FLITSEN

FLITSEN AUGUSTUS 2021 nr 219

WEG VAN MARIA...

Pelgrimeren, het hoort bij ons mens-zijn.  Op pelgrimage gaan is ‘geloven met de voeten’. Moslims trekken naar Mekka. Voor christenen zijn de oudste bedevaarten die naar Jeruzalem, de stad waar Jezus werd gedood en is verrezen. Daarnaast zijn christenen graag op bedevaart gegaan naar de graven van de apostelen Petrus en Paulus te Rome. Of ze trekken het liefst als enkeling naar het (vermeende) graf van de heilige apostel Jacobus de Meerdere in Santiago de Compostela. Jaarlijks zijn veel mensen op weg naar Mariale heiligdommen, dichtbij of ver weg. Zij beschouwen ze als plaatsen waar ze God zien glimlachen. Zo zijn er moslims die naar Mariale heiligdommen komen omdat zij van Maria houden als de moeder van de profeet Jezus. In Zwitserland zijn er veel Tamils. Een aantal van hen trekt naar het Mariale heiligdom van Einsiedeln of dat van Mariastein. Om Maria, de moeder van Jezus te ontmoeten hoeven we echter niet ver te gaan. We zijn dicht bij haar in onze kerken en kapellen in onze eigen parochie of nog eenvoudiger als we het Weesgegroet bidden en met haar het Magnificat herhalen. Zeker in tijden van hopelijk de laatste naweeën van Corona hoeven we de Moedermaagd niet ver te zoeken.

Moeder Maria,
mijn eigen moeder heeft mij van u verteld
toen ik een kind was.
Sedert die jaren weet ik reeds wie gij zijt.
Ik weet dat gij een bron zijt van gaven,
en dat gij miljoenen mensen die u hebben aanroepen,
hebt verhoord.
Als ik naar uw beeltenis kijk,
gaat er een warmte vanuit,
alsof gij zeggen wilt:
'Zeg maar wat je op je hart hebt, en ik zal je bijstaan'.
Men noemt u niet voor niets,
de Moeder van Altijddurende Bijstand.
Sta ons bij, Maria, dag in dag uit,
altijd en overal,
laat ons niet alleen. Amen.

 

Toon Hermans

Moeder van de weg

Maria wordt wel eens 'Moeder van de weg' genoemd. Het eerste kerkje in Rome, waar Ignatius van Loyola en zijn volgelingen bijeenkwamen om te bidden, was toegewijd aan Maria, ‘la Madonna della Strada’. In de Oosterse kerk is er een heel oude verering voor Maria als Gids op onze levensweg. De Oosterse kerk bezit iconen van de moeder Gods, de 'Hodegitria'. Maria, die de weg wijst. Als vrouw van de weg ontmoeten we haar bij de evangelist Lucas (Lc 1-2). Na de boodschap over haar nakend moederschap trekt ze op weg door het gebergte naar haar nicht Elisabeth. Ze is nadien met Jozef opgetrokken naar de Davidstad Bethlehem, waar ze het leven schonk aan Jezus. Ze heeft de vlucht gekend naar Egypte. Koptische christenen hebben heiligdommen gebouwd op de route, die Jozef, Maria en Jezus daar zouden hebben afgelegd. Maria trekt met Jozef en het Kind naar de tempel om het op te dragen aan de Heer. Ze keert er terug als Hij twaalf jaar is geworden.  Ze is als bezorgde moeder begaan met het optreden van haar Zoon in Galilea. Het leek erop dat zij Hem naar huis wil terughalen (Mc 3,20-35). Volgens de evangelist Johannes bevindt Maria zich in Jeruzalem tijdens de lijdensweek en staat zij onder het kruis van haar Zoon (Joh 19,25-27). Ze is in Jeruzalem na zijn afsterven en zijn verrijzenis om samen met de apostelen te bidden voor het komen van de Geest (Hnd 1,14). Het is vooral Lucas die van de vier evangelisten het meest de betekenis belicht van vrouwen voor het heil dat Jezus brengt.  Maria, een mensenkind, telg van ons mensengeslacht, is teken hoe God het kleine en het nederige uitkiest en hen zalig prijst. Zij is een teken hoe de geschiedenis een nieuwe wending krijgt met de plaats van de armen.

