FLITSEN

FLITSEN MEI /JUNI 2020 - NR. 207

Vijf jaar Laudato Si
– werken aan een duurzamere en rechtvaardigere samenleving –

Een groene encycliek

Het Coronavirus bepaalt momenteel voor een groot deel ons leven. Of dat nu privé, maatschappelijk of kerkelijk is. Het virus heeft naast medische ook grote sociale gevolgen.

Ik noem alleen al de eenzaamheid van ouderen én jongeren. Steeds duidelijker wordt echter ook de sociaaleconomische impact van de wereldwijde pandemie. Vele miljoenen mensen zijn werkeloos geworden en vele miljarden Euro’s zijn verdampt. De coronacrisis raakt de wereld in een tijd van grote maatschappelijke uitdagingen. Wij stonden immers al vòòr de crisis voor de taak om de wereld tot 2050 rechtvaardiger en duurzamer te maken. Wij vieren dit jaar het lustrum van de encycliek Laudato Si. In 2015 schreef onze paus dit baanbrekende document en de inhoud is van uitermate groot belang tot op de dag van vandaag. Paus Franciscus komt op voor een cultuur van het leven. In de visie van de paus gaat het dan niet alleen om de bescherming van het ongeboren leven en het oude, aftakelende leven maar ook om wereldwijde sociale rechtvaardigheid en de bescherming van de aarde als ons gemeenschappelijk huis. Wij moeten de komende jaren onze blik steeds meer verbreden en niet alleen zorgen voor mensen maar ook voor onze dieren en planten.

Crisis biedt kansen

De directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau, Kim Putters, citeerde recent in een interview het Engelse spreekwoord ‘Never waste a good crisis’. De coronacrisis vormt voor overheden, ondernemingen en burgers een extra uitdaging om de totale economie verder te verduurzamen, massale verspilling van voedsel en grondstoffen effectief te bestrijden en te komen tot een betere verdeling van de goederen van deze wereld. Om dit te realiseren doet de paus een oproep tot een ecologische bekering. Wij moeten recht doen aan de armen en vluchtelingen van deze wereld en goed omgaan met Moeder Aarde. In de komende jaren moet deze wereldwijde transitie meer en meer gestalte krijgen. Een geweldige opdracht voor de gehele mensheid. Het evangelie kan christenen inspireren tot deze maatschappelijke herschepping die de komende decennia zal moeten plaatsvinden. Paus Franciscus roept in Laudato Si op tot een bundeling van alle spirituele krachten, christenen, andersgelovigen en ongelovigen. De inzet voor meer rechtvaardigheid en bescherming van de schepping vormt immers een opdracht voor alle mensen, ongeacht hun godsdienst of levensovertuiging. Wij geloven dat Gods Geest ver buiten de Kerk aan het werk is. Het ware, goede en schone buiten de christelijke cultuurkring mogen wij dankbaar zien als het werk van Gods Geest.

Wonderbare Moeder groener en socialer

Ook in onze parochie werkt het bestuur aan verduurzaming onder de noemer ‘Groene Kerk’. Inmiddels is begonnen met het verduurzamen van de pastorie van Drunen en die van Elshout. De gebouwen worden zodoende behouden voor de toekomst en voldoen aan de nieuwe CO2-normen van de overheid. Voorts werkt Caritas Wonderbare Moeder aan sociale gerechtigheid in onze geloofsgemeenschap. Vooral in tijden van Coronacrisis is het belangrijk de kwetsbaren en zwakkeren op te zoeken en waar mogelijk te helpen en te ondersteunen. Zo worden eenzamen en zieken gebeld of krijgen anderszins aandacht, in de vorm van een ansichtkaart bijvoorbeeld. Ook wordt in deze maanden extra aandacht besteed aan het inzamelen van voedsel voor de Voedselbank. Helaas krijgt laatstgenoemde recentelijk meer aanvragen voor noodhulp. We doen dus wat we kunnen al is dat misschien niet altijd genoeg. Ouderen hebben het nog steeds heel zwaar. Vorige week nog sprak ik met de geestelijk coördinator van Schakelring (St. Antonius, Eikendonk en Zandley). Ze zei: ‘Met al het zieke zorgpersoneel en de stervende bewoners vanwege het Coronavirus zitten we momenteel nog steeds in de overlevingsstand….’.

