat bedrag overmaken naar NL05 RABO 0112 6040 64 t.n.v. Parochie Wonderbare Moeder Drunen met vermelding ‘collectebijdrage’.

De kerk heeft uw gift hard nodig. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gift.

DIGITALE MOGELIJKHEDEN IN CORONATIJD

Een kaarsje laten aansteken

Veel mensen hebben behoefte aan het opsteken van een kaarsje in onze parochiekerken of de Mariakapel in Elshout. In deze onzekere tijden wilt u misschien liever niet persoonlijk naar de kerk of kapel komen om een kaarsje op te steken. Daarom kunt u ons vragen om daadwerkelijk een kaarsje aan te steken in de St. Lambertuskerk in Drunen of de Mariakapel in Elshout. Dit wordt geregeld via een andere website kerkwinkel.nl, waarvan u de link op de homepage van onze website vindt (www.wonderbaremoeder.nl). Wij wijzen u er op dat u per bestelling € 0,50 extra betaalt voor de betalingskosten.

Collecte

Ook kunt u digitaal bijdragen aan de collecte. Dat wordt eveneens geregeld via kerkwinkel.nl. Een link hiervoor vindt u ook op de homepage van onze website. Wij wijzen u er op dat bij elke collectebijdrage die u overmaakt er € 0,50 extra bijkomt voor de betalingskosten.

Maar u kunt natuurlijk ook rechtstreeks naar het rekeningnummer van de parochie overmaken. Hiervoor is het rekeningnummer: NL05 RABO 0112 6040 64.

CARITAS WONDERBARE MOEDER

Vastenactie ‘Wandel voor een Ander’

We ontvingen een kort bericht van de Vastenactie over de actie “Wandel voor een Ander", dat we graag met u delen.

Aan deze actie hebben ook een aantal leden van Caritas Wonderbare Moeder deelgenomen. We zijn samen virtueel naar projecten in Afrika gelopen. Onderweg kregen de deelnemers informatie over de projecten. Petra Jansen van Vastenaktie schrijft ons:

“Eerlijk gezegd hadden we geen idee toen we de virtuele wandeltocht door Afrika gingen uitzetten. Maar het eindresultaat is een groot succes met 350 deelnemers, die meer dan 35.000 kilometer hebben gewandeld. Met de wandeling door Afrika wilden we ook onze projecten financieel ondersteunen. Jullie hebben allemaal € 25 inschrijfgeld bijgedragen en sommige deelnemers hebben zich ook laten sponsoren. Dat resulteerde in een fantastisch eindbedrag van bijna € 24.000,--. Ook dat is een resultaat om trots op te zijn!”

 

Wij kunnen samen het verschil maken, zeker in deze coronatijd

Ook vanuit Caritas Wonderbare Moeder zijn we het afgelopen jaar beperkt geweest in onze mogelijkheden het nodige te betekenen binnen onze parochiegemeenschap. Allerlei activiteiten konden wegens de coronacrisis geen doorgang vinden, zoals koken voor buitenlandse buurtgenoten en de vredesweek. Daar waar we konden hebben we toch geprobeerd zaken op te pakken: we hebben via de ziekenbezoekgroep de zieken in onze parochie met Palmpasen verblijd met een Noveenkaars met een mooie kaart en een bijpassend gedicht. En we hebben extra aandacht gevraagd in de lokale pers voor de inzameling van houdbare levensmiddelen ten behoeve van de lokale Voedselbank: dat heeft weer enkele extra kratten opgeleverd bovenop de gebruikelijke opbrengst.

Wij hopen dat u de doorlopende inzameling bij onze kerken en het Stiltecentrum in Heusden een warm hart blijft toedragen.

Mocht u zelf niet in de gelegenheid zijn levensmiddelen aan te reiken, dan kunt u ons ook steunen met een financiële bijdrage op NL81RABO0334515513 ten name van Caritas Wonderbare Moeder.