Hoop en vertrouwen door de tijden heen

Een moeder is elke week in de eucharistie met haar gehandicapte kind. Haar vertrouwen in Maria de moeder van Jezus is groot. Ze overweegt dagelijks bij het bidden van de rozenkrans de bijzonderste etappen uithet leven van Jezus. Ze zingt elke week een Marialied. Dit brengt ons de ene keer in Lourdes met de kleine Bernadette, een andere keer bij Maria’s uitverkiezing als de schoon bloeiende lelie. Ze doet ons mijmeren over het Brabantse land dat er niet meer is als ze zingt over Ons Lieve Vrouwe en over de oude boerderij, huis en hoeve. Moge het nimmer hier veranderen. Er is echter veel veranderd en er zal nog veel veranderen. Wie gaat langs Brabantse en Limburgse wegen ziet hier en daar een vervallen en geschonden kapel of weg-kruis, maar ook zo nu en dan een kapel die is gerestaureerd en een vervallen Mariabeeld dat werd vernieuwd. Ook in onze parochie laat men zich wat dat betreft niet onbetuigd (Elshout, straks Heusden en wellicht ook Herpt). Wat niet mag veranderen dat is onze dank voor Maria, omdat zij ‘ja’ heeft gezegd op Gods aanbod, omdat ze heeft geloofd en omdat ze stand heeft gehouden. Wat God in Maria heeft verricht, voedt bij ons allen de hoop. Dat was vroeger zo bij onze ouders, tegenwoordig bij velen van onze eigen generatie en hopelijk in de toekomst bij onze kinderen…

Diaken Albert Soeterboek

RENOVATIE EN UITBREIDING MARIAKAPEL ELSHOUT

Alles is netjes opgeruimd voor de vakantie begon; onze vrijwilligers kunnen genieten van een welverdiende vakantie.

Na de vakantie wordt het leiendak afgemaakt en de scheidingsmuur achter de Mariakapel de voegen uitgefreesd en daarna wordt het helemaal opnieuw gevoegd.

Een donatie kan worden overgemaakt op rekening nr.: NL92 RABO 0112605214 t.n.v. Vrienden van Mariabedevaart Elshout of via de bijgaande QR-code.

Doneren in contanten kan natuurlijk ook. Voor meer informatie kunt u terecht bij de voorzitter van de werkgroep Mariabedevaart, de heer Jos Geelen, via ons emailadres: vrienden@wonderbaremoeder.nl  en tel. 0416-372215 (pastorie).

Werkgroep Mariabedevaart Elshout

 

MARIAGEDACHTE

GEEN DAG ZONDER MARIA       

Maria is van ons allemaal. Zij is de moeder van Jezus.
Maar haar betekenis reikt veel verder.

Zij is een symbool voor vrouw- zijn, gezin en moederliefde, vreugde en verdriet, troost en bescherming.

Met Maria kun je je identificeren. Maria komt heel dichtbij, zij is een vriendin.
Maria, de Moeder Gods, van haar veelbewogen leven, haar ten hemel opneming en haar wereldwijde verschijningen.

Niet voor niets steken zoveel mensen, ongeacht hun cultuur of religie, een kaarsje op bij Maria als ze een kerk of kapel bezoeken.


 

NIEUWE MAATREGELEN IN CORONATIJD

RESERVEREN NIET MEER NOODZAKELIJK

Met de nieuwe regels die nu gelden hoeft er niet meer vooraf plaats gereserveerd te worden maar moet u zich aanmelden bij binnenkomst in de kerk. Gastheren en gastvrouwen zijn in het weekend bij de ingang van de kerk aanwezig om u wegwijs te maken. Volg hun aanwijzingen op. Ook mondkapjes zijn niet meer noodzakelijk.

Bij verkoudheid, koorts of griep blijft u thuis.

BETAALMOGELIJKHEDEN IN CORONATIJD

Instandhouding Erediensten en pastoraat

Voor de instandhouding van de eucharistievieringen, kerkgebouwen en pastoraat collecteren we wekelijks in de weekendvieringen. Om ook in deze Coronatijd te kunnen geven, kunt u meerdere collectes bij elkaar tellen en dat bedrag overmaken naar NL05 RABO 0112 6040 64 t.n.v. Parochie Wonderbare Moeder Drunen met vermelding ‘collectebijdrage’.

De kerk heeft uw gift hard nodig. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gift.