Zowel kerkelijk als maatschappelijk staan wij voor grote uitdagingen. De Geest wil christenen inspireren om de verantwoordelijkheid van hun doopsel serieus te nemen en te bouwen aan missionaire parochies rondom Christus. Tevens staan wij voor de uitdaging om een bijdrage te leveren aan een maatschappelijke herschepping. Opdat recht wordt gedaan aan de waardigheid van alle mensen als schepselen van God en de aarde, die ons draagt en voedt, wordt beschermd. God is de eigenaar van deze aarde. Wij zijn niets meer dan rentmeesters en hoveniers...

Een gebed voor de gehele wereld

Op zondag 24 mei jl. hebben katholieken overal ter wereld in verbondenheid met elkaar, met de schepping en met de meest kwetsbaren hetzelfde gebed uitgesproken, zo ook tijdens de eucharistieviering in onze parochie. Hieronder vindt u de tekst van het gebed.

Gemeenschappelijk gebed bij het vijfjarig jubileum van Laudato si’:

Liefdevolle God,

Schepper van hemel en aarde en alles wat is,

U heeft ons gemaakt naar uw evenbeeld

en ons de opdracht gegeven zorg te dragen voor uw schepping,

ons gemeenschappelijk huis.

U heeft ons gezegend door ons zon, water en land van overvloed te geven,

zodat allen gevoed kunnen worden.

Open onze geest en raak ons hart,

dat wij zorg mogen dragen voor de gave van uw schepping.

Help ons dat wij ons bewust worden dat ons gemeenschappelijk huis

niet alleen ons toebehoort maar alle toekomstige generaties,

en dat het onze verantwoordelijkheid is haar te behoeden.

Mogen wij elk mens helpen om genoeg eten en middelen te vinden om te leven.

Wees aanwezig bij hen die in nood verkeren in deze moeilijke tijd,

vooral de armsten en hen die het grootste risico lopen

achtergelaten en vergeten te worden.

Vorm onze gevoelens van angst, zorg en eenzaamheid om tot hoop,

zodat wij diep van binnen een waarachtige ommekeer ervaren.

Sta ons bij wanneer wij wegen zoeken om anderen op creatieve manieren nabij te zijn,

wanneer wij hen bijstaan bij de gevolgen van deze mondiale pandemie.

Geef ons de moed om open te staan voor de veranderingen die nodig zijn

op weg naar een wereld die ruimte tot leven biedt aan allen.

Mogen wij sterker dan ooit beseffen

dat wij met alles en allen verbonden zijn,

mogen wij ons laten raken en in beweging komen

door de schreeuw van de aarde en de schreeuw van de armen.

We bidden dit door Christus, onze Heer.

Amen

Diaken Albert Soeterboek

Inspiratie gevonden bij Mgr. Gerard de Korte, bisschop van ‘s-Hertogenbosch.

 

 

WE MOGEN WEER NAAR DE KERK

Wat zijn de voorwaarden om deel te kunnen nemen aan een kerkdienst :

Helaas is het nog niet mogelijk om allemaal tegelijk naar de kerk te komen en mogen we in juni per viering niet meer dan 30 personen toelaten en vanaf 1 juli waarschijnlijk niet meer dan 100 personen.

Als u aan een weekendviering deelt wilt nemen dient u zich aan te melden. Dit kunt u doen via onze website: aanmelden.  Ook kunt u bellen of een mailtje sturen of even ’s morgens naar de pastorie komen. De aanmelding moet op donderdag voor 12.00 uur binnen zijn bij de parochie en geldt alleen voor het eerstvolgende weekend.

U kunt aangeven naar welke viering uw voorkeur uitgaat, door bijv. bij 11.00 uur een 1 te plaatsen, bij 09.30 uur een 2 etc.

Persoonlijk of telefonisch aanmelden  kan op maandag- t/m donderdagmorgen van 09.00-12.00 uur. Geef a.u.b. ook aan of u alleen komt of dat u vergezeld bent van uw huisgenoot(oten)

Zo kan worden voorkomen dat er meer dan 30 mensen in de kerk aanwezig zullen zijn.

Dit is natuurlijk in het begin wat vreemd maar wel noodzakelijk om te voorkomen dat er te veel mensen in de kerk zijn en we daardoor hoge boetes riskeren.