Toch hoeft het bieden van hulp aan anderen in deze coronatijd niet zo ingewikkeld te zijn als we daar allemaal een steentje aan bijdragen. Bekommer u wat vaker om die zieke buurvrouw of dat familielid dat zo weinig bezoek krijgt: een telefoontje of een kaartje helpen beslist! 

Wanneer we weer wat meer vrijheden hebben kunnen we nog een stap verder gaan door er op bezoek te gaan en/of een aardigheidje te bezorgen: positieve aandacht doet niemand kwaad. Wijzelf hopen dan overigens de activiteit ‘Samen de wijk in’ die voorheen door de Stichting Ontmoeten georganiseerd werd op te pakken.

Dus onze oproep aan u is: kijk eens wat u voor de ander kunt (maar vooral ook wilt) betekenen. Dan vullen we onze christelijke plicht van naastenliefde ook concreet in.

Namens Caritas Wonderbare Moeder,
Harrie de Poot, interim voorzitter

 

Stip aan de horizon

Wij zetten in de meimaand samen met U, Maria,  een stip aan de horizon, we bidden tot U dat we vrij mogen zijn van virusleed, en vrij van alle ellende die “Covid” heet.
Terug naar het normaal, voordat alles begon.

Geloof, hoop en vertrouwen zullen onze
duurzame stip aan de horizon zijn.
Onze kerken en Kapellen gaan weer open, en
we mogen zomaar weer bij elkaar en U binnenlopen.

We drogen elkaars tranen, herdenken onze dierbaren en verzachten aardse pijn.
Covid toonde de kwetsbaarheid van ons als sterfelijke mensen.

Even leek alles uit het lood gebracht, nooit hadden we zoiets verwacht.
Plotseling kregen we allemaal andere wensen.

Lieve Maria, laat uw zoon Jezus onze duurzame stip op de horizon zijn,
want in een prik zijn we gevaccineerd, en alles lijkt weer zo normaal,
maar slechts hij alleen zal onze ultieme hoop op eeuwig leven zijn.

ZUSTERS CLARISSEN

Post uit Amerika: Uit het oog … in het hart

Ieder jaar met Pasen, de feestdag van H. Clara op 11 augustus en Kerstmis, ontvangt onze Parochie Wonderbare Moeder nog steeds een mooie brief van de Clarissen uit Amerika. 17 maart 1990 zijn zij in Elshout gearriveerd, daags voor de professie-dag van H. Clara. In september 1993 zijn zij naar Eindhoven verhuisd en gingen we met een afvaardiging  vanuit onze parochie elke eerste zaterdag van de maand ter ere van het Onbevlekt Hart van Maria bij hen naar de H. Mis in de kapel aldaar en namen we tevens alle gewenste boodschappen mee voor de zusters. Dit hebben we 22 jaar zo gedaan, totdat zij in 2015 na 25 jaar, door omstandigheden helaas terug gingen naar Amerika. Wij mogen de Clarissen altijd dankbaar blijven voor alles wat zij hebben geofferd en de vele gebeden die zij hebben verricht voor ieder die een beroep op hen deed en op de voorspraak van H. Clara. Op donderdag 7 oktober 1993 hadden we aan hen ons vriendschapscadeau vanuit de Parochie aangeboden: het Uur van stilte en gebed. Nog steeds komen alle parochianen die dat wensen iedere maandagavond bij elkaar in de Lambertuskerk van Drunen in vereniging met de Clarissen. Als God het wil hopen we in 2023 op de eerste zaterdag, 7 oktober, feestdag van de rozenkrans, 30 jaar Uur van stilte en gebed te mogen vieren. 22 keer zijn we vanuit de Parochie tijdens het zogenoemde jaarlijks uitstapje met onze pastoor naar de Clarissen in Eindhoven geweest. Vorig jaar stond de H. Oda in st. Oedenrode gepland, maar dit houden we tegoed, evenals de lezing over hedendaagse Eucharistische wonderen en het Heilig Aanschijn. Naar Amerika gaan zit er niet in, maar zelfs met de grote oceaan ertussen blijven we dankbaar verbonden in geloof, hoop, liefde en trouw.