CARITAS WONDERBARE MOEDER

Ontmoeten de wijk in

Dinsdag 3 augustus is onze Flex-ontmoetingsplek neergestreken bij buurthuis De Schakel in Oud-Heusden. Het was een gezellige ochtend met koffie, thee, iets lekkers en aandacht voor de medemens.

De volgende stop voor onze Flex-ontmoetingsplek is op donderdag 23  september in Heusden Locatie en tijdstip worden bij buurbewoners door middel van een flyer bekend gemaakt.  

Vredesweek

Vredesweek 2021 18 september – 26 september 2021

Er is pas sprake van vrede als recht wordt gedaan aan iedereen. Vrede is rechtvaardig. Vrede is liefde. Vrede sluit niet uit. Vrede is inclusief. Vrede wordt geboren als we naar elkaar omzien, naar elkaar luisteren, elkaar horen, elkaar ruimte geven, elkaar vrijheid geven. Vrede ontstaat als de waarheid aan het licht komt, als recht wordt gepleegd en de verzoening wordt gezocht. Als we om ons heen kijken, zien we de vrede steeds weer opnieuw aan het licht komen. En dat is wonderlijk, gezien alle ellende die sommige mensen hebben meegemaakt. In gemeenschappen, getroffen, gekneusd en gebroken door oorlog, uitbuiting en uitsluiting staan steeds weer mensen op die de kracht vinden om te helen, te verbinden en te wijzen naar een horizon van vrede en recht.

Wat doe jij in vredesnaam?

Samen met ons wil PAX zich inzetten voor vrijheid, waarheid, recht opdat alle mensen in liefde kunnen samenleven. Met elkaar kunnen we aankaarten waar exclusie plaatsvindt en hoe mensen systematisch worden buitengesloten. De vraag is niet meer óf er exclusie in onze samenleving is, maar of we het herkennen hoe mensen worden buitengesloten en hoe we hierbij zelf betrokken zijn. Bij ieder ‘wij’ ontstaat er een ‘zij.’ Velen voelen zich buitengesloten. Onze uitdaging is om in die verbondenheid elkaar recht te doen en samen aan die vrede te werken zonder elkaar de maat te nemen. Als we elkaar opzoeken, elkaar weten te vinden, elkaar het woord geven, naar elkaar luisteren en samenwerken, ligt er een kleurrijke toekomst voor ons.

Caritas Wonderbare Moeder en de Open Hof sluiten zich in de vredesweek aan met twee activiteiten.

Vredeswandeling:

Datum:                                        zaterdag 18 september 2021
Aanvang:                                    10.00 uur
Locatie:                                       Hubertuskapel aan de Steegerf
Duur van de wandeling:          Ongeveer 1 ½ uur
Naast wandelen is er ruimte voor bezinning, stilte en ontmoeting

Oecumenische viering:

Datum:                                        vrijdag 24 september 2021
Aanvang:                                    19.00 uur
Locatie:                                       Open Hof, Vennestraat 57

Wandelt, viert en bidt u komende vredesweek met ons mee?

VAN BIJBEL NAAR LEVEN

De corona heeft vele zaken van het parochieleven stil gelegd of tot een minimum herleid. Langzaamaan zijn we zaken weer aan het oppakken. Zo ook de bijeenkomsten ‘van bijbel naar leven’.

Soms zijn Bijbelteksten heel moeilijk en vinden we niet de sleutel om ze toe te passen voor ons leven. De bijeenkomsten ‘van bijbel naar leven’ zijn bedoeld om inzicht te krijgen in Bijbelteksten en de relevantie voor ons dagelijks leven te duiden. Iedereen is welkom en de bijeenkomsten vinden plaats in een open sfeer waar u vragen kunt stellen en opmerkingen met anderen kunt delen maar zonder dat dit moet.
Kennis van de bijbel is geen voorwaarde. U hoeft ook geen bijbel mee te nemen en u hoeft zich ook niet op voorhand in te schrijven.

De eerste volgende bijeenkomst willen we houden op woensdag 25 augustus. Het vindt plaats in de pastoor Vermeulenzaal in Drunen (links naast de kerk) van 19.30 uur tot 21.00 uur. 

VAN DE IDENTITEITSBEGELEIDER

Wat is de symbolische betekenis van de Davidster?