Ook willen we graag voorkomen dat mensen teleurgesteld naar huis worden gestuurd.

Op vrijdagochtend krijgt u tussen 09.30 uur en 12.00 uur een mailtje of telefoontje bij welke Mis u bent ingedeeld, waarbij we natuurlijk zoveel mogelijk rekening proberen te houden met uw voorkeur.

Er mag alleen gebruik worden gemaakt van de daarvoor aangewezen ingang en u dient uw handen te reinigen met de aanwezige handgel.

In de kerkbanken zijn de plaatsen gemarkeerd waar u mag gaan zitten. In het weekend is een gastheer of gastvrouw aanwezig die verdere instructies geeft.

Pas op het feest van Sacramentsdag (in zondag 14 juni) zal de H. Communie weer worden uitgereikt. Dit zal zijn met behulp van een hoestscherm en communiepincet.

Onderstaand het protocol waar aan u zich te houden heeft.

Dit protocol is voor iedereen die naar de kerk komt om een viering bij te wonen of op een andere manier van het kerkgebouw gebruik te maken. Van u wordt gevraagd deze richtlijnen op te volgen zodat alle aanwezigen waardig en veilig samen kunnen vieren.

Algemeen

Alle maatregelen inzake de anderhalve meter regel hygiëne - handen reinigen bij binnenkomst van de kerk, hoesten en niezen in ellenboog, gebruik van papieren zakdoekjes - en gezondheid - bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis blijven- dienen door alle betrokkenen strikt nageleefd te worden. Degenen die deelnemen aan vieringen doen dat op eigen risico.

LITURGIEVIERING

RESERVEREN

 • U moet zich vooraf aanmelden.

HYGIËNE

 • U volgt bij binnenkomst de aanwijzingen voor plaatsing en bij het uitgaan de aanwijzingen om veilig naar de uitgang te gaan.
 • Bij het kruisteken wordt het lichaam niet aangeraakt.

DIENST VAN HET WOORD

 • Bij het drievoudig kruisteken vóór het evangelie wordt het lichaam niet aangeraakt.

DIENST VAN HET ALTAAR

 • Gelovigen houden elkaars hand niet vast tijdens het bidden van het Onze Vader.
 • Gelovigen geven elkaar bij de vredeswens niet de hand.

H. COMMUNIE UITREIKING  (vanaf zondag 14 juni)

 • U houdt anderhalve meter afstand van elkaar.
 • U dient voor het ontvangen van de H. Hostie uw handen te reinigen.
 • Kinderen die niet communiceren worden zonder aanraking gezegend op anderhalve meter afstand.
 • Wilt u de H. Hostie niet met de hand aanraken, dan kan een eigen ‘corporale’ meegebracht worden op de hand en zo de H. Hostie naar de mond gebracht worden. Bij een corporale kunt u denken aan een kleine schone witte zakdoek.

COLLECTE

 • U kunt bijdragen aan de collecte via een collectebus op een tafel bij de uitgang, via een bankoverschrijving op rekeningnummer NL05 RABO 0112 6040 64, of via een gift-app op onze homepage (www.wonderbaremoeder.nl)

SACRAMENT VAN BOETE EN VERZOENING (BIECHT)

 • U kunt niet biechten in een biechtstoel.
 • U kunt biechten in een te ventileren ruimte waar de priester en u anderhalve meter van elkaar kunnen zitten.

DOOPSEL

 • Het toedienen van het doopsel wordt uitgesteld.
 • In geval van nood kan het doopsel thuis zelf door de ouders toegediend worden (nooddoop), in overleg met de pastoor. Daarna, op een later tijdstip, volgen de andere riten in de kerk (inclusief de zalving).
 • Als de doop niet wordt uitgesteld moet bij het toedienen van het doopsel de regel van anderhalve meter zoveel mogelijk in acht worden genomen.