Contactpersoon Eugenie van Rinsum Wolfs.

Onze dierbare gebedsgroep,

Zalig Pasen! In het tweede hoofdstuk van het Evangelie van Lucas lezen we: In de omgeving bevonden zich herders…. Plotseling stond een engel des Heren voor hen en zij werden omstraald door de glorie des Heren…. De engel sprak tot hen: ‘Vreest niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor het hele volk.’ Zo begon de kapiteelconferentie door Moeder Abdis gegeven op 12 maart, waarin ze de blijde boodschap verkondigde dat onze dierbare Zuster Mary Angelique van het Kind Jezus haar eeuwige Professie op zaterdag 19 juni, 2021 zal afleggen. Na meer dan negen jaar vanaf haar intrede in het noviciaat moet u zich kunnen voorstellen hoe zeer opgetogen en volledig tevreden onze medezuster is dat “de tijd gekomen is” om als Arme Claris in het klooster te Barhamsville de rest van haar leven aan Christus haar Bruidegom te geven als een “dankbare offergave.” Na de conferentie kreeg Zus Angelique een stevige omhelzing van ieder van ons en, nadien, in de met kaarsen verlichte noviciaatskamer, een intieme recreatie met haar noviciaatzusters. Wilt u, a.u.b., voor onze dierbare zuster, haar familie en haar gemeenschap bidden?

We blijven bidden dat veel jonge mannen en vrouwen de moed zullen hebben de roepstem van God vol vertrouwen te beantwoorden, hier en in Nederland. Dan zij Eugenie volgen we graag het wel en wee van u allen en we bidden voor u en al uw intenties, als we u een Zalig Pasen toewensen.

In Christus, onze Verrezen Heer,
uw (Eindhovense) Zusters Clarissen te Barhamsville, U.S.A.

VAN DE IDENTITEITSBEGELEIDER

Is die tekst van de paus?! Over LAUDATO SI’ gesproken op school

Een paar weken geleden heb ik mijn vwo-5 leerlingen een tekst voorgelegd met de vraag van wie zij dachten dat die tekst afkomstig was én wat hun mening erover was.

Kernvraag van de tekst: “Wat voor wereld willen we achterlaten aan wie na ons komen, aan kinderen die nu opgroeien?” Antwoord: “Een integrale ecologie toont ons hoe onverbrekelijk de band is tussen zorg voor de natuur, gerechtigheid voor de armen, inzet voor de samenleving, en innerlijke vrede en vrede op wereldniveau”. U weet natuurlijk direct dat deze tekst van onze paus Franciscus is uit zijn encycliek Laudato Si’ uit 2015.

Hieronder geven leerlingen hun mening over de auteur en daarna op de tekst zelf (in totaal had ik 10.000 woorden mening, hier treft u een kleine selectie aan).

Tekst is afkomstig van:

  • Een ecologist. Dat denk ik omdat de schrijver het heel veel heeft over het veranderende milieu en over de milieuvervuiling. De auteur duidt aan dat er veel mensen onder de milieuvervuiling lijden en dat de technologie de overhand neemt tegenwoordig (dit waren de meeste reacties, BB).
  • Al Gore. Dat denk ik omdat hij heel veel lezingen heeft gehouden over de klimaatverandering en boeken heeft geschreven.
  • Een Christelijk persoon, misschien wel een paus. Dat denk ik omdat er meerdere malen wordt gezegd dat we gezamenlijk aan het milieu moeten werken en dat we beter moeten zorgen voor onze omgeving, wat een belangrijke waarde is in het Christendom.
  • De Paus vanuit het Vaticaan. Dat denk ik omdat ik het gevoel heb deze tekst al een keer eerder te hebben gezien. Ook kan ik veel Christelijke normen en waarden terugvinden in de tekst. Er wordt namelijk veel gesproken over de armen en hoe we beter voor elkaar moeten zorgen.