Mooi symbool voor eigenheid en samenwerking

U zult zeker allemaal de Davidster kennen, een van de symbolen van het Jodendom. Helaas is dit oeroude symbool in de fascistische jaren toen Hitler aan de macht was in Duitsland op schandelijke wijze misbruikt (zoals hij ook het oeroude symbool van de swastika (zonnerad) heeft misbruikt). Maar kent u ook de symbolische betekenis van de Davidster? Om die betekenis te begrijpen is het van belang de opbouw van de Davidster te begrijpen. De davidster is een hexagram (zeshoekige ster) gevormd uit de combinatie van twee gelijkzijdige driehoeken die in elkaar geschoven zijn. Anders gezegd, het is een symbool voor het samenwerken van tegenstellingen. Zo is dit symbool in het verleden geïnterpreteerd als het samenwerken van God en mens (de driehoek die naar boven wijst verwijst naar de mens die God zoekt, de driehoek met de punt naar beneden symboliseert God die naar de mens op zoek is).

Deze combinatie van in elkaar geschoven driehoeken is een mooi symbool van samenwerking. En wel om twee redenen. Enerzijds vernietigen de twee driehoeken elkaar niet, maar anderzijds bestaan ze ook niet als ‘los zand’ onafhankelijk van elkaar.

 

    

De driehoeken werken daarentegen samen op een goede manier, die duidelijk wordt op twee manieren. Ten eerste is er een oprechte samenwerking, gesymboliseerd door de overlap van de beide driehoeken. Hier werken ze samen en creëren ze verbondenheid.

Ten tweede werken ze goed samen, omdat er ook ruimte blijft voor eigenheid: iedere driehoek heeft drie punten om ook enigermate zichzelf te mogen zijn. Het mooie aan de davidster is dat iedere driehoek even grote punten heeft, zodat iedere driehoek evenveel ruimte heeft om – binnen de grenzen van de samenwerking – zichzelf te zijn.

Zo is de Davidster het symbool van zowel samenwerking als eigenheid. Het vlak waarin de twee driehoeken elkaar overlappen vormt het gemeenschappelijke speelveld (de sociale cohesie), terwijl de drie punten van iedere driehoek het respect voor ieders eigenheid symboliseren (plaatje aan rechterzijde met dank aan een leerling die anoniem wil blijven).

Voorbeelden van integratie

Hier wil ik twee voorbeelden geven die wijzen op een geslaagde davidster, ik bedoel: integratie. Geslaagde integratie van nieuwe bevolkingsgroepen dient altijd van twee kanten te komen. De nieuwkomers in Nederland bijv. dienen zich aan te passen aan de democratische spelregels, maar omgekeerd dienen de autochtone bewoners zich ook enigszins aan te passen aan de nieuwkomers (dus geen assimilatie, maar acculturatie). Binnen de grenzen van de grondwet dient er vervolgens ruimte te zijn voor de eigenheid van de aanwezige bevolkingsgroepen. Zo hebben we in Nederland godsdienstvrijheid en op grond daarvan mogen moslims moskeeën bouwen om hun eigen geloof te kunnen belijden.

Hieronder wil ik twee voorbeelden geven van een zeer geslaagd integratieproces, een uit de achttiende eeuw, het andere uit onze eigen tijd.

Mozes Mendelssohn (1729-1786)

In de achtteinde eeuw heeft de Joodse geleerde Mendelssohn zowel veel betekend voor de Joodse gemeenschap als voor de Duitse samenleving. Als overtuigd gelovige vertaalde de Thora in het Duits zodat alle Duitsers het joodse geloof kon leren kennen. Daarbij was zijn Duitse taalgebruik zo goed dat hij daarmee de vorming van de Duitse taal gestimuleerd heeft.  Ook zorgde hij ervoor dat er in wetenschap en bestuur Duits in plaats van Frans en Latijn gesproken/geschreven werd. Hij werd zo gewaardeerd om zijn bijdrage aan de Duitse cultuur dat hij de Duitse Socrates genoemd werd. Een Duits-Joodse Davidster dus.