VORMSEL

 • Het ontvangen van het vormsel wordt uitgesteld.
EERSTE COMMUNIE
 • Het ontvangen van de Eerste Communie door een groep wordt uitgesteld.
SACRAMENT VAN DE ZIEKEN
 • Bij zalving wordt de regel van anderhalve meter zoveel mogelijk in acht genomen.
HUWELIJK
 • Feliciteren bij huwelijksvieringen doet u zonder fysieke aanraking en met inachtneming van de anderhalve meter regel. Niet alleen in het kerkgebouw, maar ook in de trouwstoet houdt u anderhalve meter afstand.
UITVAART
 • Condoleren bij uitvaarten doet u zonder fysieke aanraking en met in achtneming van de anderhalve meter regel. Niet alleen in het kerkgebouw, maar ook op het kerkhof en in de rouwstoet houdt u anderhalve meter afstand.
KINDERWOORDDIENST
 • Kinderen kunnen direct bij binnenkomst in de kerk naar hun eigen programma en naar de
 • kinderoppas gaan.
MUZIKALE EN VOCALE MEDEWERKING
 • Er is alleen voorzang en er wordt niet meegezongen door gelovigen tijdens de viering.
NA AFLOOP
 • Napraten in groepjes en koffiedrinken in het kerkgebouw kan gezien de geldende maatregelen niet.

GEBED EN DEVOTIE

MARIA

 • Het Mariabeeld, schilderij of icoon mag niet worden aangeraakt of gekust.
 • Bij het tappen van wijwater bij Lourdesgrotten en Mariakapellen gebruikt          men een eigen fles/can.
 • U dient de kraan/drukknop na gebruik te ontsmetten.
     HEILIGEN
 • Het Heiligenbeeld, schilderij, icoon of reliekschrijn mag niet worden aangeraakt of gekust.
     KAARSEN
 • Bij het kaarsenbranden en gebed dient u de anderhalve meter regel te volgen.

      o De kaars wordt aan een andere reeds brandende kaars aangestoken.

      o Als dat niet kan gebruikt men een eigen aansteker of lucifer.

DIGITALE MOGELIJKHEDEN IN CORONATIJD

Een kaarsje laten aansteken

Veel mensen hebben behoefte aan het opsteken van een kaarsje in onze parochiekerken of de Mariakapel in Elshout. In deze onzekere tijden wilt u misschien liever niet persoonlijk naar de kerk of kapel komen om een kaarsje op te steken. Daarom kunt u ons vragen om daadwerkelijk een kaarsje aan te steken in de St. Lambertuskerk in Drunen of de Mariakapel in Elshout. Dit wordt geregeld via een andere website kerkwinkel.nl., waarvan u de link op de homepage van onze website vindt (www.wonderbaremoeder.nl). Wij wijzen u er op dat u per bestelling € 0,50 extra betaalt voor de betalingskosten.

Collecte

Tijdens de vieringen in de kerk vindt steeds een collecte plaats. We mogen echter nu in deze coronatijd niet collecteren. U kunt nu wel digitaal bijdragen aan de collecte. Dat wordt eveneens geregeld via kerkwinkel.nl. Een link hiervoor vindt u ook op de homepage van onze website. Wij wijzen u er op dat bij elke collectebijdrage die u overmaakt er € 0,50 extra bijkomt voor de betalingskosten.

Digitale vieringen

In juni zullen de vieringen van zaterdagavond 17.00 uur en zondagmorgen 09.30 uur vanuit de St. Jan Evangelist nog digitaal uitgezonden worden omdat er tot 1 juli niet meer dan 30 mensen per viering naar de kerk kunnen komen.

GEZOCHT: EHBO-ers/BEDRIJFSHULPVERLENERS

We hebben ook nog een protocol ontvangen over kerkgebouwen. Hierin staat vermeld dat er ook bij iedere viering een bedrijfshulpverlener c.q. iemand met een EHBO-diploma aanwezig moet zijn.

We zijn nu dus op zoek naar mensen die bereid zijn om bij toerbeurt een keer een bij een viering aanwezig willen zijn.  Aanmelden kan via de pastorie (0416 372215) of via de mail: parochie@wonderbaremoeder.nl.

MARIAGEDACHTE

LICHTPUNTJES                         

Maria, lichtpuntjes in ons leven

soms onverwacht

plotseling

worden ze ons gegeven.

Maria, lichtpuntjes in ons bestaan

door liefde

vriendschap

kunnen wij weer verder gaan.

Maria, lichtpuntjes in ons denken

een zon

blijheid

kunt U dat ons schenken ?

Maria, lichtpuntjes in ons weten

energie

God

die ons ook niet zal vergeten.