Citaten en meningen van leerlingen

“Vervuiling tast het dagelijks leven aan van mensen, met ernstige gevolgen voor hun gezondheid, zozeer dat het miljoenen voortijdige sterfgevallen veroorzaakt”

Mening: Ik vind het zo erg hoe de milieuvervuiling ons leven kan. Persoonlijk vind ik dat we echt nog beter moeten zorgen dat we goed voor het milieu zorgen. We zijn al goed bezig qua het scheiden van afval. Maar ik vind dat hele vervuilende auto’s niet meer de weg op zouden mogen en vervangen worden door elektrische auto’s. Ik heb laatst de documentaire van David Attenborough over het veranderende klimaat, ik schrok van de verwachtingen die er zijn over 50 jaar. Ik hoop dat we met heel de wereld kunnen zorgen dat onze kinderen ook in een gezond milieu kunnen leven.

“Mondiale ongelijkheid: De verslechtering van milieu en maatschappij treft vooral de zwaksten van de planeet”, het grootste deel van de wereldbevolking”.

Mening 2: De rijkste 5% van de wereld leeft probleemloos, de 30% hieronder leeft een goed leven, met uitdagingen, en de overige 65% draagt de 5% op haar schouders. Zij zijn het die sterven aan honger, epidemieën en andere voorkombare dingen. Als wij als mensen samen zouden kunnen komen om allemaal een goed leven te kunnen leiden, zou het zo makkelijk zijn.

“Klimaatveranderingen treffen hele bevolkingsgroepen en zijn een van de oorzaken van migratie”

Mening: Deze zin sprak mij erg aan omdat dit ook weer een probleem is waar mensen de oorzaak van zijn en anderen hieronder moeten lijden. Migreren is niet leuk en als je dan ook nog moet migreren door mensen die de wereld verruïneren, vind ik dat erg zielig voor deze mensen.

“De armen toegang tot water ontzeggen betekent dat “hun recht op leven dat voortkomt uit hun onvervreemdbare waardigheid, wordt miskend”

Mening: Het is eigenlijk best apart om te denken dat door alle modernisatie en fabrieken die wij gebruiken om óns leven “beter” te maken, we er eigenlijk voor zorgen dat armen geen fris water hebben doordat de waterreservoirs in de aarde vervuild worden. Door óns leven “beter” te maken hebben we hún recht op leven “ontkend”. Ik had nooit verwacht dat zoiets zulke gevolgen zou kunnen hebben.

“Elk jaar verdwijnen duizenden soorten planten en dieren die we niet meer zullen kennen, die onze kinderen niet meer zullen zien, omdat ze voor altijd verloren zijn gegaan”

Mening: Als ik nu kijk wat mijn broertje en zijn vrienden na school doen en wat ik vroeger met mijn vrienden deed is er al veel veranderd. Ik denk dat we te veel van onze aarde aan het verpesten zijn waardoor velen na ons nooit zullen weten hoe de aarde ooit was.

”De mensheid heeft een gezonde ethiek nodig, een cultuur en levenshouding die in staat is grenzen te stellen en een ondubbelzinnige zelfbeperking te leren”

Mening: Ik ben het helemaal eens met deze zin, de mens moet de grenzen in het leven leren kennen. De grenzen waarop je anderen mensen, dieren of dingen tekort gaat doen om aan je eigen behoeften te voldoen. Of deze uit te breiden.

Met dank aan mijn leerlingen,
Bill Banning – docent d’Oultremontcollege OMO Drunen

VOOR DE KINDEREN

http://paradijskerk.okkn.nl/fman/290.pngBeste jongens en meisjes,

Jezus is de goede herder. In de kerk zijn er mensen nodig, die in de naam van Jezus ook vandaag een goede herder voor de gelovigen zijn. In de hele wereld wordt op “Roepingen-zondag” daarvoor gebeden. Wij bidden dat veel mensen, vooral jongeren, Jezus helemaal durven te volgen. Sommigen geven hun leven aan God als broeder, zuster of in een andere bijzondere roeping, bijvoorbeeld om zieken te verzorgen. Wij bidden vooral ook voor roepingen tot het priesterschap. De priester heeft 3 taken:

  1. De schapen luisteren naar de stem van Jezus. De priester heeft daarom als eerste taak om het woord van God te verkondigen. Dat doet hij onder andere in de preek.
  2. Jezus, de goede Herder, verzamelt zijn schapen en gaat op zoek naar het verloren schaap, om het te redden en te genezen, als het gewond is. Zo ook helpt de priester de mensen om tot God te komen, wanneer hij hen sterkt, geneest en heiligt met de sacramenten, bijvoorbeeld het doopsel, de biecht en de eucharistie.

De derde taak van de priester is: als een goede herder leiding geven aan de kudde van God, het volk van God. Zoals Jezus zijn kudde leidt naar groene weiden, zo geeft de priester leiding aan de mensen. Hij toont hen de goede weg.

LIEF EN LEED

In Drunen is de uitvaart geweest voor:

12 maart                       - Frans Versteeg (85) Hoofdstraat 7, Herpt

15 april                         - Kees van de Wiel (77), Julianastraat 3a

In Elshout is de uitvaart geweest voor:

21 februari                    - Sjaan Biekens-van Geffen (87), Kerkstraat 43

12 maart                       - Ilona van der Sanden (38), Narcissenstraat 6

25 maart                       - Nellie Snijders-Traa (77), Kerkstraat 41

In het crematorium hebben we afscheid genomen van:

21 februari                    - Lenie van Nimwegen (91), zorgcentrum St. Antonius

In het rouwcentrum Aalburg hebben we afscheid genomen van:

12 april                         - Harrie van den Heuvel, Bloklandhof 14, Wijk en Aalburg

MISTIJDEN IN DE MEIMAAND

Aanmelden vieringen:

Voor alle weekendvieringen moet men zich aanmelden. Dit kan via de website, de mail of op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur telefonisch of persoonlijk op de pastorie.

Voor de doordeweekse vieringen hoeft u zich niet aan te melden.

Het maximum aantal is 40 personen per viering in Elshout en 70 personen in Drunen. Bij overschrijding van dit aantal kunnen wij u helaas geen toegang meer geven tot de viering.

En bij verkoudheid, koorts of griep blijft u thuis.

                           Drunen                                                            Elshout

zaterdag             19.00 uur     eucharistieviering                      

zondag                                                                                        08.00 uur eucharistieviering

                          11.00 uur     eucharistieviering                      09.30 uur eucharistieviering

                                                                                                    11.30 uur eucharistieviering

maandag           18.30 uur     Uur van stilte en gebed             

                                                met aanbidding (event.

                                                eucharistieviering)

dinsdag             08.15 uur      eucharistieviering           

donderdag                                                                                 18.00 uur rozenkransgebed

                                                                                                   18.30 uur eucharistieviering

                                                    19.00 uitstelling Allerheiligste

                                                               met aanbidding

vrijdag                                                                                        18.00 uur rozenkransgebed  

                                                                                                   18.30 uur eucharistieviering

 

Op zaterdag is er van 13.30 – 14.30 uur gelegenheid om te biechten in de

St. Lambertuskerk. U kunt daarvoor aanbellen bij de biechtstoel.

Bereikbaarheid

Op werkdagen is het secretariaat  ’s morgens van 09.00 – 12.00 uur bereikbaar.

Pastorie:         Raadhuisplein 2, 5151 JH Drunen

Telefoon:        0416 - 372215

E-mail:             parochie@wonderbaremoeder.nl    

Website:         www.wonderbaremoeder.nl

Bankrekeningnummer voor kerkbijdrage

Indien u zelf uw kerkbijdrage over wilt maken naar de parochie dan kunt u dit doen op rekeningnummer NL17 RABO 0112 6053 03 t.n.v. Parochie Wonderbare Moeder.

VOLGENDE UITGAVE

Volgende uitgaven

De volgende ‘Flitsen’ verschijnt in het weekeinde van 22 en 23 mei.