Ahmed Aboutaleb (1961 - ) (Berbers: ⴰⵃⵎⴻⴷ ⴰⴱⵓⵟⴰⵍⴻⴱ; Arabisch: أحمد أبو طالب)

Je zou Mozes Mendelssohn kunnen vergelijken met Ahmed Aboutaleb die als moslim ook een belangrijke bijdrage levert aan de Nederlandse samenleving. Met vijftien jaar kwam hij als Marokkaans jongetje naar Nederland waar hij een totaal nieuwe taal moest leren. Na de lts volgde hij de mts en daarna de hts (telecommunicatie). Daarna ging hij werken als verslaggever bij Veronica en de NOS (blijkbaar had hij toen al de Nederlandse taal beter leren spreken dan koningin Maxima nu na zoveel jaren in Nederland doet). Vervolgens klom hij via allerlei functies op tot staatssecretaris en momenteel al weer jaren burgemeester van Rotterdam (gemeenteraad stemde in 2020 voor zijn herbenoeming). Zijn bestuurlijke prestaties worden door vriend en vijand erkend (ook door de LPF in Rotterdam die eerst niets van hem moest hebben). Daarbij is hij de eerste Rotterdamse burgemeester die de ivoren toren van de macht verliet en die zich tussen ‘het gewone volk’ begaf. Ook schrijft hij niet onverdienstelijk en vertaalde hij Arabische gedichten in het Nederlands en schreef hij een heel mooi boekje rond Dodenherdenking over Rotterdammers die zich voor onderduikers hadden ingezet (zelfs in een kerktoren!). In 2014 werd hij gekozen door weekblad Elsevier tot Nederlander van het jaar: ‘toegewijd, met oog voor detail, soms hard, altijd duidelijk’. Kortom, een moslim die volstrekt geïntegreerd is in de Nederlandse samenleving en die zijn eigenheid als moslimgelovige duidelijk behoudt (en als inspiratiebron gebruikt om maatschappelijk actief te zijn). Samengevat, een Nederlands-islamitische davidster.

Zichtbaar?

Helaas moeten we constateren dat veel Nederlandse katholieken onzichtbaar zijn in de werelden van wetenschap, bestuur, beleid en media. Goed voorbeeld dat het anders kan is de topkok Arend van der Heijden, die na een ommekeer in zijn leven aan het sterfbed van zijn vader, nu voor duizenden armen kookt in Helmond en Heerlen (samen met tientallen vrijwilligers en met dank aan de ontelbare giften van individuene en bedrijven). Hij brengt zo het evangelie van de liefde in de praktijk: ‘Ik had honger en gij hebt mij te eten gegeven’.

Zo zouden alle katholieken hun geloof als inspiratiebron mogen te gebruiken om maatschappelijk –  op welke positie ook -  bij te dragen aan sociale cohesie en vooruitgang. Oftewel, om de Davidster in de praktijk te brengen. En aangezien Jezus stamt uit het geslacht van koning David lijkt me dat nog niet zo’n kwaad idee.

JAARLIJKSE AVOND UUR VAN STILTE EN GEBED

maandagavond 4 oktober 2021

Ter gelegenheid van 28 jaar Uur van stilte en gebed zal er op 4 oktober om 18.30 uur een H. Mis uit dankbaarheid worden opgedragen door onze pastoor D. Hedebouw. Al vele jaren offert hij zijn vrije avond op om hierbij te kunnen zijn, wat door iedereen zeer op prijs wordt gesteld. Mooi dat deze avond dit jaar weer op 4 oktober valt, de feestdag van H. Franciscus. We beleven deze avond en ieder Uur van stilte en gebed in vereniging met de wereldkerk en de Clarissen in Amerika en Gent, waarmee we nog steeds goede contacten onderhouden. We bidden voor elkaar en alle intenties wereldwijd.

Na een moment van Eucharistische Aanbidding en een tientje van de Rozenkrans gaan we na de plechtige zegen met het Allerheiligste sacrament naar de pastoor Vermeulenzaal voor koffie, thee en traktatie. Er is gelegenheid om de boekentafel en devotionalia te bekijken en aan te schaffen.

Om 20.00 uur vangt de lezing aan. Onze gastspreker is dit jaar Broeder Hendrikus van der Wal uit de Carmelgemeenschap in Bierbeek, België. De lezing zal gaan over hedendaagse waarachtige Eucharistische wonderen en het Heilig Aanschijn van onze lieve Heer. Het zal een deugddoende ervaring zijn om te mogen beseffen dat Jezus daadwerkelijk midden onder ons leeft en dit kenbaar maakt door onweerlegbare tekenen. We ronden de avond af rond de klok van 21.30 uur.