CARITAS WONDERBARE MOEDER

Centrum voor Aandacht en Hulp/storage/content/2019/caritas.jpg

               E-mail adres: caritas@wonderbaremoeder.nl

Een kaartje voor de zieken

CWM heeft in de meimaand de zieken een hart onder de riem willen steken en daarom bedacht hen een mooie Mariakaart te sturen met de volgende tekst:

Lieve parochiaan,

Deze Mariakaart ontvangt U van Caritas Wonderbare Moeder, als teken dat we in gedachten bij U zijn in deze bijzondere tijd.

Maria zit in onze harten en staat geen anderhalve meter bij ons vandaan. Wij willen samen met U bidden voor allen die ons dierbaar zijn. En laten we samen bidden voor onze wereld in ademnood. Vooral Ú wensen wij alle goeds en sterkte toe.

“Wees gegroet, Maria vol van genade, de Heer is met U. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de Vrucht van Uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.”

Frits Rommers, Jacques Smeets, Lieke Waarts, Dieneke van Hulten en Diaken Albert Soeterboek,

Namens de Projectgroep Mariakaart
Ziekenbezoekgroep en Caritas Wonderbare Moeder

“Wees gegroet Maria vol van genade, de Heer is met U.

Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de Vrucht van Uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God,

bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood.

Amen.”

PAROCHIEBEDEVAART NAAR KEVELAER GEANNULEERD

Eerder al was een bedevaart naar Kevelaer gepland in mei van dit jaar. Deze bedevaart is toen uitgesteld tot 5 en 6 oktober in verband met de gevaren van het coronavirus. De werkgroep Bedevaart van onze parochie heeft, ondanks de versoepeling van maatregelen, besloten om ook de bedevaart in oktober te annuleren.

De werkgroep is van mening dat het nog niet verantwoord en veilig is om met een groep parochianen op bedevaart te gaan. Het is heel jammer dat we deze bedevaart moeten annuleren. Maar zodra het weer veilig en verantwoord is om op bedevaart te gaan, wil de werkgroep opnieuw een bedevaart vanuit Parochie Wonderbare Moeder organiseren. Laten we hopen dat dit niet al te lang op zich laat wachten.

VAN DE IDENTITEITSBEGELEIDER

Mooie uitspraken van leerlingen

Als je proefwerken van leerlingen mag nakijken kom je soms mooie uitspraken tegen. Hierbij een kleine selectie. Onze beroemde katholieke priester en geleerde Erasmus van Rotterdam schreef ooit het boek LAUS STULTITIAE, Lof der Zotheid. Echte katholieken hebben humor en zo bezie ik de onderstaande versprekingen van mijn leerlingen met een glimlach.

Het biddingsproces van de moslims verloopt dagelijks in vijf stappen.

De ziel verlaat de hulst van het lichaam, wanneer iemand sterft.

De belangrijkste personen van de protestantse reformatie waren Calvijn en Martin Luther King.

Het Oosters Schisma vond plaats in 1054, dus in de tweede eeuw na Christus.

Mohammed heeft zonder enig geweld de joodse slaven uit Egypte bevreid. (MO is in elk geval al een goed begin).

Het ‘Wees Gegroet’ heb ik van mijn oma geleerd. BAN heeft het me uitgelegd. Ik ken het nog helemaal. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u….. Bid voor ons ’s zondags, nu en in het uur van onze dood. Amen. (Het begrip ‘zondaars’ is een beetje uit het vocabulaire verdwenen, dit is een mooi alternatief).

Mooi gezien en gezegd

Eén leerling (Maarten-Jan Visser, havo 4-c) had een hele mooie uitleg bij de salaat (het gebed) van de moslims. Hij tekende een geknielde, voorovergebogen moslim. En legde deze houding als volgt uit: "Ze richten zich tot de grond door zich languit uit te strekken, terwijl ze geknield zitten. Door deze houding richten moslims zich op de ware werkelijkheid, de concrete "Grond" van de Islam". (Deze jongeman heb ik mijn leraar genoemd, want zelfs met een dubbele theologische opleiding ben ik nooit op dit idee gekomen. Ik dacht dat de houding het je klein maken voor God betekende).