Aanmelden bij mevrouw Ely Windau; het secretariaat in Drunen tot vrijdag

1 oktober. Per mail parochie@wonderbaremoeder.nl of telefonisch: 0416372215 of een briefje in de brievenbus van de pastorie in Drunen via onderstaande aanmeldstrook.

Alle parochianen en ook mensen daarbuiten die belangstelling hebben zijn allemaal van harte welkom! Deelname op volgorde van aanmelding ( i.v.m. dan geldende richtlijnen aangaande maximaal aantal personen. Dank voor uw begrip). Het zal fijn zijn om elkaar weer te mogen ontmoeten in de vertrouwde gezellige sfeer van samenzijn!

Wie weet is er in 2023 gelegenheid - zo God het wil - om een dag op bedevaart te gaan naar Gent i.v.m. 30 jaar Uur van Stilte en gebed. In het Clarissenklooster aldaar staat de stoel van H. Coleta, een machtige voorspreekster, evenals H. Clara, H. Franciscus, H. Antonius en H. Pater Pio.

Informatie: Eugenie van Rinsum-Wolfs. Telefoon: 0681981297 of mail: wolfs.jem@outlook.com

VOOR DE KINDEREN

Beste jongens en meisjes,

Hoeveel katholieken gaan ’s zondags naar de mis? Het cijfer is de laatste vijfentwintig jaar voortdurend gedaald. En er zijn ook mensen die breken met het geloof.

Waarom gebeurt dat? Het evangelie geeft een antwoord. Jezus vraagt om geloof. Dat valt niet altijd mee. En vooral wordt het gevaarlijk als mensen beginnen te morren en te klagen. Wat wordt er veel gekankerd over het geloof en over de kerk van Jezus. En als je maar blijft morren, dan zie je alles negatief en vroeg of laat loop je weg.

Jezus vraagt dat wij in Hem geloven; dat wij onze oren niet sluiten voor zijn woorden. Dat we durven te geloven in het geheim van de eucharistie als het belangrijkste hier op aarde.

Wees trouw. De woorden van Jezus zijn woorden van eeuwig leven. Blijf bij Jezus.

LIEF EN LEED

In Drunen is de uitvaart geweest voor:

  4 juli                           Bertus Merkx (85), Stationsstraat 19D

29 juli                           Jan Heesters (82), Pr. Bernhardstraat 17

 

In Elshout is de uitvaart geweest voor:

27 juli                           Jan Snijders (82), Kerkstraat 41

15 augustus               Hendrik van Logten (87), Kerkstraat 64

MISTIJDEN IN DE MEIMAAND

                           Drunen                                                            Elshout

zaterdag             19.00 uur     eucharistieviering                      

zondag                                                                                        09.30 uur eucharistieviering

                          11.00 uur     eucharistieviering

maandag           18.30 uur     Uur van stilte en gebed

                                                met aanbidding (event.

                                                eucharistieviering)

dinsdag             08.15 uur  eucharistieviering

woensdag         14.45 uur     eucharistieviering in

                                                Zandley (allleen voor bewoners)          

donderdag                                                                                 18.00 uur rozenkransgebed

                                                                                                   18.30 uur eucharistieviering

                                                                        19.00 uitstelling Allerheiligste

                                                                        met aanbidding

vrijdag                18.30 uur     eucharistieviering

 

                           Heusden                                                                                        

zaterdag             17.00 uur     eucharistieviering in de kapel van zorgcentrum St. Antonius

                                                (alleen voor bewoners)

 

Op zaterdag is er van 13.30 – 14.30 uur gelegenheid om te biechten in de

St. Lambertuskerk. U kunt daarvoor aanbellen bij de biechtstoel.

Bereikbaarheid

Op werkdagen is het secretariaat  ’s morgens van 09.00 – 12.00 uur bereikbaar.

Pastorie:         Raadhuisplein 2, 5151 JH Drunen
Telefoon:        0416 - 372215
E-mail:             parochie@wonderbaremoeder.nl    
Website:         www.wonderbaremoeder.nl

Bankrekeningnummer voor kerkbijdrage

Indien u zelf uw kerkbijdrage over wilt maken naar de parochie dan kunt u dit doen op rekeningnummer NL17 RABO 0112 6053 03 t.n.v. Parochie Wonderbare Moeder.

VOLGENDE UITGAVE

Volgende uitgaven

De volgende ‘Flitsen’ verschijnt in het weekeinde van 25 en 26 september.