Bij ons op het d’Oultremontcollege hebben we bij een zitkuil het inmiddels bekende Raam der Herinnering, een indrukwekkend tableau, gemaakt door beeldend kunstenaar Harry Wijgerse (leraar bij ons op school). Normaal is die zitkuil een gewone overblijfplaats voor de jongelui. Maar zo gauw er – laten we hopen en bidden dat dit heel lang mag duren – iemand overlijdt op onze school, is deze plek de ROUW-plek. Toen we daar laatst eens zaten om stil te staan bij een inmiddels al vele jaren geleden overleden leerling, zei één van de leerlingen heel treffend: “Meneer, deze zitkuil is eigenlijk wel heel toepasselijk, hé”. Zelf had ik niet door waar zij heen wilde, tot ze zei: “Maar in deze zitkuil gaan we toch de diepte in, dat past toch bij dit verdriet”. Ja, dan val je als docent stil. (Eigenlijk had ik die interpretatie wel moeten kunnen bedenken want doopkapellen liggen vaak ook iets dieper: afdalen in het water en – opnieuw geboren – weer opstijgen).

Zo zien we maar weer dat er veel meer in onze jongelui zit dan we vaak denken,

Bill Banning – docent d’Oultremontcollege en levensbeschouwelijke identiteitsbegeleider katholieke basisscholen SCALA

VOOR DE KINDEREN

Beste jongens en meisjes,

Heel veel mensen zijn bang voor de dood. Sommigen omdat ze denken, dat dan alles is afgelopen; anderen omdat ze weten dat ze vaak foute dingen gedaan hebben in hun leven. Als het aardse leven helemaal voorbij is, wordt de mens geoordeeld. Eens vindt het Laatste Oordeel plaats; dan beloont God de goeden en straft Hij de kwade mensen.

Moet je ban zijn daarvoor? Jezus zegt op het Feest van de Heilige Drieëenheid dat je helemaal niet bang hoeft te zijn, als je in Hem gelooft. Want Jezus is gekomen niet om te straffen, maar om mensen te helpen. Als je naar Jezus luistert en doet wat Hij zegt, dan zal Hij je redden.

Wij zijn mensen die gedoopt zijn in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Telkens als je een kruisteken maakt, zeg je en laat je zien, dat je in Jezus gelooft.

Gelovige mensen zijn geen bange, maar blije mensen. Want wie in Jezus gelooft, wordt gered.

LIEF EN LEED

In Drunen is de uitvaart geweest voor:

24 april                   Sjan van Rijzewijk-van den Bosch (78), Zorgcentrum St. Antonius

29 april                   Piet de Bont (91), Diepenbrockstraat 21

In Elshout is de uitvaart geweest voor:

15 mei                    Gerrit van der Sanden (57), Kaatsheuvel

27 mei                    Leo van Delft (93), Zorgcentrum Zandley

  2 juni                    Jan van Rossum (81), Julianastraat 16

MISTIJDEN

Digitale vieringen:

De viering van zaterdag 17.00 uur en zondag 09.30 uur in de St. Jan Evangelist worden via de livestream uitgezonden. U kunt hiervoor inloggen via onze website: aanmelden

Aanmelden vieringen:

Voor de weekendvieringen dient u zich aan te melden voor donderdag 12.00 uur.

Dit kan via de website, de mail of op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur telefonisch of persoonlijk op de pastorie.

Voor de doordeweekse vieringen hoeft u zich niet aan te melden.

  DRUNEN   ELSHOUT  
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering 17.00 uur Eucharistieviering
Zondag 11.00 uur Eucharistieviering  09.30 uur  Eucharistieviering
Maandag
 
 
 
 
 
 
18.30 uur
 
 
Uur van stilte
en gebed
(event. Eucharistie
Dinsdag 08.15 uur Eucharistieviering    
Woensdag 18.30 uur Eucharistieviering    
Donderdag     18.00 uur Rozenkransgebed
      18.30 uur Eucharistieviering
      19.00 uur Aanbidding
Vrijdag 18.30 uur Eucharistieviering    

 

 

Op zaterdag is er van 13.30 – 14.30 uur gelegenheid om te biechten in de St. Lambertuskerk. U kunt daarvoor aanbellen bij de biechtstoel.

VOLGENDE UITGAVE

Volgende uitgaven

De volgende ‘Flitsen’ verschijnt in het weekeinde van 25-26 juli.